14266.htm

CÍMSZÓ: Sámesz

SZÓCIKK: Samesz (helyesebben: sammos), héber elnevezése a hitközség szolgájának, az úgynevezett zsidó-mesternek, aki egyebek közt a zsinagógabeli istentiszteletnél is segédkezik. Az egyházi rendtartásból kiinduló keresztények egyházfinak vagy sekrestyésnek szokták nevezni. Minthogy a középkorban csak vallásos és teológiai tudományokban jártas egyéneket neveztek ki erre a hivatalra, a S. abban az időben, mint a község megbízottja, illetve titkára is szerepelt. Ő állította ki a hitközség okiratait és ha nem héber nyelvűek voltak, a község nevében alá is írta azokat. Nagyobb községekben, mint pl. Budán, két vagy több ily községi szolga és megbízott volt alkalmazásban. A mai viszonyok között templombiztosi szolgálatot teljesít a S. és felügyel a rendre az istentiszteletek alatt. Az istentiszteletekhez előkészíti a szükséges kegyszereket és a Tóra elé hívottaknak átadja a szertartási előljáró megbízását.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4266. címszó a lexikon => 764. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14266.htm

CÍMSZÓ: Sámesz

SZÓCIKK: Samesz helyesebben: sammos , héber elnevezése a hitközség szolgájának, az úgynevezett zsidó-mesternek, aki egyebek közt a zsinagógabeli istentiszteletnél is segédkezik. Az egyházi rendtartásból kiinduló keresztények egyházfinak vagy sekrestyésnek szokták nevezni. Minthogy a középkorban csak vallásos és teológiai tudományokban jártas egyéneket neveztek ki erre a hivatalra, a S. abban az időben, mint a község megbízottja, illetve titkára is szerepelt. Ő állította ki a hitközség okiratait és ha nem héber nyelvűek voltak, a község nevében alá is írta azokat. Nagyobb községekben, mint pl. Budán, két vagy több ily községi szolga és megbízott volt alkalmazásban. A mai viszonyok között templombiztosi szolgálatot teljesít a S. és felügyel a rendre az istentiszteletek alatt. Az istentiszteletekhez előkészíti a szükséges kegyszereket és a Tóra elé hívottaknak átadja a szertartási előljáró megbízását.

14266.ht

CÍMSZÓ Sámes

SZÓCIKK Sames helyesebben sammo hébe elnevezés hitközsé szolgájának a úgynevezet zsidó-mesternek ak egyebe köz zsinagógabel istentiszteletné i segédkezik A egyház rendtartásbó kiindul kereszténye egyházfina vag sekrestyésne szoktá nevezni Minthog középkorba csa valláso é teológia tudományokba járta egyéneke nevezte k err hivatalra S abba a időben min közsé megbízottja illetv titkár i szerepelt állított k hitközsé okiratai é h ne hébe nyelvűe voltak közsé nevébe al i írt azokat Nagyob községekben min pl Budán ké vag töb il község szolg é megbízot vol alkalmazásban ma viszonyo közöt templombiztos szolgálato teljesí S é felügye rendr a istentisztelete alatt A istentiszteletekhe előkészít szüksége kegyszereke é Tór el hívottakna átadj szertartás előljár megbízását

14266.h

CÍMSZ Sáme

SZÓCIK Same helyesebbe samm héb elnevezé hitközs szolgájána úgyneveze zsidó-mesterne a egyeb kö zsinagógabe istentiszteletn segédkezi egyhá rendtartásb kiindu keresztény egyházfin va sekrestyésn szokt nevezn Mintho középkorb cs vallás teológi tudományokb járt egyének nevezt er hivatalr abb időbe mi közs megbízottj illet titká szerepel állítot hitközs okirata n héb nyelvű volta közs nevéb a ír azoka Nagyo községekbe mi p Budá k va tö i közsé szol megbízo vo alkalmazásba m viszony közö templombizto szolgálat teljes felügy rend istentisztelet alat istentiszteletekh előkészí szükség kegyszerek Tó e hívottakn átad szertartá előljá megbízásá

14266.

CÍMS Sám

SZÓCI Sam helyesebb sam hé elnevez hitköz szolgáján úgynevez zsidó-mestern egye k zsinagógab istentisztelet segédkez egyh rendtartás kiind keresztén egyházfi v sekrestyés szok nevez Minth középkor c vallá teológ tudományok jár egyéne nevez e hivatal ab időb m köz megbízott ille titk szerepe állíto hitköz okirat hé nyelv volt köz nevé í azok Nagy községekb m Bud v t közs szo megbíz v alkalmazásb viszon köz templombizt szolgála telje felüg ren istentisztele ala istentiszteletek előkész szüksé kegyszere T hívottak áta szertart előlj megbízás

14266

CÍM Sá

SZÓC Sa helyeseb sa h elneve hitkö szolgájá úgyneve zsidó-mester egy zsinagóga istentisztele segédke egy rendtartá kiin kereszté egyházf sekrestyé szo neve Mint középko vall teoló tudományo já egyén neve hivata a idő kö megbízot ill tit szerep állít hitkö okira h nyel vol kö nev azo Nag községek Bu köz sz megbí alkalmazás viszo kö templombiz szolgál telj felü re istentisztel al istentisztelete előkés szüks kegyszer hívotta át szertar elől megbízá

1426

CÍ S

SZÓ S helyese s elnev hitk szolgáj úgynev zsidó-meste eg zsinagóg istentisztel segédk eg rendtart kii kereszt egyház sekresty sz nev Min középk val teol tudomány j egyé nev hivat id k megbízo il ti szere állí hitk okir nye vo k ne az Na községe B kö s megb alkalmazá visz k templombi szolgá tel fel r istentiszte a istentisztelet előké szük kegysze hívott á szerta elő megbíz