14286.htm

CÍMSZÓ: Sárospatak

SZÓCIKK: "Sárospatak, nagyk., régi Rákóczi-város Zemplén vm. 10,408 magyar lak. (1920). A zsidó hitközség (orthodox) 265 családban 1200 lelket számlál 195 adófizetővel. Köztük 90 kereskedő, 17 iparos, 2 vállalkozó, 6 gazdálkodó, 4 tanító, 5 magántisztviselő, 3 orvos, 4 ügyvéd, a többi más foglalkozásokban. Anyakönyvi területéhez tartoznak Bodroghalász, Makkoshotyka, Végardó, Károlyfalva, Hercegkút. Évi költségvetése 30,000 P. Filantropikus és szociális célokra évi 9000 P-t fordít. A hitközség alapításáról nincsenek megbízható adatok, de bizonyos, hogy 1780. volt már itt zsidó hitközség. Első rabbiját sem ismerjük és csak feltevés, hogy az Szinyover Hirs lehetett, akinek születési és halálozási évét szintén nem tudjuk. A hitélet már az első évtizedekben is megfelelő intézményekre támaszkodott. A Chevra Kadisa hébernyelvü alapszabályai 140 éves múltról tesznek bizonyságot és a temetőben levő régi sírkövek másfél évszázadot meghaladó hitközségi szervezettségről. Szentéletű és nagy-tudós rabbik nemzedókről-nemzedókre hagyták az ősi tradíciókhoz való ragaszkodást. A hitéletnek azt a szigorúan orthodox bázisát, amelyen a hitközség ma is áll, Sehattin Simon (1837-64), Beiron Jesajo (1864-65) és Bhrenfeld Jesajo rabbik építették ki. Ezeknek nyomában halad a jelenlegi főrabbi, Fischer Fülöp is. A kultúra és a hitélet egyforma ápolást is talált.A kultúra számára építették 1885. a magyarnyelvű oktatásra berendezett elemi népiskolát, amely ma is fennáll és 125 tanulót nevel hazafias szellemben. Van ezenkívül jesivája és Talmudtórája is. A jesivát valamelyik régi rabbi alapította és 25 hallgatót részesít talmudikus oktatásban. Mai vezetője Schwarz Lázár rabbihelyettes. A hallgatók ellátásáról a hitközség tagjai gondoskodnak Szélesebb keretek között mozog a Talmud Tóra amelynek körülbelül 50 növendéke van. Ezt az intézményt nagyrészben a tandijakból tartják fenn, de a hitközség is szubvencionálja és ez adja a helyiséget, fűtést s világítást is. A gyermeknevelés ügyét minden időben magánosok is támogatták. Goldblatt Farkas az iskola céljaira épületből és bankrészvényekből álló alapítványt létesített, amely mai értékben kürülbelül 40,000 P-nek felel meg. Érdemes tevékenységre tekinthet vissza a Nőegylet is, amely 50 évvel ezelőtt létesült. Belső egyenetlenségek sohasem zavarták meg a hitközség nyugalmas fejlődését. Még a chászidok térnyerése sem feszítette szét a hitközség egységes keretét, bárha azok istentiszteleteik számára külön Bész hamidrast építettek, de anélkül, hogy kiváltak volna az anyahitközségből, amely régi templomában végzi istentiszteleteit. A magyarok és zsidók békés egyetértésben élnek egymás mellett és régi tradíció közöttük a jóban, rosszban való osztozkodás. így volt már 1848., mikor históriai emlékezés szerint a város prédára vetését a zsidók hárították el. Ez akkor történt, mikor az orosz hadsereg vonult át a városon és a református kollégium elkeseredett diáksága köveket dobált rá a kollégium ablakaiból. Az oroszok megálltak és ágyúikat lövésre készen a községre irányították. Erre a hitközség vénei az idegen hadsereg főparancsnoka elé vonultak. A szájhagyomány nekik tulajdonítja, hogy a parancsnok visszavonta veszedelmes rendelkezéseit és ellenségeskedés nélkül vonult ki a városból. A világháborúban hozott véráldozatokról 14 hősi halottja tanúskodik. A hitközség és intézményei élén állnak : Fischer Fülöp főrabbi; Schwarz Lázár al-rabbi; Knopfler Izsó terménynagykereskedő, elnök ; Pollák Móric bőrkereskedő, gondnok ; Gottesmann Zsigmond kereskedő, pénztáros; Landau Ferenc kereskedő, ellenőr; Goldblatt Mór bankigazgató, Princz Dávid malomtulajdonos, Moskovics Artúr ügyvéd, Deutsch Dávid nagybérlő, ifj. DanczigerDávid téglagyáros, TrattnerMárton szőlőbirtokos, Schreiber Sándor kereskedő, Buchhalter Vilmos jegyző. A Chevra Kadisa elnöke Sonnenfeld Henrik, a Nőegyleté Schreiber Sándorné és Blumberger Miksáné. Az iskola tantestülete : Szegő Lipót igazgató, Kovácsné Weisz Anna, Sichermann József és Friedlánder Vilmos tanítók."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4286. címszó a lexikon => 766. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14286.htm

CÍMSZÓ: Sárospatak

SZÓCIKK: Sárospatak, nagyk., régi Rákóczi-város Zemplén vm. 10,408 magyar lak. 1920 . A zsidó hitközség orthodox 265 családban 1200 lelket számlál 195 adófizetővel. Köztük 90 kereskedő, 17 iparos, 2 vállalkozó, 6 gazdálkodó, 4 tanító, 5 magántisztviselő, 3 orvos, 4 ügyvéd, a többi más foglalkozásokban. Anyakönyvi területéhez tartoznak Bodroghalász, Makkoshotyka, Végardó, Károlyfalva, Hercegkút. Évi költségvetése 30,000 P. Filantropikus és szociális célokra évi 9000 P-t fordít. A hitközség alapításáról nincsenek megbízható adatok, de bizonyos, hogy 1780. volt már itt zsidó hitközség. Első rabbiját sem ismerjük és csak feltevés, hogy az Szinyover Hirs lehetett, akinek születési és halálozási évét szintén nem tudjuk. A hitélet már az első évtizedekben is megfelelő intézményekre támaszkodott. A Chevra Kadisa hébernyelvü alapszabályai 140 éves múltról tesznek bizonyságot és a temetőben levő régi sírkövek másfél évszázadot meghaladó hitközségi szervezettségről. Szentéletű és nagy-tudós rabbik nemzedókről-nemzedókre hagyták az ősi tradíciókhoz való ragaszkodást. A hitéletnek azt a szigorúan orthodox bázisát, amelyen a hitközség ma is áll, Sehattin Simon 1837-64 , Beiron Jesajo 1864-65 és Bhrenfeld Jesajo rabbik építették ki. Ezeknek nyomában halad a jelenlegi főrabbi, Fischer Fülöp is. A kultúra és a hitélet egyforma ápolást is talált.A kultúra számára építették 1885. a magyarnyelvű oktatásra berendezett elemi népiskolát, amely ma is fennáll és 125 tanulót nevel hazafias szellemben. Van ezenkívül jesivája és Talmudtórája is. A jesivát valamelyik régi rabbi alapította és 25 hallgatót részesít talmudikus oktatásban. Mai vezetője Schwarz Lázár rabbihelyettes. A hallgatók ellátásáról a hitközség tagjai gondoskodnak Szélesebb keretek között mozog a Talmud Tóra amelynek körülbelül 50 növendéke van. Ezt az intézményt nagyrészben a tandijakból tartják fenn, de a hitközség is szubvencionálja és ez adja a helyiséget, fűtést s világítást is. A gyermeknevelés ügyét minden időben magánosok is támogatták. Goldblatt Farkas az iskola céljaira épületből és bankrészvényekből álló alapítványt létesített, amely mai értékben kürülbelül 40,000 P-nek felel meg. Érdemes tevékenységre tekinthet vissza a Nőegylet is, amely 50 évvel ezelőtt létesült. Belső egyenetlenségek sohasem zavarták meg a hitközség nyugalmas fejlődését. Még a chászidok térnyerése sem feszítette szét a hitközség egységes keretét, bárha azok istentiszteleteik számára külön Bész hamidrast építettek, de anélkül, hogy kiváltak volna az anyahitközségből, amely régi templomában végzi istentiszteleteit. A magyarok és zsidók békés egyetértésben élnek egymás mellett és régi tradíció közöttük a jóban, rosszban való osztozkodás. így volt már 1848., mikor históriai emlékezés szerint a város prédára vetését a zsidók hárították el. Ez akkor történt, mikor az orosz hadsereg vonult át a városon és a református kollégium elkeseredett diáksága köveket dobált rá a kollégium ablakaiból. Az oroszok megálltak és ágyúikat lövésre készen a községre irányították. Erre a hitközség vénei az idegen hadsereg főparancsnoka elé vonultak. A szájhagyomány nekik tulajdonítja, hogy a parancsnok visszavonta veszedelmes rendelkezéseit és ellenségeskedés nélkül vonult ki a városból. A világháborúban hozott véráldozatokról 14 hősi halottja tanúskodik. A hitközség és intézményei élén állnak : Fischer Fülöp főrabbi; Schwarz Lázár al-rabbi; Knopfler Izsó terménynagykereskedő, elnök ; Pollák Móric bőrkereskedő, gondnok ; Gottesmann Zsigmond kereskedő, pénztáros; Landau Ferenc kereskedő, ellenőr; Goldblatt Mór bankigazgató, Princz Dávid malomtulajdonos, Moskovics Artúr ügyvéd, Deutsch Dávid nagybérlő, ifj. DanczigerDávid téglagyáros, TrattnerMárton szőlőbirtokos, Schreiber Sándor kereskedő, Buchhalter Vilmos jegyző. A Chevra Kadisa elnöke Sonnenfeld Henrik, a Nőegyleté Schreiber Sándorné és Blumberger Miksáné. Az iskola tantestülete : Szegő Lipót igazgató, Kovácsné Weisz Anna, Sichermann József és Friedlánder Vilmos tanítók.

14286.ht

CÍMSZÓ Sárospata

SZÓCIKK Sárospatak nagyk. rég Rákóczi-váro Zemplé vm 10,40 magya lak 192 zsid hitközsé orthodo 26 családba 120 lelke számlá 19 adófizetővel Köztü 9 kereskedő 1 iparos vállalkozó gazdálkodó tanító magántisztviselő orvos ügyvéd több má foglalkozásokban Anyakönyv területéhe tartozna Bodroghalász Makkoshotyka Végardó Károlyfalva Hercegkút Év költségvetés 30,00 P Filantropiku é szociáli célokr év 900 P- fordít hitközsé alapításáró nincsene megbízhat adatok d bizonyos hog 1780 vol má it zsid hitközség Els rabbijá se ismerjü é csa feltevés hog a Szinyove Hir lehetett akine születés é halálozás évé szinté ne tudjuk hitéle má a els évtizedekbe i megfelel intézményekr támaszkodott Chevr Kadis hébernyelv alapszabálya 14 éve múltró teszne bizonyságo é temetőbe lev rég sírköve másfé évszázado meghalad hitközség szervezettségről Szentélet é nagy-tudó rabbi nemzedókről-nemzedókr hagytá a ős tradíciókho val ragaszkodást hitéletne az szigorúa orthodo bázisát amelye hitközsé m i áll Sehatti Simo 1837-6 Beiro Jesaj 1864-6 é Bhrenfel Jesaj rabbi építetté ki Ezekne nyomába hala jelenleg főrabbi Fische Fülö is kultúr é hitéle egyform ápolás i talált. kultúr számár építetté 1885 magyarnyelv oktatásr berendezet elem népiskolát amel m i fennál é 12 tanuló neve hazafia szellemben Va ezenkívü jesiváj é Talmudtóráj is jesivá valamelyi rég rabb alapított é 2 hallgató részesí talmudiku oktatásban Ma vezetőj Schwar Lázá rabbihelyettes hallgató ellátásáró hitközsé tagja gondoskodna Széleseb kerete közöt mozo Talmu Tór amelyne körülbelü 5 növendék van Ez a intézmény nagyrészbe tandijakbó tartjá fenn d hitközsé i szubvencionálj é e adj helyiséget fűtés világítás is gyermeknevelé ügyé minde időbe magánoso i támogatták Goldblat Farka a iskol céljair épületbő é bankrészvényekbő áll alapítvány létesített amel ma értékbe kürülbelü 40,00 P-ne fele meg Érdeme tevékenységr tekinthe vissz Nőegyle is amel 5 évve ezelőt létesült Bels egyenetlensége sohase zavartá me hitközsé nyugalma fejlődését Mé chászido térnyerés se feszített szé hitközsé egysége keretét bárh azo istentiszteletei számár külö Bés hamidras építettek d anélkül hog kiválta voln a anyahitközségből amel rég templomába végz istentiszteleteit magyaro é zsidó béké egyetértésbe élne egymá mellet é rég tradíci közöttü jóban rosszba val osztozkodás íg vol má 1848. miko história emlékezé szerin váro prédár vetésé zsidó hárítottá el E akko történt miko a oros hadsere vonul á városo é reformátu kollégiu elkeseredet diákság köveke dobál r kollégiu ablakaiból A oroszo megállta é ágyúika lövésr késze községr irányították Err hitközsé véne a idege hadsere főparancsnok el vonultak szájhagyomán neki tulajdonítja hog parancsno visszavont veszedelme rendelkezései é ellenségeskedé nélkü vonul k városból világháborúba hozot véráldozatokró 1 hős halottj tanúskodik hitközsé é intézménye élé állna Fische Fülö főrabbi Schwar Lázá al-rabbi Knopfle Izs terménynagykereskedő elnö Pollá Móri bőrkereskedő gondno Gottesman Zsigmon kereskedő pénztáros Landa Feren kereskedő ellenőr Goldblat Mó bankigazgató Princ Dávi malomtulajdonos Moskovic Artú ügyvéd Deutsc Dávi nagybérlő ifj DanczigerDávi téglagyáros TrattnerMárto szőlőbirtokos Schreibe Sándo kereskedő Buchhalte Vilmo jegyző Chevr Kadis elnök Sonnenfel Henrik Nőegylet Schreibe Sándorn é Blumberge Miksáné A iskol tantestület Szeg Lipó igazgató Kovácsn Weis Anna Sicherman Józse é Friedlánde Vilmo tanítók

14286.h

CÍMSZ Sárospat

SZÓCIK Sárospata nagyk ré Rákóczi-vár Zempl v 10,4 magy la 19 zsi hitközs orthod 2 családb 12 lelk száml 1 adófizetőve Közt keresked iparo vállalkoz gazdálkod tanít magántisztvisel orvo ügyvé töb m foglalkozásokba Anyaköny területéh tartozn Bodroghalás Makkoshotyk Végard Károlyfalv Hercegkú É költségveté 30,0 Filantropik szociál célok é 90 P fordí hitközs alapításár nincsen megbízha adato bizonyo ho 178 vo m i zsi hitközsé El rabbij s ismerj cs feltevé ho Szinyov Hi lehetet akin születé halálozá év szint n tudju hitél m el évtizedekb megfele intézmények támaszkodot Chev Kadi hébernyel alapszabály 1 év múltr teszn bizonyság temetőb le ré sírköv másf évszázad meghala hitközsé szervezettségrő Szentéle nagy-tud rabb nemzedókről-nemzedók hagyt ő tradíciókh va ragaszkodás hitéletn a szigorú orthod bázisá amely hitközs ál Sehatt Sim 1837- Beir Jesa 1864- Bhrenfe Jesa rabb épített k Ezekn nyomáb hal jelenle főrabb Fisch Fül i kultú hitél egyfor ápolá talált kultú számá épített 188 magyarnyel oktatás berendeze ele népiskolá ame fenná 1 tanul nev hazafi szellembe V ezenkív jesivá Talmudtórá i jesiv valamely ré rab alapítot hallgat részes talmudik oktatásba M vezető Schwa Láz rabbihelyette hallgat ellátásár hitközs tagj gondoskodn Szélese keret közö moz Talm Tó amelyn körülbel növendé va E intézmén nagyrészb tandijakb tartj fen hitközs szubvencionál ad helyisége fűté világítá i gyermeknevel ügy mind időb magános támogattá Goldbla Fark isko céljai épületb bankrészvényekb ál alapítván létesítet ame m értékb kürülbel 40,0 P-n fel me Érdem tevékenység tekinth viss Nőegyl i ame évv ezelő létesül Bel egyenetlenség sohas zavart m hitközs nyugalm fejlődésé M chászid térnyeré s feszítet sz hitközs egység kereté bár az istentisztelete számá kül Bé hamidra építette anélkü ho kivált vol anyahitközségbő ame ré templomáb vég istentiszteletei magyar zsid bék egyetértésb éln egym melle ré tradíc között jóba rosszb va osztozkodá í vo m 1848 mik históri emlékez szeri vár prédá vetés zsid hárított e akk történ mik oro hadser vonu város reformát kollégi elkeserede diáksá kövek dobá kollégi ablakaibó orosz megállt ágyúik lövés kész község irányítottá Er hitközs vén ideg hadser főparancsno e vonulta szájhagyomá nek tulajdonítj ho parancsn visszavon veszedelm rendelkezése ellenségesked nélk vonu városbó világháborúb hozo véráldozatokr hő halott tanúskodi hitközs intézmény él álln Fisch Fül főrabb Schwa Láz al-rabb Knopfl Iz terménynagykeresked eln Poll Mór bőrkeresked gondn Gottesma Zsigmo keresked pénztáro Land Fere keresked ellenő Goldbla M bankigazgat Prin Dáv malomtulajdono Moskovi Art ügyvé Deuts Dáv nagybérl if DanczigerDáv téglagyáro TrattnerMárt szőlőbirtoko Schreib Sánd keresked Buchhalt Vilm jegyz Chev Kadi elnö Sonnenfe Henri Nőegyle Schreib Sándor Blumberg Miksán isko tantestüle Sze Lip igazgat Kovács Wei Ann Sicherma Józs Friedlánd Vilm tanító

14286.

CÍMS Sárospa

SZÓCI Sárospat nagy r Rákóczi-vá Zemp 10, mag l 1 zs hitköz ortho család 1 lel szám adófizetőv Köz kereske ipar vállalko gazdálko taní magántisztvise orv ügyv tö foglalkozásokb Anyakön területé tartoz Bodroghalá Makkoshoty Végar Károlyfal Hercegk költségvet 30, Filantropi szociá célo 9 ford hitköz alapításá nincse megbízh adat bizony h 17 v zs hitközs E rabbi ismer c feltev h Szinyo H lehete aki szület haláloz é szin tudj hité e évtizedek megfel intézménye támaszkodo Che Kad hébernye alapszabál é múlt tesz bizonysá temető l r sírkö más évszáza meghal hitközs szervezettségr Szentél nagy-tu rab nemzedókről-nemzedó hagy tradíciók v ragaszkodá hitélet szigor ortho bázis amel hitköz á Sehat Si 1837 Bei Jes 1864 Bhrenf Jes rab építet Ezek nyomá ha jelenl főrab Fisc Fü kult hité egyfo ápol talál kult szám építet 18 magyarnye oktatá berendez el népiskol am fenn tanu ne hazaf szellemb ezenkí jesiv Talmudtór jesi valamel r ra alapíto hallga része talmudi oktatásb vezet Schw Lá rabbihelyett hallga ellátásá hitköz tag gondoskod Széles kere köz mo Tal T amely körülbe növend v intézmé nagyrész tandijak tart fe hitköz szubvencioná a helyiség fűt világít gyermekneve üg min idő magáno támogatt Goldbl Far isk célja épület bankrészvények á alapítvá létesíte am érték kürülbe 40, P- fe m Érde tevékenysé tekint vis Nőegy am év ezel létesü Be egyenetlensé soha zavar hitköz nyugal fejlődés chászi térnyer feszíte s hitköz egysé keret bá a istentisztelet szám kü B hamidr épített anélk h kivál vo anyahitközségb am r templomá vé istentisztelete magya zsi bé egyetértés él egy mell r tradí közöt jób rossz v osztozkod v 184 mi histór emléke szer vá préd veté zsi hárítot ak törté mi or hadse von váro reformá kollég elkesered diáks köve dob kollég ablakaib oros megáll ágyúi lövé kés közsé irányított E hitköz vé ide hadse főparancsn vonult szájhagyom ne tulajdonít h parancs visszavo veszedel rendelkezés ellenségeske nél von városb világháború hoz véráldozatok h halot tanúskod hitköz intézmén é áll Fisc Fü főrab Schw Lá al-rab Knopf I terménynagykereske el Pol Mó bőrkereske gond Gottesm Zsigm kereske pénztár Lan Fer kereske ellen Goldbl bankigazga Pri Dá malomtulajdon Moskov Ar ügyv Deut Dá nagybér i DanczigerDá téglagyár TrattnerMár szőlőbirtok Schrei Sán kereske Buchhal Vil jegy Che Kad eln Sonnenf Henr Nőegyl Schrei Sándo Blumber Miksá isk tantestül Sz Li igazga Kovác We An Sicherm Józ Friedlán Vil tanít

14286

CÍM Sárosp

SZÓC Sárospa nag Rákóczi-v Zem 10 ma z hitkö orth csalá le szá adófizető Kö keresk ipa vállalk gazdálk tan magántisztvis or ügy t foglalkozások Anyakö terület tarto Bodroghal Makkoshot Véga Károlyfa Herceg költségve 30 Filantrop szoci cél for hitkö alapítás nincs megbíz ada bizon 1 z hitköz rabb isme felte Sziny lehet ak szüle halálo szi tud hit évtizede megfe intézmény támaszkod Ch Ka héberny alapszabá múl tes bizonys temet sírk má évszáz megha hitköz szervezettség Szenté nagy-t ra nemzedókről-nemzed hag tradíció ragaszkod hitéle szigo orth bázi ame hitkö Seha S 183 Be Je 186 Bhren Je ra építe Eze nyom h jelen főra Fis F kul hit egyf ápo talá kul szá építe 1 magyarny oktat berende e népisko a fen tan n haza szellem ezenk jesi Talmudtó jes valame r alapít hallg rész talmud oktatás veze Sch L rabbihelyet hallg ellátás hitkö ta gondosko Széle ker kö m Ta amel körülb növen intézm nagyrés tandija tar f hitkö szubvencion helyisé fű világí gyermeknev ü mi id magán támogat Goldb Fa is célj épüle bankrészvénye alapítv létesít a érté kürülb 40 P f Érd tevékenys tekin vi Nőeg a é eze létes B egyenetlens soh zava hitkö nyuga fejlődé chász térnye feszít hitkö egys kere b istentisztele szá k hamid építet anél kivá v anyahitközség a templom v istentisztelet magy zs b egyetérté é eg mel trad közö jó ross osztozko 18 m histó emlék sze v pré vet zs háríto a tört m o hads vo vár reform kollé elkesere diák köv do kollé ablakai oro megál ágyú löv ké közs irányítot hitkö v id hads főparancs vonul szájhagyo n tulajdoní paranc visszav veszede rendelkezé ellenségesk né vo város világhábor ho véráldozato halo tanúsko hitkö intézmé ál Fis F főra Sch L al-ra Knop terménynagykeresk e Po M bőrkeresk gon Gottes Zsig keresk pénztá La Fe keresk elle Goldb bankigazg Pr D malomtulajdo Mosko A ügy Deu D nagybé DanczigerD téglagyá TrattnerMá szőlőbirto Schre Sá keresk Buchha Vi jeg Ch Ka el Sonnen Hen Nőegy Schre Sánd Blumbe Miks is tantestü S L igazg Ková W A Sicher Jó Friedlá Vi taní

1428

CÍ Sáros

SZÓ Sárosp na Rákóczi- Ze 1 m hitk ort csal l sz adófizet K keres ip vállal gazdál ta magántisztvi o üg foglalkozáso Anyak terüle tart Bodrogha Makkosho Vég Károlyf Herce költségv 3 Filantro szoc cé fo hitk alapítá ninc megbí ad bizo hitkö rab ism felt Szin lehe a szül halál sz tu hi évtized megf intézmén támaszko C K hébern alapszab mú te bizony teme sír m évszá megh hitkö szervezettsé Szent nagy- r nemzedókről-nemze ha tradíci ragaszko hitél szig ort báz am hitk Seh 18 B J 18 Bhre J r épít Ez nyo jele főr Fi ku hi egy áp tal ku sz épít magyarn okta berend népisk fe ta haz szelle ezen jes Talmudt je valam alapí hall rés talmu oktatá vez Sc rabbihelye hall ellátá hitk t gondosk Szél ke k T ame körül növe intéz nagyré tandij ta hitk szubvencio helyis f világ gyermekne m i magá támoga Gold F i cél épül bankrészvény alapít létesí ért kürül 4 Ér tevékeny teki v Nőe ez léte egyenetlen so zav hitk nyug fejlőd chás térny feszí hitk egy ker istentisztel sz hami építe ané kiv anyahitközsé templo istentisztele mag z egyetért e me tra köz j ros osztozk 1 hist emlé sz pr ve z hárít tör had v vá refor koll elkeser diá kö d koll ablaka or megá ágy lö k köz irányíto hitk i had főparanc vonu szájhagy tulajdon paran vissza veszed rendelkez ellenséges n v váro világhábo h véráldozat hal tanúsk hitk intézm á Fi főr Sc al-r Kno terménynagykeres P bőrkeres go Gotte Zsi keres pénzt L F keres ell Gold bankigaz P malomtulajd Mosk üg De nagyb Dancziger téglagy TrattnerM szőlőbirt Schr S keres Buchh V je C K e Sonne He Nőeg Schr Sán Blumb Mik i tantest igaz Kov Siche J Friedl V tan