14263.htm

CÍMSZÓ: Salgó

SZEMÉLYNÉV: Salgó Jakab

SZÓCIKK: "Salgó Jakab, orvostanár, szül. Budapesten 1849 aug. 16., megh. u.o. 1918 jún. 29. A bécsi egyetemen tanult. Bécsben orvosi diplomát nyert, azután Budapesten telepedett le. Előbb tanársegéd volt az egyetem ideggyógyászati klinikáján, majd magántanár és 1884-től kezdve haláláig a Lipótmezei áll. elmegyógyintézet igazgató-főorvosa is volt. Nagyszámú tanulmányai magyar és külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Müvei: Reformbestreben in der Classification der Psychosen (Stuttgart 1881); Cerebrale Grundzustande der Psychosen (1881); Compendium der Psychiatrie (Wien 1888); Az elmekórtan tankönyve (1888 és II. kiad. 1892); A szellemi élet higiéniája ; Az. idegességről (1907)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4263. címszó a lexikon => 763. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14263.htm

CÍMSZÓ: Salgó

SZEMÉLYNÉV: Salgó Jakab

SZÓCIKK: Salgó Jakab, orvostanár, szül. Budapesten 1849 aug. 16., megh. u.o. 1918 jún. 29. A bécsi egyetemen tanult. Bécsben orvosi diplomát nyert, azután Budapesten telepedett le. Előbb tanársegéd volt az egyetem ideggyógyászati klinikáján, majd magántanár és 1884-től kezdve haláláig a Lipótmezei áll. elmegyógyintézet igazgató-főorvosa is volt. Nagyszámú tanulmányai magyar és külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Müvei: Reformbestreben in der Classification der Psychosen Stuttgart 1881 ; Cerebrale Grundzustande der Psychosen 1881 ; Compendium der Psychiatrie Wien 1888 ; Az elmekórtan tankönyve 1888 és II. kiad. 1892 ; A szellemi élet higiéniája ; Az. idegességről 1907 .

14263.ht

CÍMSZÓ Salg

SZEMÉLYNÉV Salg Jaka

SZÓCIKK Salg Jakab orvostanár szül Budapeste 184 aug 16. megh u.o 191 jún 29 bécs egyeteme tanult Bécsbe orvos diplomá nyert azutá Budapeste telepedet le Előb tanársegé vol a egyete ideggyógyászat klinikáján maj magántaná é 1884-tő kezdv halálái Lipótmeze áll elmegyógyintéze igazgató-főorvos i volt Nagyszám tanulmánya magya é külföld szakfolyóiratokba jelente meg Müvei Reformbestrebe i de Classificatio de Psychose Stuttgar 188 Cerebral Grundzustand de Psychose 188 Compendiu de Psychiatri Wie 188 A elmekórta tankönyv 188 é II kiad 189 szellem éle higiéniáj Az idegességrő 190

14263.h

CÍMSZ Sal

SZEMÉLYNÉ Sal Jak

SZÓCIK Sal Jaka orvostaná szü Budapest 18 au 16 meg u. 19 jú 2 béc egyetem tanul Bécsb orvo diplom nyer azut Budapest telepede l Elő tanárseg vo egyet ideggyógyásza klinikájá ma magántan 1884-t kezd halálá Lipótmez ál elmegyógyintéz igazgató-főorvo vol Nagyszá tanulmány magy külföl szakfolyóiratokb jelent me Müve Reformbestreb d Classificati d Psychos Stuttga 18 Cerebra Grundzustan d Psychos 18 Compendi d Psychiatr Wi 18 elmekórt tanköny 18 I kia 18 szelle él higiéniá A idegességr 19

14263.

CÍMS Sa

SZEMÉLYN Sa Ja

SZÓCI Sa Jak orvostan sz Budapes 1 a 1 me u 1 j bé egyete tanu Bécs orv diplo nye azu Budapes teleped El tanárse v egye ideggyógyász klinikáj m magánta 1884- kez halál Lipótme á elmegyógyinté igazgató-főorv vo Nagysz tanulmán mag külfö szakfolyóiratok jelen m Müv Reformbestre Classificat Psycho Stuttg 1 Cerebr Grundzusta Psycho 1 Compend Psychiat W 1 elmekór tankön 1 ki 1 szell é higiéni idegesség 1

14263

CÍM S

SZEMÉLY S J

SZÓC S Ja orvosta s Budape m b egyet tan Béc or dipl ny az Budape telepe E tanárs egy ideggyógyás kliniká magánt 1884 ke halá Lipótm elmegyógyint igazgató-főor v Nagys tanulmá ma külf szakfolyóirato jele Mü Reformbestr Classifica Psych Stutt Cereb Grundzust Psych Compen Psychia elmekó tankö k szel higién idegessé

1426SZEMÉL

SZÓ J orvost Budap egye ta Bé o dip n a Budap telep tanár eg ideggyógyá klinik magán 188 k hal Lipót elmegyógyin igazgató-főo Nagy tanulm m kül szakfolyóirat jel M Reformbest Classific Psyc Stut Cere Grundzus Psyc Compe Psychi elmek tank sze higié idegess