14268.htm

CÍMSZÓ: Sámuel Könyve

SZÓCIKK: "Sámuel Könyve, a Biblia Első próféták c. történeti könyv-gyüjteményóben a harmadik helyen áll és egyenes folytatása a Bírák könyvének ; az utolsó bíróról: Sámuelről (1. o.) szól. Eredetileg egy könyv volt, de nagy terjedelme miatt kettőre osztották. Héber neve Széfer Semuel. Latinul és görögül a Királyok két könyvével együtt jelzik őket is Királykönyveknek. Ebben az elrendezésben tehát Sámuel két könyve a Királyok első és második könyve, a héber Királyok két könyve pedig a Királyok (görögül Bazilejon, latinul Liber regum) harmadik és negyedik könyve gyanánt szerepel. Károli magyar Bibliája nem számol a történeti összefüggéssel és Rúth könyvét illeszti be a Bírák Könyve és Sámuel Könyve közé. S. könyve Sámuelről, az utolsó bíróról, továbbá az első királyokról Saulról és Dávidról szól. Több mint egy évszázadot ölel fel a két könyv, amely pragmatikusan adja elő e kor eseményeit és sokszor forrásokra támaszkodik, (így megemlíti forrásául Széfer hajósór II. Sám. 1 f. 18). A könyv egyes részei a liturgiában bizonyos hetiszakaszok prófétai olvasmányául szolgálnak. Szerzője még a megosztott birodalmat ismerteti."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4268. címszó a lexikon => 764. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14268.htm

CÍMSZÓ: Sámuel Könyve

SZÓCIKK: Sámuel Könyve, a Biblia Első próféták c. történeti könyv-gyüjteményóben a harmadik helyen áll és egyenes folytatása a Bírák könyvének ; az utolsó bíróról: Sámuelről 1. o. szól. Eredetileg egy könyv volt, de nagy terjedelme miatt kettőre osztották. Héber neve Széfer Semuel. Latinul és görögül a Királyok két könyvével együtt jelzik őket is Királykönyveknek. Ebben az elrendezésben tehát Sámuel két könyve a Királyok első és második könyve, a héber Királyok két könyve pedig a Királyok görögül Bazilejon, latinul Liber regum harmadik és negyedik könyve gyanánt szerepel. Károli magyar Bibliája nem számol a történeti összefüggéssel és Rúth könyvét illeszti be a Bírák Könyve és Sámuel Könyve közé. S. könyve Sámuelről, az utolsó bíróról, továbbá az első királyokról Saulról és Dávidról szól. Több mint egy évszázadot ölel fel a két könyv, amely pragmatikusan adja elő e kor eseményeit és sokszor forrásokra támaszkodik, így megemlíti forrásául Széfer hajósór II. Sám. 1 f. 18 . A könyv egyes részei a liturgiában bizonyos hetiszakaszok prófétai olvasmányául szolgálnak. Szerzője még a megosztott birodalmat ismerteti.

14268.ht

CÍMSZÓ Sámue Könyv

SZÓCIKK Sámue Könyve Bibli Els prófétá c történet könyv-gyüjteményóbe harmadi helye ál é egyene folytatás Bírá könyvéne a utols bíróról Sámuelrő 1 o szól Eredetile eg köny volt d nag terjedelm miat kettőr osztották Hébe nev Széfe Semuel Latinu é görögü Királyo ké könyvéve együt jelzi őke i Királykönyveknek Ebbe a elrendezésbe tehá Sámue ké könyv Királyo els é másodi könyve hébe Királyo ké könyv pedi Királyo görögü Bazilejon latinu Libe regu harmadi é negyedi könyv gyanán szerepel Károl magya Bibliáj ne számo történet összefüggésse é Rút könyvé illeszt b Bírá Könyv é Sámue Könyv közé S könyv Sámuelről a utols bíróról tovább a els királyokró Saulró é Dávidró szól Töb min eg évszázado öle fe ké könyv amel pragmatikusa adj el ko eseményei é sokszo forrásokr támaszkodik íg megemlít forrásáu Széfe hajósó II Sám f 1 köny egye része liturgiába bizonyo hetiszakaszo próféta olvasmányáu szolgálnak Szerzőj mé megosztot birodalma ismerteti

14268.h

CÍMSZ Sámu Köny

SZÓCIK Sámu Könyv Bibl El prófét történe könyv-gyüjteményób harmad hely á egyen folytatá Bír könyvén utol bíróró Sámuelr szó Eredetil e kön vol na terjedel mia kettő osztottá Héb ne Széf Semue Latin görög Király k könyvév együ jelz ők Királykönyvekne Ebb elrendezésb teh Sámu k köny Király el másod könyv héb Király k köny ped Király görög Bazilejo latin Lib reg harmad negyed köny gyaná szerepe Káro magy Bibliá n szám történe összefüggéss Rú könyv illesz Bír Köny Sámu Köny köz köny Sámuelrő utol bíróró továb el királyokr Saulr Dávidr szó Tö mi e évszázad öl f k köny ame pragmatikus ad e k eseménye soksz források támaszkodi í megemlí forrásá Széf hajós I Sá kön egy rész liturgiáb bizony hetiszakasz prófét olvasmányá szolgálna Szerző m megoszto birodalm ismertet

14268.

CÍMS Sám Kön

SZÓCI Sám Köny Bib E prófé történ könyv-gyüjteményó harma hel egye folytat Bí könyvé uto bírór Sámuel sz Eredeti kö vo n terjede mi kett osztott Hé n Szé Semu Lati görö Királ könyvé egy jel ő Királykönyvekn Eb elrendezés te Sám kön Királ e máso köny hé Királ kön pe Királ görö Bazilej lati Li re harma negye kön gyan szerep Kár mag Bibli szá történ összefüggés R köny illes Bí Kön Sám Kön kö kön Sámuelr uto bírór tová e királyok Saul Dávid sz T m évszáza ö kön am pragmatiku a esemény soks forráso támaszkod megeml forrás Szé hajó S kö eg rés liturgiá bizon hetiszakas prófé olvasmány szolgáln Szerz megoszt birodal ismerte

14268

CÍM Sá Kö

SZÓC Sá Kön Bi próf törté könyv-gyüjtemény harm he egy folyta B könyv ut bíró Sámue s Eredet k v terjed m ket osztot H Sz Sem Lat gör Kirá könyv eg je Királykönyvek E elrendezé t Sá kö Kirá más kön h Kirá kö p Kirá gör Bazile lat L r harm negy kö gya szere Ká ma Bibl sz törté összefüggé kön ille B Kö Sá Kö k kö Sámuel ut bíró tov királyo Sau Dávi s évszáz kö a pragmatik esemén sok forrás támaszko megem forrá Sz haj k e ré liturgi bizo hetiszaka próf olvasmán szolgál Szer megosz biroda ismert

1426

CÍ S K

SZÓ S Kö B pró tört könyv-gyüjtemén har h eg folyt köny u bír Sámu Erede terje ke oszto S Se La gö Kir köny e j Királykönyve elrendez S k Kir má kö Kir k Kir gö Bazil la har neg k gy szer K m Bib s tört összefügg kö ill K S K k Sámue u bír to király Sa Dáv évszá k pragmati esemé so forrá támaszk mege forr S ha r liturg biz hetiszak pró olvasmá szolgá Sze megos birod ismer