14278.htm

CÍMSZÓ: Sarbó

SZEMÉLYNÉV: Sarbó Artúr

SZÓCIKK: "Sarbó Arthur* (szepesváraljai) orvostanár, szül. Budapesten 1867 márc. 10. Tanulmányait a budapesti, berlini, párisi és londoni egyetemeken és klinikákon végezte. 1896-ban az ideggyógyászat magántanára lett a budapesti egyetemen, egyszersmind a Szt.-István-kórház főorvosa. Jelentékenyebb művei: Népszerű útmutatás a beszédhibák felismerésére és elhárítására (1901); Achillessehnenreflex undseine klinische Bedeu-tung (1903); Az epylepsia kór- és gyógytanának jelen állása (1904); A beszéd összes vonatkozásaiban, különös tekintettel a gyermekkorra (1906); Útmutató a balesetek körüli orvosi eljárásokban (1908); Háborús közlemények (1914- 1917); Zur Pathologie und Therapie der Kriegsnervenschcidigungen (1917); Syphilis és ideg­rendszer (1921); Über Hyptokmesis und rubrale Ataxie (1922); Über Zisternenpunktion (1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4278. címszó a lexikon => 765. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14278.htm

CÍMSZÓ: Sarbó

SZEMÉLYNÉV: Sarbó Artúr

SZÓCIKK: Sarbó Arthur* szepesváraljai orvostanár, szül. Budapesten 1867 márc. 10. Tanulmányait a budapesti, berlini, párisi és londoni egyetemeken és klinikákon végezte. 1896-ban az ideggyógyászat magántanára lett a budapesti egyetemen, egyszersmind a Szt.-István-kórház főorvosa. Jelentékenyebb művei: Népszerű útmutatás a beszédhibák felismerésére és elhárítására 1901 ; Achillessehnenreflex undseine klinische Bedeu-tung 1903 ; Az epylepsia kór- és gyógytanának jelen állása 1904 ; A beszéd összes vonatkozásaiban, különös tekintettel a gyermekkorra 1906 ; Útmutató a balesetek körüli orvosi eljárásokban 1908 ; Háborús közlemények 1914- 1917 ; Zur Pathologie und Therapie der Kriegsnervenschcidigungen 1917 ; Syphilis és ideg­rendszer 1921 ; Über Hyptokmesis und rubrale Ataxie 1922 ; Über Zisternenpunktion 1926 .

14278.ht

CÍMSZÓ Sarb

SZEMÉLYNÉV Sarb Artú

SZÓCIKK Sarb Arthur szepesváralja orvostanár szül Budapeste 186 márc 10 Tanulmányai budapesti berlini páris é london egyetemeke é klinikáko végezte 1896-ba a ideggyógyásza magántanár let budapest egyetemen egyszersmin Szt.-István-kórhá főorvosa Jelentékenyeb művei Népszer útmutatá beszédhibá felismerésér é elhárításár 190 Achillessehnenrefle undsein klinisch Bedeu-tun 190 A epylepsi kór é gyógytanána jele állás 190 beszé össze vonatkozásaiban különö tekintette gyermekkorr 190 Útmutat balesete körül orvos eljárásokba 190 Háború közleménye 1914 191 Zu Pathologi un Therapi de Kriegsnervenschcidigunge 191 Syphili é ideg­rendsze 192 Übe Hyptokmesi un rubral Ataxi 192 Übe Zisternenpunktio 192

14278.h

CÍMSZ Sar

SZEMÉLYNÉ Sar Art

SZÓCIK Sar Arthu szepesváralj orvostaná szü Budapest 18 már 1 Tanulmánya budapest berlin pári londo egyetemek klinikák végezt 1896-b ideggyógyász magántaná le budapes egyeteme egyszersmi Szt.-István-kórh főorvos Jelentékenye műve Népsze útmutat beszédhib felismerésé elhárításá 19 Achillessehnenrefl undsei klinisc Bedeu-tu 19 epyleps kó gyógytanán jel állá 19 besz össz vonatkozásaiba külön tekintett gyermekkor 19 Útmuta baleset körü orvo eljárásokb 19 Hábor közlemény 191 19 Z Patholog u Therap d Kriegsnervenschcidigung 19 Syphil ideg­rendsz 19 Üb Hyptokmes u rubra Atax 19 Üb Zisternenpunkti 19

14278.

CÍMS Sa

SZEMÉLYN Sa Ar

SZÓCI Sa Arth szepesváral orvostan sz Budapes 1 má Tanulmány budapes berli pár lond egyeteme kliniká végez 1896- ideggyógyás magántan l budape egyetem egyszersm Szt.-István-kór főorvo Jelentékeny műv Népsz útmuta beszédhi felismerés elhárítás 1 Achillessehnenref undse klinis Bedeu-t 1 epylep k gyógytaná je áll 1 bes öss vonatkozásaib külö tekintet gyermekko 1 Útmut balese kör orv eljárások 1 Hábo közlemén 19 1 Patholo Thera Kriegsnervenschcidigun 1 Syphi ideg­rends 1 Ü Hyptokme rubr Ata 1 Ü Zisternenpunkt 1

14278

CÍM S

SZEMÉLY S A

SZÓC S Art szepesvára orvosta s Budape m Tanulmán budape berl pá lon egyetem klinik vége 1896 ideggyógyá magánta budap egyete egyszers Szt.-István-kó főorv Jelentéken mű Néps útmut beszédh felismeré elhárítá Achillessehnenre unds klini Bedeu- epyle gyógytan j ál be ös vonatkozásai kül tekinte gyermekk Útmu bales kö or eljáráso Háb közlemé 1 Pathol Ther Kriegsnervenschcidigu Syph ideg­rend Hyptokm rub At Zisternenpunk

1427SZEMÉL

SZÓ Ar szepesvár orvost Budap Tanulmá budap ber p lo egyete klini vég 189 ideggyógy magánt buda egyet egyszer Szt.-István-k főor Jelentéke m Nép útmu beszéd felismer elhárít Achillessehnenr und klin Bedeu epyl gyógyta á b ö vonatkozása kü tekint gyermek Útm bale k o eljárás Há közlem Patho The Kriegsnervenschcidig Syp ideg­ren Hyptok ru A Zisternenpun