14275.htm

CÍMSZÓ: Saphir

SZEMÉLYNÉV: Saphir Adolf

SZÓCIKK: "Saphir, 1. Adolf*, angol protestáns egyházi író, szül. Pesten 1831 szept. 26., megh. Londonban 1891 ápr. 3. Pesten tanult Talmudot, de már 1843. családjával együtt megkeresztelte egy itt működő skót misszió. Ő volt az itt működő skót misszió első kitérítettje s később ő maga is annak szolgálatában állott 8 egész életén át a zsidók térítése körül buzgólkodott. 1844-től kezdve S. Berlinben, Glasgowban és Edinburgban tanult, majd Hamburgban misszionáriusnak lépett fel, miután ő maga is protestáns lelkész lett s 1861. kezdve több londoni presbiteriánus egyházközségben működött. Nagyszámú műveiben a régi protestáns írók egyházi álláspontját fogadja el. Fontosabb művei: Diaries of Philip Saphir by his brother; Christ and the Scriptures, (magyarra ford. G yörgy Vilmos Krisztus és az írás címen); Lectures on the Lords Prayer; Christ crucified; Christ and the Church; The hidden life Our lifeday ; The compassion of Jesus ; Martin Luther."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4275. címszó a lexikon => 765. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14275.htm

CÍMSZÓ: Saphir

SZEMÉLYNÉV: Saphir Adolf

SZÓCIKK: Saphir, 1. Adolf*, angol protestáns egyházi író, szül. Pesten 1831 szept. 26., megh. Londonban 1891 ápr. 3. Pesten tanult Talmudot, de már 1843. családjával együtt megkeresztelte egy itt működő skót misszió. Ő volt az itt működő skót misszió első kitérítettje s később ő maga is annak szolgálatában állott 8 egész életén át a zsidók térítése körül buzgólkodott. 1844-től kezdve S. Berlinben, Glasgowban és Edinburgban tanult, majd Hamburgban misszionáriusnak lépett fel, miután ő maga is protestáns lelkész lett s 1861. kezdve több londoni presbiteriánus egyházközségben működött. Nagyszámú műveiben a régi protestáns írók egyházi álláspontját fogadja el. Fontosabb művei: Diaries of Philip Saphir by his brother; Christ and the Scriptures, magyarra ford. G yörgy Vilmos Krisztus és az írás címen ; Lectures on the Lords Prayer; Christ crucified; Christ and the Church; The hidden life Our lifeday ; The compassion of Jesus ; Martin Luther.

14275.ht

CÍMSZÓ Saphi

SZEMÉLYNÉV Saphi Adol

SZÓCIKK Saphir 1 Adolf* ango protestán egyház író szül Peste 183 szept 26. megh Londonba 189 ápr 3 Peste tanul Talmudot d má 1843 családjáva együt megkeresztelt eg it működ skó misszió vol a it működ skó misszi els kitérítettj későb mag i anna szolgálatába állot egés életé á zsidó térítés körü buzgólkodott 1844-tő kezdv S Berlinben Glasgowba é Edinburgba tanult maj Hamburgba misszionáriusna lépet fel miutá mag i protestán lelkés let 1861 kezdv töb london presbiteriánu egyházközségbe működött Nagyszám műveibe rég protestán író egyház álláspontjá fogadj el Fontosab művei Diarie o Phili Saphi b hi brother Chris an th Scriptures magyarr ford yörg Vilmo Krisztu é a írá címe Lecture o th Lord Prayer Chris crucified Chris an th Church Th hidde lif Ou lifeda Th compassio o Jesu Marti Luther

14275.h

CÍMSZ Saph

SZEMÉLYNÉ Saph Ado

SZÓCIK Saphi Adolf ang protestá egyhá ír szü Pest 18 szep 26 meg Londonb 18 áp Pest tanu Talmudo m 184 családjáv együ megkeresztel e i műkö sk misszi vo i műkö sk missz el kitérített késő ma ann szolgálatáb állo egé élet zsid téríté kör buzgólkodot 1844-t kezd Berlinbe Glasgowb Edinburgb tanul ma Hamburgb misszionáriusn lépe fe miut ma protestá lelké le 186 kezd tö londo presbiterián egyházközségb működöt Nagyszá műveib ré protestá ír egyhá álláspontj fogad e Fontosa műve Diari Phil Saph h brothe Chri a t Scripture magyar for yör Vilm Kriszt ír cím Lectur t Lor Praye Chri crucifie Chri a t Churc T hidd li O lifed T compassi Jes Mart Luthe

14275.

CÍMS Sap

SZEMÉLYN Sap Ad

SZÓCI Saph Adol an protest egyh í sz Pes 1 sze 2 me London 1 á Pes tan Talmud 18 családjá egy megkereszte műk s missz v műk s miss e kitérítet kés m an szolgálatá áll eg éle zsi térít kö buzgólkodo 1844- kez Berlinb Glasgow Edinburg tanu m Hamburg misszionárius lép f miu m protest lelk l 18 kez t lond presbiteriá egyházközség működö Nagysz művei r protest í egyh álláspont foga Fontos műv Diar Phi Sap broth Chr Scriptur magya fo yö Vil Krisz í cí Lectu Lo Pray Chr crucifi Chr Chur hid l life compass Je Mar Luth

14275

CÍM Sa

SZEMÉLY Sa A

SZÓC Sap Ado a protes egy s Pe sz m Londo Pe ta Talmu 1 családj eg megkereszt mű miss mű mis kitéríte ké a szolgálat ál e él zs térí k buzgólkod 1844 ke Berlin Glasgo Edinbur tan Hambur misszionáriu lé mi protes lel 1 ke lon presbiteri egyházközsé működ Nagys műve protes egy álláspon fog Fonto mű Dia Ph Sa brot Ch Scriptu magy f y Vi Kris c Lect L Pra Ch crucif Ch Chu hi lif compas J Ma Lut

1427

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ Sa Ad prote eg P s Lond P t Talm család e megkeresz m mis m mi kitérít k szolgála á é z tér buzgólko 184 k Berli Glasg Edinbu ta Hambu misszionári l m prote le k lo presbiter egyházközs műkö Nagy műv prote eg álláspo fo Font m Di P S bro C Script mag V Kri Lec Pr C cruci C Ch h li compa M Lu