14258.htm

CÍMSZÓ: Salamon

SZEMÉLYNÉV: Salamon Henrik

SZÓCIKK: "Salamon Henrik, orvostanár, stomatológus, szül. Hőgyészen 1865 márc. 31. Budapesten végezte az egyetemet és u. o. lett 1911. egyetemi magán­ tanár a fog- és szájbetegségek tanából. Széleskörű szakirodalmi munkásságot fejtett ki és különböző nyelvű szakmunkákat fordított magyarra. Többek között spanyolból ő fordította le Eamon y Cajal természettudományi munkáját (1927). Nagyobb önálló művei: A stomatologiai tanítás története Magyarországon (,1906); Útmutató a klinikai és laboratóriumi odontotechnikai munkákhoz (1908); Összegyűjtött apróbb dolgozatok (1908); Atlas der stomatologischen Brücken-und Regulierungsarbeiten(l909); Die Lehre von den elementaren orthodontischen Bewegungen (1912); Röntqenologische Kontrolle der Diagnostik und Therapie bei Kieferbrüchen (Szabó Józseffel, 1916); Fogpótlásban (1923); Petőfi koponyája (1923); Oral sepsis. Előadások az orvosi gyakorlatból (1923) ; Eine Systematik d. zahnarztlichen Brückenarbeiten (olaszul is 1923); A fogorvosi hídpótlások rendszere (1924)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4258. címszó a lexikon => 763. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14258.htm

CÍMSZÓ: Salamon

SZEMÉLYNÉV: Salamon Henrik

SZÓCIKK: Salamon Henrik, orvostanár, stomatológus, szül. Hőgyészen 1865 márc. 31. Budapesten végezte az egyetemet és u. o. lett 1911. egyetemi magán­ tanár a fog- és szájbetegségek tanából. Széleskörű szakirodalmi munkásságot fejtett ki és különböző nyelvű szakmunkákat fordított magyarra. Többek között spanyolból ő fordította le Eamon y Cajal természettudományi munkáját 1927 . Nagyobb önálló művei: A stomatologiai tanítás története Magyarországon ,1906 ; Útmutató a klinikai és laboratóriumi odontotechnikai munkákhoz 1908 ; Összegyűjtött apróbb dolgozatok 1908 ; Atlas der stomatologischen Brücken-und Regulierungsarbeiten l909 ; Die Lehre von den elementaren orthodontischen Bewegungen 1912 ; Röntqenologische Kontrolle der Diagnostik und Therapie bei Kieferbrüchen Szabó Józseffel, 1916 ; Fogpótlásban 1923 ; Petőfi koponyája 1923 ; Oral sepsis. Előadások az orvosi gyakorlatból 1923 ; Eine Systematik d. zahnarztlichen Brückenarbeiten olaszul is 1923 ; A fogorvosi hídpótlások rendszere 1924 .

14258.ht

CÍMSZÓ Salamo

SZEMÉLYNÉV Salamo Henri

SZÓCIKK Salamo Henrik orvostanár stomatológus szül Hőgyésze 186 márc 31 Budapeste végezt a egyeteme é u o let 1911 egyetem magá taná fog é szájbetegsége tanából Széleskör szakirodalm munkásságo fejtet k é különböz nyelv szakmunkáka fordítot magyarra Többe közöt spanyolbó fordított l Eamo Caja természettudomány munkájá 192 Nagyob önáll művei stomatologia tanítá történet Magyarországo ,190 Útmutat klinika é laboratórium odontotechnika munkákho 190 Összegyűjtöt aprób dolgozato 190 Atla de stomatologische Brücken-un Regulierungsarbeite l90 Di Lehr vo de elementare orthodontische Bewegunge 191 Röntqenologisch Kontroll de Diagnosti un Therapi be Kieferbrüche Szab Józseffel 191 Fogpótlásba 192 Petőf koponyáj 192 Ora sepsis Előadáso a orvos gyakorlatbó 192 Ein Systemati d zahnarztliche Brückenarbeite olaszu i 192 fogorvos hídpótláso rendszer 192

14258.h

CÍMSZ Salam

SZEMÉLYNÉ Salam Henr

SZÓCIK Salam Henri orvostaná stomatológu szü Hőgyész 18 már 3 Budapest végez egyetem le 191 egyete mag tan fo szájbetegség tanábó Széleskö szakirodal munkásság fejte különbö nyel szakmunkák fordíto magyarr Több közö spanyolb fordítot Eam Caj természettudomán munkáj 19 Nagyo önál műve stomatologi tanít történe Magyarország ,19 Útmuta klinik laboratóriu odontotechnik munkákh 19 Összegyűjtö apró dolgozat 19 Atl d stomatologisch Brücken-u Regulierungsarbeit l9 D Leh v d elementar orthodontisch Bewegung 19 Röntqenologisc Kontrol d Diagnost u Therap b Kieferbrüch Sza Józseffe 19 Fogpótlásb 19 Pető koponyá 19 Or sepsi Előadás orvo gyakorlatb 19 Ei Systemat zahnarztlich Brückenarbeit olasz 19 fogorvo hídpótlás rendsze 19

14258.

CÍMS Sala

SZEMÉLYN Sala Hen

SZÓCI Sala Henr orvostan stomatológ sz Hőgyés 1 má Budapes vége egyete l 19 egyet ma ta f szájbetegsé tanáb Szélesk szakiroda munkássá fejt különb nye szakmunká fordít magyar Töb köz spanyol fordíto Ea Ca természettudomá munká 1 Nagy öná műv stomatolog taní történ Magyarorszá ,1 Útmut klini laboratóri odontotechni munkák 1 Összegyűjt apr dolgoza 1 At stomatologisc Brücken- Regulierungsarbei l Le elementa orthodontisc Bewegun 1 Röntqenologis Kontro Diagnos Thera Kieferbrüc Sz Józseff 1 Fogpótlás 1 Pet kopony 1 O seps Előadá orv gyakorlat 1 E Systema zahnarztlic Brückenarbei olas 1 fogorv hídpótlá rendsz 1

14258

CÍM Sal

SZEMÉLY Sal He

SZÓC Sal Hen orvosta stomatoló s Hőgyé m Budape vég egyet 1 egye m t szájbetegs taná Széles szakirod munkáss fej külön ny szakmunk fordí magya Tö kö spanyo fordít E C természettudom munk Nag ön mű stomatolo tan törté Magyarorsz , Útmu klin laboratór odontotechn munká Összegyűj ap dolgoz A stomatologis Brücken Regulierungsarbe L element orthodontis Bewegu Röntqenologi Kontr Diagno Ther Kieferbrü S József Fogpótlá Pe kopon sep Előad or gyakorla System zahnarztli Brückenarbe ola fogor hídpótl rends

1425

CÍ Sa

SZEMÉL Sa H

SZÓ Sa He orvost stomatol Hőgy Budap vé egye egy szájbeteg tan Széle szakiro munkás fe külö n szakmun ford magy T k spany fordí természettudo mun Na ö m stomatol ta tört Magyarors Útm kli laborató odontotech munk Összegyű a dolgo stomatologi Brücke Regulierungsarb elemen orthodonti Beweg Röntqenolog Kont Diagn The Kieferbr Józse Fogpótl P kopo se Előa o gyakorl Syste zahnarztl Brückenarb ol fogo hídpót rend