14253.htm

CÍMSZÓ: Sajókazinc

SZÓCIKK: Sajókazinc, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig, egyes. vm. edelényi járásában 2810 lak. A zsidó hitközség 1806. keletkezett. Csak kevés számú, de nagyon buzgó tagjai példaadó áldozatkészséggel a hitélet megalapozását mindjárt azzal kezdték meg, hogy templomot építettek. Az erre vonatkozó eredeti jegyzőkönyv 17 tagot sorol fel, akik az építkezést előmozdították. 1869-ben az izr. kongresszusi státumok 4. §-a alapján önálló hitközséggé alakult és ezt az átszervezést Borsodvármegye megerősítette. Trefort Ágost vallás-és közoktatásügyi miniszter 1885. anyakönyvi kerületté nyilvánította és azóta hozzátartoznak Alsóbarcika, Felsőbarcika és Berente. Intézményei közül megemlítendők a Chevra Kadisa és a hat osztályos elemi iskola, amely ezidőszerint szünetel. A hitközség 24 családban 94 lelket számlál, 19 adófizetővel. Ezek foglalkozásuk szerint így oszlanak meg: 1 nagykereskedő, 11 kereskedő, 2 iparos, l köztisztviselő, 2 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 2 magánzó, 4 egyéb. Lichtenstein Dezső, 3600 holdas gazdasága jelentékenyen hat a község és környék szociális helyzetére és a munkásviszonyok kedvező kialakulására. A világháborúban a hitközség 14 tagja vett részt, 2 hősi halált halt. A hitközségi vezetőség a következőkből áll: Grünfeld Henrik rabbi, Schwarcz Sándor elnök, Benda Lajos gondnok, Schwarcz Gyula iskolaszéki elnök, Klein Aladár pénztárnok. A Chevra Kadisa elnöke Schwarcz Gyula.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4253. címszó a lexikon => 762. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14253.htm

CÍMSZÓ: Sajókazinc

SZÓCIKK: Sajókazinc, kisk. Borsod, Gömör és Kishont közig, egyes. vm. edelényi járásában 2810 lak. A zsidó hitközség 1806. keletkezett. Csak kevés számú, de nagyon buzgó tagjai példaadó áldozatkészséggel a hitélet megalapozását mindjárt azzal kezdték meg, hogy templomot építettek. Az erre vonatkozó eredeti jegyzőkönyv 17 tagot sorol fel, akik az építkezést előmozdították. 1869-ben az izr. kongresszusi státumok 4. §-a alapján önálló hitközséggé alakult és ezt az átszervezést Borsodvármegye megerősítette. Trefort Ágost vallás-és közoktatásügyi miniszter 1885. anyakönyvi kerületté nyilvánította és azóta hozzátartoznak Alsóbarcika, Felsőbarcika és Berente. Intézményei közül megemlítendők a Chevra Kadisa és a hat osztályos elemi iskola, amely ezidőszerint szünetel. A hitközség 24 családban 94 lelket számlál, 19 adófizetővel. Ezek foglalkozásuk szerint így oszlanak meg: 1 nagykereskedő, 11 kereskedő, 2 iparos, l köztisztviselő, 2 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 2 magánzó, 4 egyéb. Lichtenstein Dezső, 3600 holdas gazdasága jelentékenyen hat a község és környék szociális helyzetére és a munkásviszonyok kedvező kialakulására. A világháborúban a hitközség 14 tagja vett részt, 2 hősi halált halt. A hitközségi vezetőség a következőkből áll: Grünfeld Henrik rabbi, Schwarcz Sándor elnök, Benda Lajos gondnok, Schwarcz Gyula iskolaszéki elnök, Klein Aladár pénztárnok. A Chevra Kadisa elnöke Schwarcz Gyula.

14253.ht

CÍMSZÓ Sajókazin

SZÓCIKK Sajókazinc kisk Borsod Gömö é Kishon közig egyes vm edelény járásába 281 lak zsid hitközsé 1806 keletkezett Csa kevé számú d nagyo buzg tagja példaad áldozatkészségge hitéle megalapozásá mindjár azza kezdté meg hog templomo építettek A err vonatkoz eredet jegyzőköny 1 tago soro fel aki a építkezés előmozdították 1869-be a izr kongresszus státumo 4 §- alapjá önáll hitközségg alakul é ez a átszervezés Borsodvármegy megerősítette Trefor Ágos vallás-é közoktatásügy miniszte 1885 anyakönyv kerülett nyilvánított é azót hozzátartozna Alsóbarcika Felsőbarcik é Berente Intézménye közü megemlítendő Chevr Kadis é ha osztályo elem iskola amel ezidőszerin szünetel hitközsé 2 családba 9 lelke számlál 1 adófizetővel Eze foglalkozásu szerin íg oszlana meg nagykereskedő 1 kereskedő iparos köztisztviselő magántisztviselő vállalkozó magánzó egyéb Lichtenstei Dezső 360 holda gazdaság jelentékenye ha közsé é környé szociáli helyzetér é munkásviszonyo kedvez kialakulására világháborúba hitközsé 1 tagj vet részt hős halál halt hitközség vezetősé következőkbő áll Grünfel Henri rabbi Schwarc Sándo elnök Bend Lajo gondnok Schwarc Gyul iskolaszék elnök Klei Aladá pénztárnok Chevr Kadis elnök Schwarc Gyula

14253.h

CÍMSZ Sajókazi

SZÓCIK Sajókazin kis Borso Göm Kisho közi egye v edelén járásáb 28 la zsi hitközs 180 keletkezet Cs kev szám nagy buz tagj példaa áldozatkészségg hitél megalapozás mindjá azz kezdt me ho templom építette er vonatko erede jegyzőkön tag sor fe ak építkezé előmozdítottá 1869-b iz kongresszu státum § alapj önál hitközség alaku e átszervezé Borsodvármeg megerősített Trefo Ágo vallás- közoktatásüg miniszt 188 anyaköny kerület nyilvánítot azó hozzátartozn Alsóbarcik Felsőbarci Berent Intézmény köz megemlítend Chev Kadi h osztály ele iskol ame ezidőszeri szünete hitközs családb lelk számlá adófizetőve Ez foglalkozás szeri í oszlan me nagykeresked keresked iparo köztisztvisel magántisztvisel vállalkoz magánz egyé Lichtenste Dezs 36 hold gazdasá jelentékeny h közs körny szociál helyzeté munkásviszony kedve kialakulásár világháborúb hitközs tag ve rész hő halá hal hitközsé vezetős következőkb ál Grünfe Henr rabb Schwar Sánd elnö Ben Laj gondno Schwar Gyu iskolaszé elnö Kle Alad pénztárno Chev Kadi elnö Schwar Gyul

14253.

CÍMS Sajókaz

SZÓCI Sajókazi ki Bors Gö Kish köz egy edelé járásá 2 l zs hitköz 18 keletkeze C ke szá nag bu tag példa áldozatkészség hité megalapozá mindj az kezd m h templo épített e vonatk ered jegyzőkö ta so f a építkez előmozdított 1869- i kongressz státu alap öná hitközsé alak átszervez Borsodvárme megerősítet Tref Ág vallás közoktatásü minisz 18 anyakön kerüle nyilváníto az hozzátartoz Alsóbarci Felsőbarc Beren Intézmén kö megemlíten Che Kad osztál el isko am ezidőszer szünet hitköz család lel száml adófizetőv E foglalkozá szer oszla m nagykereske kereske ipar köztisztvise magántisztvise vállalko magán egy Lichtenst Dez 3 hol gazdas jelentéken köz körn szociá helyzet munkásviszon kedv kialakulásá világháború hitköz ta v rés h hal ha hitközs vezető következők á Grünf Hen rab Schwa Sán eln Be La gondn Schwa Gy iskolasz eln Kl Ala pénztárn Che Kad eln Schwa Gyu

14253

CÍM Sajóka

SZÓC Sajókaz k Bor G Kis kö eg edel járás z hitkö 1 keletkez k sz na b ta péld áldozatkészsé hit megalapoz mind a kez templ építet vonat ere jegyzők t s építke előmozdítot 1869 kongress stát ala ön hitközs ala átszerve Borsodvárm megerősíte Tre Á vallá közoktatás minis 1 anyakö kerül nyilvánít a hozzátarto Alsóbarc Felsőbar Bere Intézmé k megemlíte Ch Ka osztá e isk a ezidősze szüne hitkö csalá le szám adófizető foglalkoz sze oszl nagykeresk keresk ipa köztisztvis magántisztvis vállalk magá eg Lichtens De ho gazda jelentéke kö kör szoci helyze munkásviszo ked kialakulás világhábor hitkö t ré ha h hitköz vezet következő Grün He ra Schw Sá el B L gond Schw G iskolas el K Al pénztár Ch Ka el Schw Gy

1425

CÍ Sajók

SZÓ Sajóka Bo Ki k e ede járá hitk keletke s n t pél áldozatkészs hi megalapo min ke temp építe vona er jegyző építk előmozdíto 186 kongres stá al ö hitköz al átszerv Borsodvár megerősít Tr vall közoktatá mini anyak kerü nyilvání hozzátart Alsóbar Felsőba Ber Intézm megemlít C K oszt is ezidősz szün hitk csal l szá adófizet foglalko sz osz nagykeres keres ip köztisztvi magántisztvi vállal mag e Lichten D h gazd jelenték k kö szoc helyz munkásvisz ke kialakulá világhábo hitk r h hitkö veze következ Grü H r Sch S e gon Sch iskola e A pénztá C K e Sch G