14251.htm

CÍMSZÓ: Sajó

SZEMÉLYNÉV: Sajó Aladár

SZÓCIKK: "Sajó Aladár*, író és hírlapíró, szül. Vácott 1869. A budapesti tudományegyetem jogi karán végezte tanulmányait, majd hírlapíró lett. A Magyar Hírlapnak, utóbb a Budapesti Hírlapnak lett munkatársa. Jelenleg is e lap kötelékébe tartozik. Régebben az Esti Újság felelős szerkesztője is volt. Több szépirodalmi és tudományos müvet fordított magyarra. Önállóan megjelent kötetei: Katonáéknál; De profundis; Kaszárnyatitkok; Regruták és más katonák; Ezredes Boriska (regény); A császár kenyerén; Az újság; A Vörösmarty-szobor; Egy újságíró jegyzökönyvéből."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4251. címszó a lexikon => 761. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14251.htm

CÍMSZÓ: Sajó

SZEMÉLYNÉV: Sajó Aladár

SZÓCIKK: Sajó Aladár*, író és hírlapíró, szül. Vácott 1869. A budapesti tudományegyetem jogi karán végezte tanulmányait, majd hírlapíró lett. A Magyar Hírlapnak, utóbb a Budapesti Hírlapnak lett munkatársa. Jelenleg is e lap kötelékébe tartozik. Régebben az Esti Újság felelős szerkesztője is volt. Több szépirodalmi és tudományos müvet fordított magyarra. Önállóan megjelent kötetei: Katonáéknál; De profundis; Kaszárnyatitkok; Regruták és más katonák; Ezredes Boriska regény ; A császár kenyerén; Az újság; A Vörösmarty-szobor; Egy újságíró jegyzökönyvéből.

14251.ht

CÍMSZÓ Saj

SZEMÉLYNÉV Saj Aladá

SZÓCIKK Saj Aladár* ír é hírlapíró szül Vácot 1869 budapest tudományegyete jog kará végezt tanulmányait maj hírlapír lett Magya Hírlapnak utób Budapest Hírlapna let munkatársa Jelenle i la kötelékéb tartozik Régebbe a Est Újsá felelő szerkesztőj i volt Töb szépirodalm é tudományo müve fordítot magyarra Önállóa megjelen kötetei Katonáéknál D profundis Kaszárnyatitkok Regrutá é má katonák Ezrede Borisk regén császá kenyerén A újság Vörösmarty-szobor Eg újságír jegyzökönyvéből

14251.h

CÍMSZ Sa

SZEMÉLYNÉ Sa Alad

SZÓCIK Sa Aladár í hírlapír szü Váco 186 budapes tudományegyet jo kar végez tanulmányai ma hírlapí let Magy Hírlapna utó Budapes Hírlapn le munkatárs Jelenl l köteléké tartozi Régebb Es Újs felel szerkesztő vol Tö szépirodal tudomány müv fordíto magyarr Önálló megjele kötete Katonáékná profundi Kaszárnyatitko Regrut m katoná Ezred Boris regé csász kenyeré újsá Vörösmarty-szobo E újságí jegyzökönyvébő

14251.

CÍMS S

SZEMÉLYN S Ala

SZÓCI S Aladá hírlapí sz Vác 18 budape tudományegye j ka vége tanulmánya m hírlap le Mag Hírlapn ut Budape Hírlap l munkatár Jelen kötelék tartoz Régeb E Új fele szerkeszt vo T szépiroda tudomán mü fordít magyar Önáll megjel kötet Katonáékn profund Kaszárnyatitk Regru katon Ezre Bori reg csás kenyer újs Vörösmarty-szob újság jegyzökönyvéb

14251

CÍM

SZEMÉLY Al

SZÓC Alad hírlap s Vá 1 budap tudományegy k vég tanulmány hírla l Ma Hírlap u Budap Hírla munkatá Jele kötelé tarto Rége Ú fel szerkesz v szépirod tudomá m fordí magya Önál megje köte Katonáék profun Kaszárnyatit Regr kato Ezr Bor re csá kenye új Vörösmarty-szo újsá jegyzökönyvé

1425SZEMÉL A

SZÓ Ala hírla V buda tudományeg vé tanulmán hírl M Hírla Buda Hírl munkat Jel kötel tart Rég fe szerkes szépiro tudom ford magy Öná megj köt Katonáé profu Kaszárnyati Reg kat Ez Bo r cs keny ú Vörösmarty-sz újs jegyzökönyv