14261.htm

CÍMSZÓ: Salamon és Markalf

SZÓCIKK: "Salamon és Markalf. A világirodalom egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb tréfás népkönyve, mely 1577. jelent meg magyarul. Tárgya zsidó eredetre mutat. Salamon, a zsidók bölcs királya vitázik, vetélkedik benne Markalffal, a ravasz paraszttal. A népkönyv célja ; szembeállítani a bölcs ember tudását, tanultságát a természetes ész furfangjával. Salamon jellemvonásaiban a bibliai uralkodó tulajdonságai lelhetők fel: életbölcsesség, szerelem, fényűzés. A dialógusok telve vannak bibliai példabeszéddel, közmondásokkal. Ezeknek forrásai: Példabeszédek, Énekek-éneke, Kohélet. Megvan benne a salamoni ítélet és tartalomszerűen az Ésesz Chájil, Salamon királynak asszonyt magasztaló híres költeménye is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4261. címszó a lexikon => 763. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14261.htm

CÍMSZÓ: Salamon és Markalf

SZÓCIKK: Salamon és Markalf. A világirodalom egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb tréfás népkönyve, mely 1577. jelent meg magyarul. Tárgya zsidó eredetre mutat. Salamon, a zsidók bölcs királya vitázik, vetélkedik benne Markalffal, a ravasz paraszttal. A népkönyv célja ; szembeállítani a bölcs ember tudását, tanultságát a természetes ész furfangjával. Salamon jellemvonásaiban a bibliai uralkodó tulajdonságai lelhetők fel: életbölcsesség, szerelem, fényűzés. A dialógusok telve vannak bibliai példabeszéddel, közmondásokkal. Ezeknek forrásai: Példabeszédek, Énekek-éneke, Kohélet. Megvan benne a salamoni ítélet és tartalomszerűen az Ésesz Chájil, Salamon királynak asszonyt magasztaló híres költeménye is.

14261.ht

CÍMSZÓ Salamo é Markal

SZÓCIKK Salamo é Markalf világirodalo egyi legnépszerűb é legelterjedteb tréfá népkönyve mel 1577 jelen me magyarul Tárgy zsid eredetr mutat Salamon zsidó bölc király vitázik vetélkedi benn Markalffal ravas paraszttal népköny célj szembeállítan bölc embe tudását tanultságá természete és furfangjával Salamo jellemvonásaiba biblia uralkod tulajdonsága lelhető fel életbölcsesség szerelem fényűzés dialóguso telv vanna biblia példabeszéddel közmondásokkal Ezekne forrásai Példabeszédek Énekek-éneke Kohélet Megva benn salamon ítéle é tartalomszerűe a Éses Chájil Salamo királyna asszony magasztal híre költemény is

14261.h

CÍMSZ Salam Marka

SZÓCIK Salam Markal világirodal egy legnépszerű legelterjedte tréf népkönyv me 157 jele m magyaru Tárg zsi eredet muta Salamo zsid böl királ vitázi vetélked ben Markalffa rava parasztta népkön cél szembeállíta böl emb tudásá tanultság természet é furfangjáva Salam jellemvonásaib bibli uralko tulajdonság lelhet fe életbölcsessé szerele fényűzé dialógus tel vann bibli példabeszédde közmondásokka Ezekn forrása Példabeszéde Énekek-ének Kohéle Megv ben salamo ítél tartalomszerű Ése Cháji Salam királyn asszon magaszta hír költemén i

14261.

CÍMS Sala Mark

SZÓCI Sala Marka világiroda eg legnépszer legelterjedt tré népköny m 15 jel magyar Tár zs erede mut Salam zsi bö kirá vitáz vetélke be Markalff rav parasztt népkö cé szembeállít bö em tudás tanultsá természe furfangjáv Sala jellemvonásai bibl uralk tulajdonsá lelhe f életbölcsess szerel fényűz dialógu te van bibl példabeszédd közmondásokk Ezek forrás Példabeszéd Énekek-éne Kohél Meg be salam íté tartalomszer És Cháj Sala király asszo magaszt hí költemé

14261

CÍM Sal Mar

SZÓC Sal Mark világirod e legnépsze legelterjed tr népkön 1 je magya Tá z ered mu Sala zs b kir vitá vetélk b Markalf ra paraszt népk c szembeállí b e tudá tanults termész furfangjá Sal jellemvonása bib ural tulajdons lelh életbölcses szere fényű dialóg t va bib példabeszéd közmondások Eze forrá Példabeszé Énekek-én Kohé Me b sala ít tartalomsze É Chá Sal királ assz magasz h költem

1426

CÍ Sa Ma

SZÓ Sa Mar világiro legnépsz legelterje t népkö j magy T ere m Sal z ki vit vetél Markal r parasz nép szembeáll tud tanult termés furfangj Sa jellemvonás bi ura tulajdon lel életbölcse szer fény dialó v bi példabeszé közmondáso Ez forr Példabesz Énekek-é Koh M sal í tartalomsz Ch Sa kirá ass magas költe