14262.htm

CÍMSZÓ: Salgó

SZEMÉLYNÉV: Salgó Ernő

SZÓCIKK: Salgó, 1. Ernő, kritikus, műfordító és orvos, szül. Jánosházán 1873. Az egyetemet Budapesten végezte, ahol doktori oklevelet szerzett. Orvosi tanulmányokat folytatott Parisban és Berlinben is. Az Újságírók Kórház- és Szanatórium Egyesületének megalakulása óta orvosa. Még egyetemi hallgató volt, mikor első kritikai cikkeivel magára vonta az irodalmi körök figyelmét. Eleinte az Egyetértésnek volt irodalmi és színikritikusa és a Budapesti Szemlébe is dolgozott. Majd a Független Magyarország, utóbb a Pesti Napló belső munkatársa volt. Jelenleg a Magyarország színikritikusa. Számos irodalmi és esztétikai tanulmánya jelent meg A Hét, Nyugat, Új Magyar Szemle és a Jelenkor c. folyóiratokban. Színikritikái gazdag ismeretekről, európai szempontokról és erős logikáról tanúskodnak. Munkásságának legjavát gyűjtötte össze Írók és színdarabok c. gondosan megválogatott kötetében (1916). Az eredetihez finoman alkalmazkodó dús stíluskészséggel fordította le Stendhal, Goncourtók, Flaubert, Francé, Renan, Freycinet, Lemaitre és Dickens műveit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4262. címszó a lexikon => 763. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14262.htm

CÍMSZÓ: Salgó

SZEMÉLYNÉV: Salgó Ernő

SZÓCIKK: Salgó, 1. Ernő, kritikus, műfordító és orvos, szül. Jánosházán 1873. Az egyetemet Budapesten végezte, ahol doktori oklevelet szerzett. Orvosi tanulmányokat folytatott Parisban és Berlinben is. Az Újságírók Kórház- és Szanatórium Egyesületének megalakulása óta orvosa. Még egyetemi hallgató volt, mikor első kritikai cikkeivel magára vonta az irodalmi körök figyelmét. Eleinte az Egyetértésnek volt irodalmi és színikritikusa és a Budapesti Szemlébe is dolgozott. Majd a Független Magyarország, utóbb a Pesti Napló belső munkatársa volt. Jelenleg a Magyarország színikritikusa. Számos irodalmi és esztétikai tanulmánya jelent meg A Hét, Nyugat, Új Magyar Szemle és a Jelenkor c. folyóiratokban. Színikritikái gazdag ismeretekről, európai szempontokról és erős logikáról tanúskodnak. Munkásságának legjavát gyűjtötte össze Írók és színdarabok c. gondosan megválogatott kötetében 1916 . Az eredetihez finoman alkalmazkodó dús stíluskészséggel fordította le Stendhal, Goncourtók, Flaubert, Francé, Renan, Freycinet, Lemaitre és Dickens műveit.

14262.ht

CÍMSZÓ Salg

SZEMÉLYNÉV Salg Ern

SZÓCIKK Salgó 1 Ernő kritikus műfordít é orvos szül Jánosházá 1873 A egyeteme Budapeste végezte aho doktor oklevele szerzett Orvos tanulmányoka folytatot Parisba é Berlinbe is A Újságíró Kórház é Szanatóriu Egyesületéne megalakulás ót orvosa Mé egyetem hallgat volt miko els kritika cikkeive magár vont a irodalm körö figyelmét Eleint a Egyetértésne vol irodalm é színikritikus é Budapest Szemléb i dolgozott Maj Függetle Magyarország utób Pest Napl bels munkatárs volt Jelenle Magyarorszá színikritikusa Számo irodalm é esztétika tanulmány jelen me Hét Nyugat Ú Magya Szeml é Jelenko c folyóiratokban Színikritiká gazda ismeretekről európa szempontokró é erő logikáró tanúskodnak Munkásságána legjavá gyűjtött össz Író é színdarabo c gondosa megválogatot kötetébe 191 A eredetihe finoma alkalmazkod dú stíluskészségge fordított l Stendhal Goncourtók Flaubert Francé Renan Freycinet Lemaitr é Dicken műveit

14262.h

CÍMSZ Sal

SZEMÉLYNÉ Sal Er

SZÓCIK Salg Ern kritiku műfordí orvo szü Jánosház 187 egyetem Budapest végezt ah dokto oklevel szerzet Orvo tanulmányok folytato Parisb Berlinb i Újságír Kórhá Szanatóri Egyesületén megalakulá ó orvos M egyete hallga vol mik el kritik cikkeiv magá von irodal kör figyelmé Elein Egyetértésn vo irodal színikritiku Budapes Szemlé dolgozot Ma Függetl Magyarorszá utó Pes Nap bel munkatár vol Jelenl Magyarorsz színikritikus Szám irodal esztétik tanulmán jele m Hé Nyuga Magy Szem Jelenk folyóiratokba Színikritik gazd ismeretekrő európ szempontokr er logikár tanúskodna Munkásságán legjav gyűjtöt öss Ír színdarab gondos megválogato kötetéb 19 eredetih finom alkalmazko d stíluskészségg fordítot Stendha Goncourtó Flauber Franc Rena Freycine Lemait Dicke művei

14262.

CÍMS Sa

SZEMÉLYN Sa E

SZÓCI Sal Er kritik műford orv sz Jánoshá 18 egyete Budapes végez a dokt okleve szerze Orv tanulmányo folytat Paris Berlin Újságí Kórh Szanatór Egyesületé megalakul orvo egyet hallg vo mi e kriti cikkei mag vo iroda kö figyelm Elei Egyetértés v iroda színikritik Budape Szeml dolgozo M Függet Magyarorsz ut Pe Na be munkatá vo Jelen Magyarors színikritiku Szá iroda esztéti tanulmá jel H Nyug Mag Sze Jelen folyóiratokb Színikriti gaz ismeretekr euró szempontok e logiká tanúskodn Munkásságá legja gyűjtö ös Í színdara gondo megválogat köteté 1 eredeti fino alkalmazk stíluskészség fordíto Stendh Goncourt Flaube Fran Ren Freycin Lemai Dick műve

14262

CÍM S

SZEMÉLY S

SZÓC Sa E kriti műfor or s Jánosh 1 egyet Budape vége dok oklev szerz Or tanulmány folyta Pari Berli Újság Kór Szanató Egyesület megalaku orv egye hall v m krit cikke ma v irod k figyel Ele Egyetérté irod színikriti Budap Szem dolgoz Függe Magyarors u P N b munkat v Jele Magyaror színikritik Sz irod esztét tanulm je Nyu Ma Sz Jele folyóiratok Színikrit ga ismeretek eur szemponto logik tanúskod Munkásság legj gyűjt ö színdar gond megváloga kötet eredet fin alkalmaz stíluskészsé fordít Stend Goncour Flaub Fra Re Freyci Lema Dic műv

1426SZEMÉL

SZÓ S krit műfo o János egye Budap vég do okle szer O tanulmán folyt Par Berl Újsá Kó Szanat Egyesüle megalak or egy hal kri cikk m iro figye El Egyetért iro színikrit Buda Sze dolgo Függ Magyaror munka Jel Magyaro színikriti S iro eszté tanul j Ny M S Jel folyóirato Színikri g ismerete eu szempont logi tanúsko Munkássá leg gyűj színda gon megválog köte erede fi alkalma stíluskészs fordí Sten Goncou Flau Fr R Freyc Lem Di mű