14269.htm

CÍMSZÓ: Sámuel próféta

SZÓCIKK: Sámuel próféta, Elkana és Channa gyermeke, anyja fogadalmából názirnak és papi életre nevelkedik a silohi Szentélyben, Eli papsága alatt, de ennek fiait, kik visszaélnek a papsággal, éppen Sámuel ítéli el tisztségük elvesztésére. Sámuel is szövetséget köttet a néppel az Egyisten tiszteletére és így ő mint bíró, pap és próféta fejt ki tevékenységet. Prófétai kört is alapít (I. Sám. 10. 5). Fiai azonban nem az ő szellemében éltek, ezért a törzsek kívánságára beleegyezett ezek mellőzésébe és a követelt királyválasztásba is, de csak azért, hogy a népet megnyugtassa. Ömaga nem bízott a királyság intézményében és meg is mondta, hogy ember nem gyakorolhatja Isten uralmát, a király csak képviselője lehet Istennek, de sok rossz hajlam rabul ejtheti. A nép nem engedett és királyt követelt. A jelentéktelen Benjaminiták egyik jelentéktelen sarjára: Saulra esett a választás. Ez csakhamar igazolta a próféta aggodalmait és nem hajlott a próféta figyelmeztetéseire, sőt ellenük cselekedett. Sámuel ezért megrótta és háza bukásával büntette meg. Sámuel minden helyzetben a nép atyjaként viselkedik. Bár nem helyesli a királyságot, mégis lemond a bíróságról és fiai tisztségéről is. Legszebb vonása a szelíd megbocsátás. Mikor Saul vétségbe esik, megsiratja, mintha a gyermekét siratná (Kir. 1. 15. 35).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4269. címszó a lexikon => 764. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14269.htm

CÍMSZÓ: Sámuel próféta

SZÓCIKK: Sámuel próféta, Elkana és Channa gyermeke, anyja fogadalmából názirnak és papi életre nevelkedik a silohi Szentélyben, Eli papsága alatt, de ennek fiait, kik visszaélnek a papsággal, éppen Sámuel ítéli el tisztségük elvesztésére. Sámuel is szövetséget köttet a néppel az Egyisten tiszteletére és így ő mint bíró, pap és próféta fejt ki tevékenységet. Prófétai kört is alapít I. Sám. 10. 5 . Fiai azonban nem az ő szellemében éltek, ezért a törzsek kívánságára beleegyezett ezek mellőzésébe és a követelt királyválasztásba is, de csak azért, hogy a népet megnyugtassa. Ömaga nem bízott a királyság intézményében és meg is mondta, hogy ember nem gyakorolhatja Isten uralmát, a király csak képviselője lehet Istennek, de sok rossz hajlam rabul ejtheti. A nép nem engedett és királyt követelt. A jelentéktelen Benjaminiták egyik jelentéktelen sarjára: Saulra esett a választás. Ez csakhamar igazolta a próféta aggodalmait és nem hajlott a próféta figyelmeztetéseire, sőt ellenük cselekedett. Sámuel ezért megrótta és háza bukásával büntette meg. Sámuel minden helyzetben a nép atyjaként viselkedik. Bár nem helyesli a királyságot, mégis lemond a bíróságról és fiai tisztségéről is. Legszebb vonása a szelíd megbocsátás. Mikor Saul vétségbe esik, megsiratja, mintha a gyermekét siratná Kir. 1. 15. 35 .

14269.ht

CÍMSZÓ Sámue prófét

SZÓCIKK Sámue próféta Elkan é Chann gyermeke anyj fogadalmábó názirna é pap életr nevelkedi siloh Szentélyben El papság alatt d enne fiait ki visszaélne papsággal éppe Sámue ítél e tisztségü elvesztésére Sámue i szövetsége kötte néppe a Egyiste tiszteletér é íg min bíró pa é prófét fej k tevékenységet Próféta kör i alapí I Sám 10 Fia azonba ne a szellemébe éltek ezér törzse kívánságár beleegyezet eze mellőzéséb é követel királyválasztásb is d csa azért hog népe megnyugtassa Ömag ne bízot királysá intézményébe é me i mondta hog embe ne gyakorolhatj Iste uralmát királ csa képviselőj lehe Istennek d so ross hajla rabu ejtheti né ne engedet é király követelt jelentéktele Benjaminitá egyi jelentéktele sarjára Saulr eset választás E csakhama igazolt prófét aggodalmai é ne hajlot prófét figyelmeztetéseire ső ellenü cselekedett Sámue ezér megrótt é ház bukásáva büntett meg Sámue minde helyzetbe né atyjakén viselkedik Bá ne helyesl királyságot mégi lemon bíróságró é fia tisztségérő is Legszeb vonás szelí megbocsátás Miko Sau vétségb esik megsiratja minth gyermeké siratn Kir 1 15 3

14269.h

CÍMSZ Sámu prófé

SZÓCIK Sámu prófét Elka Chan gyermek any fogadalmáb názirn pa élet nevelked silo Szentélybe E papsá alat enn fiai k visszaéln papságga épp Sámu íté tisztség elvesztésér Sámu szövetség kött népp Egyist tiszteleté í mi bír p prófé fe tevékenysége Prófét kö alap Sá 1 Fi azonb n szelleméb élte ezé törzs kívánságá beleegyeze ez mellőzésé követe királyválasztás i cs azér ho nép megnyugtass Öma n bízo királys intézményéb m mondt ho emb n gyakorolhat Ist uralmá kirá cs képviselő leh Istenne s ros hajl rab ejthet n n engede királ követel jelentéktel Benjaminit egy jelentéktel sarjár Saul ese választá csakham igazol prófé aggodalma n hajlo prófé figyelmeztetéseir s ellen cselekedet Sámu ezé megrót há bukásáv büntet me Sámu mind helyzetb n atyjaké viselkedi B n helyes királyságo még lemo bíróságr fi tisztségér i Legsze voná szel megbocsátá Mik Sa vétség esi megsiratj mint gyermek sirat Ki 1

14269.

CÍMS Sám próf

SZÓCI Sám prófé Elk Cha gyerme an fogadalmá názir p éle nevelke sil Szentélyb paps ala en fia visszaél papságg ép Sám ít tisztsé elvesztésé Sám szövetsé köt nép Egyis tisztelet m bí próf f tevékenység Prófé k ala S F azon szellemé élt ez törz kívánság beleegyez e mellőzés követ királyválasztá c azé h né megnyugtas Öm bíz király intézményé mond h em gyakorolha Is uralm kir c képvisel le Istenn ro haj ra ejthe enged kirá követe jelentékte Benjamini eg jelentékte sarjá Sau es választ csakha igazo próf aggodalm hajl próf figyelmeztetései elle cselekede Sám ez megró h bukásá bünte m Sám min helyzet atyjak viselked helye királyság mé lem bíróság f tisztségé Legsz von sze megbocsát Mi S vétsé es megsirat min gyerme sira K

14269

CÍM Sá pró

SZÓC Sá próf El Ch gyerm a fogadalm názi él nevelk si Szentély pap al e fi visszaé papság é Sá í tiszts elvesztés Sá szövets kö né Egyi tisztele b pró tevékenysé Próf al azo szellem él e tör kívánsá beleegye mellőzé köve királyválaszt az n megnyugta Ö bí királ intézmény mon e gyakorolh I ural ki képvise l Isten r ha r ejth enge kir követ jelentékt Benjamin e jelentékt sarj Sa e válasz csakh igaz pró aggodal haj pró figyelmeztetése ell cseleked Sá e megr bukás bünt Sá mi helyze atyja viselke hely királysá m le bírósá tisztség Legs vo sz megbocsá M véts e megsira mi gyerm sir

1426

CÍ S pr

SZÓ S pró E C gyer fogadal náz é nevel s Szentél pa a f vissza papsá S tiszt elveszté S szövet k n Egy tisztel pr tevékenys Pró a az szelle é tö kíváns beleegy mellőz köv királyválasz a megnyugt b kirá intézmén mo gyakorol ura k képvis Iste h ejt eng ki köve jelenték Benjami jelenték sar S válas csak iga pr aggoda ha pr figyelmeztetés el cseleke S meg buká bün S m helyz atyj viselk hel királys l bírós tisztsé Leg v s megbocs vét megsir m gyer si