14257.htm

CÍMSZÓ: Salamon

SZÓCIKK: Salamon, rabbi, Kismartonban élt s a mohácsi vész előtti esztendők legismertebb magyar rabbija volt. 1551-ben a különböző országok rabbijai egy Prágában kiállított válólevél körül heves vitába keveredtek és S., aki ekkor már aggastyán volt, szintén részt vett benne. Tudományos levelezésben állott Páduai Méirrel is és mindenhol erélyesen védelmezte álláspontját a teológiai vitatkozásokban. Az egykorú teológiai tekintélyek nagy elismeréssel nyilatkoztak róla. Olyan híre volt, hogy meghívták Posenba, ahol az, ottani rabbiság elnökének nevezték ki. Apja: Liebermann szintén rabbi volt. Ez a XIII. sz. vége felé Pozsonyban élt Judától, vagy Lieber-manntól származott és S. Eliezer ben -Nátánnak, a nagyhírű mainzi rabbinak az ivadéka volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4257. címszó a lexikon => 763. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14257.htm

CÍMSZÓ: Salamon

SZÓCIKK: Salamon, rabbi, Kismartonban élt s a mohácsi vész előtti esztendők legismertebb magyar rabbija volt. 1551-ben a különböző országok rabbijai egy Prágában kiállított válólevél körül heves vitába keveredtek és S., aki ekkor már aggastyán volt, szintén részt vett benne. Tudományos levelezésben állott Páduai Méirrel is és mindenhol erélyesen védelmezte álláspontját a teológiai vitatkozásokban. Az egykorú teológiai tekintélyek nagy elismeréssel nyilatkoztak róla. Olyan híre volt, hogy meghívták Posenba, ahol az, ottani rabbiság elnökének nevezték ki. Apja: Liebermann szintén rabbi volt. Ez a XIII. sz. vége felé Pozsonyban élt Judától, vagy Lieber-manntól származott és S. Eliezer ben -Nátánnak, a nagyhírű mainzi rabbinak az ivadéka volt.

14257.ht

CÍMSZÓ Salamo

SZÓCIKK Salamon rabbi Kismartonba él mohács vés előtt esztendő legismerteb magya rabbij volt 1551-be különböz országo rabbija eg Prágába kiállítot válólevé körü heve vitáb keveredte é S. ak ekko má aggastyá volt szinté rész vet benne Tudományo levelezésbe állot Pádua Méirre i é mindenho erélyese védelmezt álláspontjá teológia vitatkozásokban A egykor teológia tekintélye nag elismerésse nyilatkozta róla Olya hír volt hog meghívtá Posenba aho az ottan rabbisá elnökéne nevezté ki Apja Lieberman szinté rabb volt E XIII sz vég fel Pozsonyba él Judától vag Lieber-manntó származot é S Elieze be -Nátánnak nagyhír mainz rabbina a ivadék volt

14257.h

CÍMSZ Salam

SZÓCIK Salamo rabb Kismartonb é mohác vé előt esztend legismerte magy rabbi vol 1551-b különbö ország rabbij e Prágáb kiállíto válólev kör hev vitá keveredt S a ekk m aggasty vol szint rés ve benn Tudomány levelezésb állo Pádu Méirr mindenh erélyes védelmez álláspontj teológi vitatkozásokba egyko teológi tekintély na elismeréss nyilatkozt ról Oly hí vol ho meghívt Posenb ah a otta rabbis elnökén nevezt k Apj Lieberma szint rab vol XII s vé fe Pozsonyb é Judátó va Lieber-mannt származo Eliez b -Nátánna nagyhí main rabbin ivadé vol

14257.

CÍMS Sala

SZÓCI Salam rab Kismarton mohá v elő eszten legismert mag rabb vo 1551- különb orszá rabbi Prágá kiállít válóle kö he vit kevered ek aggast vo szin ré v ben Tudomán levelezés áll Pád Méir minden erélye védelme álláspont teológ vitatkozásokb egyk teológ tekintél n elismerés nyilatkoz ró Ol h vo h meghív Posen a ott rabbi elnöké nevez Ap Lieberm szin ra vo XI v f Pozsony Judát v Lieber-mann származ Elie -Nátánn nagyh mai rabbi ivad vo

14257

CÍM Sal

SZÓC Sala ra Kismarto moh el eszte legismer ma rab v 1551 külön orsz rabb Prág kiállí válól k h vi kevere e aggas v szi r be Tudomá levelezé ál Pá Méi minde erély védelm álláspon teoló vitatkozások egy teoló tekinté elismeré nyilatko r O v meghí Pose ot rabb elnök neve A Lieber szi r v X Pozson Judá Lieber-man szárma Eli -Nátán nagy ma rabb iva v

1425

CÍ Sa

SZÓ Sal r Kismart mo e eszt legisme m ra 155 külö ors rab Prá kiáll váló v kever agga sz b Tudom levelez á P Mé mind erél védel álláspo teol vitatkozáso eg teol tekint elismer nyilatk megh Pos o rab elnö nev Liebe sz Pozso Jud Lieber-ma szárm El -Nátá nag m rab iv