14255.htm

CÍMSZÓ: Sakter

SZÓCIKK: Sakter, a metsző közkeletű elnevezése. Héber neve: sóchet. Ő végzi a hitközségekben az állatok rituális előírás szerint való levágását. Képesítését, illetve oklevelét (kabóló, l. o.) három rabbitól nyeri, miután más metszőnél előzőleg gyakorlaton (1. Simmus) volt. Vannak olyan metszők, kik csak szárnyasok vágására vannak jogosítva és viszont olyanok is, kik szarvasmarhát is vágnak. Ez utóbbiak végzik a szarvasmarha tüdejenek vizsgálatát is a rituálé szempontjából. Ezt a magasabb képesítésüket a sóchet ubódek (vágó és vizsgáló) címmel fejezik ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4255. címszó a lexikon => 762. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14255.htm

CÍMSZÓ: Sakter

SZÓCIKK: Sakter, a metsző közkeletű elnevezése. Héber neve: sóchet. Ő végzi a hitközségekben az állatok rituális előírás szerint való levágását. Képesítését, illetve oklevelét kabóló, l. o. három rabbitól nyeri, miután más metszőnél előzőleg gyakorlaton 1. Simmus volt. Vannak olyan metszők, kik csak szárnyasok vágására vannak jogosítva és viszont olyanok is, kik szarvasmarhát is vágnak. Ez utóbbiak végzik a szarvasmarha tüdejenek vizsgálatát is a rituálé szempontjából. Ezt a magasabb képesítésüket a sóchet ubódek vágó és vizsgáló címmel fejezik ki.

14255.ht

CÍMSZÓ Sakte

SZÓCIKK Sakter metsz közkelet elnevezése Hébe neve sóchet végz hitközségekbe a állato rituáli előírá szerin val levágását Képesítését illetv oklevelé kabóló l o háro rabbitó nyeri miutá má metszőné előzőle gyakorlato 1 Simmu volt Vanna olya metszők ki csa szárnyaso vágásár vanna jogosítv é viszon olyano is ki szarvasmarhá i vágnak E utóbbia végzi szarvasmarh tüdejene vizsgálatá i rituál szempontjából Ez magasab képesítésüke sóche ubóde vág é vizsgál címme fejezi ki

14255.h

CÍMSZ Sakt

SZÓCIK Sakte mets közkele elnevezés Héb nev sóche vég hitközségekb állat rituál előír szeri va levágásá Képesítésé illet oklevel kaból hár rabbit nyer miut m metszőn előzől gyakorlat Simm vol Vann oly metsző k cs szárnyas vágásá vann jogosít viszo olyan i k szarvasmarh vágna utóbbi végz szarvasmar tüdejen vizsgálat rituá szempontjábó E magasa képesítésük sóch ubód vá vizsgá címm fejez k

14255.

CÍMS Sak

SZÓCI Sakt met közkel elnevezé Hé ne sóch vé hitközségek álla rituá előí szer v levágás Képesítés ille okleve kabó há rabbi nye miu metsző előző gyakorla Sim vo Van ol metsz c szárnya vágás van jogosí visz olya szarvasmar vágn utóbb vég szarvasma tüdeje vizsgála ritu szempontjáb magas képesítésü sóc ubó v vizsg cím feje

14255

CÍM Sa

SZÓC Sak me közke elnevez H n sóc v hitközsége áll ritu elő sze levágá Képesíté ill oklev kab h rabb ny mi metsz előz gyakorl Si v Va o mets szárny vágá va jogos vis oly szarvasma vág utób vé szarvasm tüdej vizsgál rit szempontjá maga képesítés só ub vizs cí fej

1425

CÍ S

SZÓ Sa m közk elneve só hitközség ál rit el sz levág Képesít il okle ka rab n m mets elő gyakor S V met szárn vág v jogo vi ol szarvasm vá utó v szarvas tüde vizsgá ri szempontj mag képesíté s u viz c fe