14272.htm

CÍMSZÓ: Sándor

SZEMÉLYNÉV: Sándor Pál

SZÓCIKK: Sándor Pál, közgazdász és politikus, szül. Hódmezővásárhelyen 1860 ápr. 17. Tanulmányait Drezdában és Budapesten végezte, majd a kereskedelmi pályára lépve, atyja kiterjedt gabonaüzletét fejlesztette tovább. A közéletben a század elején tűnt fel, amidőn 1901. a főváros V. kerülete országgyűlési képviselővé választotta. Ettől az időtől kezdve minden ülésszakon őt választották be újra a parlamentbe, melynek ma Apponyi gróf után ő a legrégibb tagja. 1902-ben Sopronban, majd 1903. a fővárosban tartott kereskedelmi kongresszuson megvetette az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés alapját s röviddel utána annak elnöke lett. A főváros politikai életében is tevékeny részt vett hosszabb ideig. 1912-ben a Közúti Vasutak vezérigazgatója, később még több más, jelentékeny iparvállalat igazgatója lett. A közéletben liberális meggyőződését követte és kívül tudott maradni a pártkereteken, emellett ritka energiával, következetességgel és nagymértékű szaktudással haladt a liberális politika útján. A forradalmak alatt félrevonult, de az 1920-iki nemzetgyűlésen és az azt követő országgyűléseken vállalta a harcot a reakció ellen. Férfias bátorsága és tárgyilagossága ellenfelei tiszteletét is kivívták. A gazdaság politikai problémákat alapos szaktudással bírálta és a szanálással kapcsolatos tévedések hatásos kritikája körül is ő végezte a legsúlyosabb munkát. Parlamenti felszólalásaival, amelyekkel súlyos időkben az antiszemita támadások elhárítására törekedett a magyar zsidóság elismerését vívta ki. 1927-ben földkörüli nagy utazást tett s tapasztalatairól a Pester Lloyd hasábjain számolt be.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4272. címszó a lexikon => 764. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14272.htm

CÍMSZÓ: Sándor

SZEMÉLYNÉV: Sándor Pál

SZÓCIKK: Sándor Pál, közgazdász és politikus, szül. Hódmezővásárhelyen 1860 ápr. 17. Tanulmányait Drezdában és Budapesten végezte, majd a kereskedelmi pályára lépve, atyja kiterjedt gabonaüzletét fejlesztette tovább. A közéletben a század elején tűnt fel, amidőn 1901. a főváros V. kerülete országgyűlési képviselővé választotta. Ettől az időtől kezdve minden ülésszakon őt választották be újra a parlamentbe, melynek ma Apponyi gróf után ő a legrégibb tagja. 1902-ben Sopronban, majd 1903. a fővárosban tartott kereskedelmi kongresszuson megvetette az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés alapját s röviddel utána annak elnöke lett. A főváros politikai életében is tevékeny részt vett hosszabb ideig. 1912-ben a Közúti Vasutak vezérigazgatója, később még több más, jelentékeny iparvállalat igazgatója lett. A közéletben liberális meggyőződését követte és kívül tudott maradni a pártkereteken, emellett ritka energiával, következetességgel és nagymértékű szaktudással haladt a liberális politika útján. A forradalmak alatt félrevonult, de az 1920-iki nemzetgyűlésen és az azt követő országgyűléseken vállalta a harcot a reakció ellen. Férfias bátorsága és tárgyilagossága ellenfelei tiszteletét is kivívták. A gazdaság politikai problémákat alapos szaktudással bírálta és a szanálással kapcsolatos tévedések hatásos kritikája körül is ő végezte a legsúlyosabb munkát. Parlamenti felszólalásaival, amelyekkel súlyos időkben az antiszemita támadások elhárítására törekedett a magyar zsidóság elismerését vívta ki. 1927-ben földkörüli nagy utazást tett s tapasztalatairól a Pester Lloyd hasábjain számolt be.

14272.ht

CÍMSZÓ Sándo

SZEMÉLYNÉV Sándo Pá

SZÓCIKK Sándo Pál közgazdás é politikus szül Hódmezővásárhelye 186 ápr 17 Tanulmányai Drezdába é Budapeste végezte maj kereskedelm pályár lépve atyj kiterjed gabonaüzleté fejlesztett tovább közéletbe száza elejé tűn fel amidő 1901 főváro V kerület országgyűlés képviselőv választotta Ettő a időtő kezdv minde ülésszako ő választottá b újr parlamentbe melyne m Appony gró utá legrégib tagja 1902-be Sopronban maj 1903 fővárosba tartot kereskedelm kongresszuso megvetett a Országo Magya Kereskedelm Egyesülé alapjá rövidde után anna elnök lett főváro politika életébe i tevéken rész vet hosszab ideig 1912-be Közút Vasuta vezérigazgatója későb mé töb más jelentéken iparvállala igazgatój lett közéletbe liberáli meggyőződésé követt é kívü tudot maradn pártkereteken emellet ritk energiával következetességge é nagymérték szaktudássa halad liberáli politik útján forradalma alat félrevonult d a 1920-ik nemzetgyűlése é a az követ országgyűléseke vállalt harco reakci ellen Férfia bátorság é tárgyilagosság ellenfele tiszteleté i kivívták gazdasá politika problémáka alapo szaktudássa bírált é szanálássa kapcsolato tévedése hatáso kritikáj körü i végezt legsúlyosab munkát Parlament felszólalásaival amelyekke súlyo időkbe a antiszemit támadáso elhárításár törekedet magya zsidósá elismerésé vívt ki 1927-be földkörül nag utazás tet tapasztalatairó Peste Lloy hasábjai számol be

14272.h

CÍMSZ Sánd

SZEMÉLYNÉ Sánd P

SZÓCIK Sánd Pá közgazdá politiku szü Hódmezővásárhely 18 áp 1 Tanulmánya Drezdáb Budapest végezt ma kereskedel pályá lépv aty kiterje gabonaüzlet fejlesztet továb közéletb száz elej tű fe amid 190 fővár kerüle országgyűlé képviselő választott Ett időt kezd mind ülésszak választott új parlamentb melyn Appon gr ut legrégi tagj 1902-b Sopronba ma 190 fővárosb tarto kereskedel kongresszus megvetet Ország Magy Kereskedel Egyesül alapj rövidd utá ann elnö let fővár politik életéb tevéke rés ve hossza idei 1912-b Közú Vasut vezérigazgatój késő m tö má jelentéke iparvállal igazgató let közéletb liberál meggyőződés követ kív tudo marad pártkereteke emelle rit energiáva következetességg nagymérté szaktudáss hala liberál politi útjá forradalm ala félrevonul 1920-i nemzetgyűlés a köve országgyűlések vállal harc reakc elle Férfi bátorsá tárgyilagossá ellenfel tisztelet kivívtá gazdas politik problémák alap szaktudáss bírál szanáláss kapcsolat tévedés hatás kritiká kör végez legsúlyosa munká Parlamen felszólalásaiva amelyekk súly időkb antiszemi támadás elhárításá törekede magy zsidós elismerés vív k 1927-b földkörü na utazá te tapasztalatair Pest Llo hasábja számo b

14272.

CÍMS Sán

SZEMÉLYN Sán

SZÓCI Sán P közgazd politik sz Hódmezővásárhel 1 á Tanulmány Drezdá Budapes végez m kereskede pály lép at kiterj gabonaüzle fejleszte tová közélet szá ele t f ami 19 fővá kerül országgyűl képvisel választot Et idő kez min üléssza választot ú parlament mely Appo g u legrég tag 1902- Sopronb m 19 főváros tart kereskede kongresszu megvete Orszá Mag Kereskede Egyesü alap rövid ut an eln le fővá politi életé tevék ré v hossz ide 1912- Köz Vasu vezérigazgató kés t m jelenték iparválla igazgat le közélet liberá meggyőződé köve kí tud mara pártkeretek emell ri energiáv következetesség nagymért szaktudás hal liberá polit útj forradal al félrevonu 1920- nemzetgyűlé köv országgyűlése válla har reak ell Férf bátors tárgyilagoss ellenfe tisztele kivívt gazda politi problémá ala szaktudás bírá szanálás kapcsola tévedé hatá kritik kö vége legsúlyos munk Parlame felszólalásaiv amelyek súl idők antiszem támadá elhárítás töreked mag zsidó elismeré ví 1927- földkör n utaz t tapasztalatai Pes Ll hasábj szám

14272

CÍM Sá

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sá közgaz politi s Hódmezővásárhe Tanulmán Drezd Budape vége keresked pál lé a kiter gabonaüzl fejleszt tov közéle sz el am 1 főv kerü országgyű képvise választo E id ke mi üléssz választo parlamen mel App legré ta 1902 Sopron 1 főváro tar keresked kongressz megvet Orsz Ma Keresked Egyes ala rövi u a el l főv polit élet tevé r hoss id 1912 Kö Vas vezérigazgat ké jelenté iparváll igazga l közéle liber meggyőződ köv k tu mar pártkerete emel r energiá következetessé nagymér szaktudá ha liber poli út forrada a félrevon 1920 nemzetgyűl kö országgyűlés váll ha rea el Fér bátor tárgyilagos ellenf tisztel kivív gazd polit problém al szaktudá bír szanálá kapcsol téved hat kriti k vég legsúlyo mun Parlam felszólalásai amelye sú idő antisze támad elhárítá töreke ma zsid elismer v 1927 földkö uta tapasztalata Pe L hasáb szá

1427

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S közga polit Hódmezővásárh Tanulmá Drez Budap vég kereske pá l kite gabonaüz fejlesz to közél s e a fő ker országgy képvis választ i k m üléss választ parlame me Ap legr t 190 Sopro fővár ta kereske kongress megve Ors M Kereske Egye al röv e fő poli éle tev hos i 191 K Va vezérigazga k jelent iparvál igazg közél libe meggyőző kö t ma pártkeret eme energi következetess nagymé szaktud h libe pol ú forrad félrevo 192 nemzetgyű k országgyűlé vál h re e Fé báto tárgyilago ellen tiszte kiví gaz poli problé a szaktud bí szanál kapcso téve ha krit vé legsúly mu Parla felszólalása amely s id antisz táma elhárít törek m zsi elisme 192 földk ut tapasztalat P hasá sz