14264.htm

CÍMSZÓ: Salusinszky

SZEMÉLYNÉV: Salusinszky Imre

SZÓCIKK: Salusingzky Imre, szerkesztő, szül. Balázsfalván 1883. A budapesti egyetemen jogot hallgatott, majd 1902. hírlapíró lett. Előbb a Magyar Szó munkatársa, majd a Budapest politikai rovatvezetője, utóbb segédszerkesztője volt. 1910-ben Az Estnek segédszerkesztője lett, jelenleg pedig felelős szerkesztője. Kiváló érdemei vannak a budapesti újságíró-intézmények fölvirágoztatása körül. A Budapesti Újságírók Egyesületének Betegpénztára 1918. elnökévé választotta meg. Ezt az intézményt, amely igen szerény keretek között működött, S. átszervezte az Újságírók Kórház- és Szanatórium Egyesületévé, amely azóta hasznos tevékenységet fejt ki. 1927-ben és 1928. többed magával újjáteremtette a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetét, mely a világháborút követő gazdasági leromlás miatt már jóformán tönkrement. E hírlapírói jóléti intézmény vezérlő tanácsának tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4264. címszó a lexikon => 763. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14264.htm

CÍMSZÓ: Salusinszky

SZEMÉLYNÉV: Salusinszky Imre

SZÓCIKK: Salusingzky Imre, szerkesztő, szül. Balázsfalván 1883. A budapesti egyetemen jogot hallgatott, majd 1902. hírlapíró lett. Előbb a Magyar Szó munkatársa, majd a Budapest politikai rovatvezetője, utóbb segédszerkesztője volt. 1910-ben Az Estnek segédszerkesztője lett, jelenleg pedig felelős szerkesztője. Kiváló érdemei vannak a budapesti újságíró-intézmények fölvirágoztatása körül. A Budapesti Újságírók Egyesületének Betegpénztára 1918. elnökévé választotta meg. Ezt az intézményt, amely igen szerény keretek között működött, S. átszervezte az Újságírók Kórház- és Szanatórium Egyesületévé, amely azóta hasznos tevékenységet fejt ki. 1927-ben és 1928. többed magával újjáteremtette a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetét, mely a világháborút követő gazdasági leromlás miatt már jóformán tönkrement. E hírlapírói jóléti intézmény vezérlő tanácsának tagja.

14264.ht

CÍMSZÓ Salusinszk

SZEMÉLYNÉV Salusinszk Imr

SZÓCIKK Salusingzk Imre szerkesztő szül Balázsfalvá 1883 budapest egyeteme jogo hallgatott maj 1902 hírlapír lett Előb Magya Sz munkatársa maj Budapes politika rovatvezetője utób segédszerkesztőj volt 1910-be A Estne segédszerkesztőj lett jelenle pedi felelő szerkesztője Kivál érdeme vanna budapest újságíró-intézménye fölvirágoztatás körül Budapest Újságíró Egyesületéne Betegpénztár 1918 elnökév választott meg Ez a intézményt amel ige szerén kerete közöt működött S átszervezt a Újságíró Kórház é Szanatóriu Egyesületévé amel azót haszno tevékenysége fej ki 1927-be é 1928 többe magáva újjáteremtett Magyarország Hírlapíró Nyugdíjintézetét mel világháború követ gazdaság leromlá miat má jóformá tönkrement hírlapíró jólét intézmén vezérl tanácsána tagja

14264.h

CÍMSZ Salusinsz

SZEMÉLYNÉ Salusinsz Im

SZÓCIK Salusingz Imr szerkeszt szü Balázsfalv 188 budapes egyetem jog hallgatot ma 190 hírlapí let Elő Magy S munkatárs ma Budape politik rovatvezetőj utó segédszerkesztő vol 1910-b Estn segédszerkesztő let jelenl ped felel szerkesztőj Kivá érdem vann budapes újságíró-intézmény fölvirágoztatá körü Budapes Újságír Egyesületén Betegpénztá 191 elnöké választot me E intézmény ame ig szeré keret közö működöt átszervez Újságír Kórhá Szanatóri Egyesületév ame azó haszn tevékenység fe k 1927-b 192 több magáv újjáteremtet Magyarorszá Hírlapír Nyugdíjintézeté me világhábor köve gazdasá leroml mia m jóform tönkremen hírlapír jólé intézmé vezér tanácsán tagj

14264.

CÍMS Salusins

SZEMÉLYN Salusins I

SZÓCI Salusing Im szerkesz sz Balázsfal 18 budape egyete jo hallgato m 19 hírlap le El Mag munkatár m Budap politi rovatvezető ut segédszerkeszt vo 1910- Est segédszerkeszt le jelen pe fele szerkesztő Kiv érde van budape újságíró-intézmén fölvirágoztat kör Budape Újságí Egyesületé Betegpénzt 19 elnök választo m intézmén am i szer kere köz működö átszerve Újságí Kórh Szanatór Egyesületé am az hasz tevékenysé f 1927- 19 töb magá újjáteremte Magyarorsz Hírlapí Nyugdíjintézet m világhábo köv gazdas lerom mi jófor tönkreme hírlapí jól intézm vezé tanácsá tag

14264

CÍM Salusin

SZEMÉLY Salusin

SZÓC Salusin I szerkes s Balázsfa 1 budap egyet j hallgat 1 hírla l E Ma munkatá Buda polit rovatvezet u segédszerkesz v 1910 Es segédszerkesz l jele p fel szerkeszt Ki érd va budap újságíró-intézmé fölvirágozta kö Budap Újság Egyesület Betegpénz 1 elnö választ intézmé a sze ker kö működ átszerv Újság Kór Szanató Egyesület a a has tevékenys 1927 1 tö mag újjáteremt Magyarors Hírlap Nyugdíjintéze világháb kö gazda lero m jófo tönkrem hírlap jó intéz vez tanács ta

1426

CÍ Salusi

SZEMÉL Salusi

SZÓ Salusi szerke Balázsf buda egye hallga hírl M munkat Bud poli rovatveze segédszerkes 191 E segédszerkes jel fe szerkesz K ér v buda újságíró-intézm fölvirágozt k Buda Újsá Egyesüle Betegpén eln válasz intézm sz ke k műkö átszer Újsá Kó Szanat Egyesüle ha tevékeny 192 t ma újjáterem Magyaror Hírla Nyugdíjintéz világhá k gazd ler jóf tönkre hírla j inté ve tanác t