14267.htm

CÍMSZÓ: Sámuel

SZÓCIKK: Sámuel, kamaragróf IV. Béla uralkodása alat. Arra nézve nincsenek pontos történelmi bizonyítékok, hogy zsidó volt-e, vagy izmaelita,tény az, hogy megkeresztelkedett, mert csak így tarthatta meg magas hivatalát, amit az Aranybulla értelmében (1. Aranybulla), mint zsidónak, vagy izmaelitának el kellett volna vesztenie. Később valószínűleg régebbi vallása miatt eretnekséggel megvádolták, úgy hogy egyházi büntetést szabtak ki rá, aminek azonban nem vetette alá magát. Az egyház ekkor átokkal sújtotta és mint az átoklevél mondja, továbbra is gyámolítottá és támogatta a hozzá hasonló álkeresztényeket.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4267. címszó a lexikon => 764. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14267.htm

CÍMSZÓ: Sámuel

SZÓCIKK: Sámuel, kamaragróf IV. Béla uralkodása alat. Arra nézve nincsenek pontos történelmi bizonyítékok, hogy zsidó volt-e, vagy izmaelita,tény az, hogy megkeresztelkedett, mert csak így tarthatta meg magas hivatalát, amit az Aranybulla értelmében 1. Aranybulla , mint zsidónak, vagy izmaelitának el kellett volna vesztenie. Később valószínűleg régebbi vallása miatt eretnekséggel megvádolták, úgy hogy egyházi büntetést szabtak ki rá, aminek azonban nem vetette alá magát. Az egyház ekkor átokkal sújtotta és mint az átoklevél mondja, továbbra is gyámolítottá és támogatta a hozzá hasonló álkeresztényeket.

14267.ht

CÍMSZÓ Sámue

SZÓCIKK Sámuel kamaragró IV Bél uralkodás alat Arr nézv nincsene ponto történelm bizonyítékok hog zsid volt-e vag izmaelita,tén az hog megkeresztelkedett mer csa íg tarthatt me maga hivatalát ami a Aranybull értelmébe 1 Aranybull min zsidónak vag izmaelitána e kellet voln vesztenie Későb valószínűle régebb vallás miat eretnekségge megvádolták úg hog egyház büntetés szabta k rá amine azonba ne vetett al magát A egyhá ekko átokka sújtott é min a átoklevé mondja továbbr i gyámolított é támogatt hozz hasonl álkeresztényeket

14267.h

CÍMSZ Sámu

SZÓCIK Sámue kamaragr I Bé uralkodá ala Ar néz nincsen pont történel bizonyítéko ho zsi volt- va izmaelita,té a ho megkeresztelkedet me cs í tarthat m mag hivatalá am Aranybul értelméb Aranybul mi zsidóna va izmaelitán kelle vol veszteni Késő valószínűl régeb vallá mia eretnekségg megvádoltá ú ho egyhá bünteté szabt r amin azonb n vetet a magá egyh ekk átokk sújtot mi átoklev mondj tovább gyámolítot támogat hoz hason álkeresztényeke

14267.

CÍMS Sám

SZÓCI Sámu kamarag B uralkod al A né nincse pon történe bizonyíték h zs volt v izmaelita,t h megkeresztelkede m c tartha ma hivatal a Aranybu értelmé Aranybu m zsidón v izmaelitá kell vo veszten Kés valószínű rége vall mi eretnekség megvádolt h egyh büntet szab ami azon vete mag egy ek átok sújto m átokle mond továb gyámolíto támoga ho haso álkeresztények

14267

CÍM Sá

SZÓC Sám kamara uralko a n nincs po történ bizonyíté z vol izmaelita, megkeresztelked tarth m hivata Aranyb értelm Aranyb zsidó izmaelit kel v veszte Ké valószín rég val m eretneksé megvádol egy bünte sza am azo vet ma eg e áto sújt átokl mon tová gyámolít támog h has álkereszténye

1426

CÍ S

SZÓ Sá kamar uralk ninc p törté bizonyít vo izmaelita megkeresztelke tart hivat Arany értel Arany zsid izmaeli ke veszt K valószí ré va eretneks megvádo eg bünt sz a az ve m e át súj átok mo tov gyámolí támo ha álkeresztény