14288.htm

CÍMSZÓ: Sárvár

SZÓCIKK: Sárvár, nagyk. Vas vm. 9951 lak. A S.-i anya-hitközség, amely ma orthodox alapon működik, 1805. alakult, amikor - mint a jegyzőkönyvek tanúsítják - 28 tagot számlált. Alapítói Linger Simon és Józsua, Schnabel Sámuel, Boskovits Szimcha és Schwarc Pinkász Léb kereskedők voltak. Első templomát a hitközség a bajor királyi uradalomtól bérelte, a második ugyancsak bérelt temploma az anyahitközsegből kivált kongresszusi hitközség tulajdonába ment át. Az új templom 1882. a tagok önkéntes adakozásából épült. Ötosztályos elemi népiskolát 1850. alapított a hitközség, mely később Talmud Tórát is létesített. Van a hitközségnek még Chevra Kadisája, egy Nér Tomid egylete, Nőegylete (elnöknője Sulcbeck Henrikné), Leányegylete, melyet Fischer Ignácné és Hajdú Miklósné vezetnek és egy Malbis Arumim egyesülete, melynek Schnabl Zsigmond az elnöke. A hitközség tagjai közül Schiller Béla gazdálkodik 1000-holdas birtokon. A hitközség évi költségvetése 32,000 P, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez huszonegy község tartozik. Lélekszáma 568, családok száma 142, adót 142-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 78 kereskedő, 1 köztisztviselő, 5 magántisztviselő, 6 iparos, 3 magánzó és 40 egyéb. A hitközség mai vezetősége: Fischer Menachem főrabbi, Schnabl Zsigmond elnök, Schwarc Mór alelnök, Löwinger Ignác ellenőr, Friebert Lajos pénztáros, Löwinger Adolf és, Berger Antal gondnokok, Winkler Pinkász főkántor és Kupfer Izsák jegyző. A kongresszusi hitközség 1880. alakult. Az alapítók Schnabel Manó, Schulbeck Sámuel, Guttmann Mór, Deutseh József és Schnabel Adolf voltak. Az első rabbi Mose Leib Breiner volt. Chevra Kadisát és elemi iskolát létesítettek. Utóbbi 1923. a tanulók csekély száma és az államsegély megvonása miatt kénytelen volt működését beszüntetni. 1922-ben templomot építettek br. hatvani Hatvány Béla támogatásával. A világháborúban 26-an vettek részt. A hitközség kongresszusi jellegű és a VIII. községkerülethez tartozik. Lélekszáma 190, családok száma 64, adófizető tag 70. Foglalkozásuk: 23 magántisztviselő, 13 kereskedő, 7 iparos, 3 nagyiparos, 3 orvos, 3 ügyvéd, 3 magánzó, 1 mérnök, 1 köztisztviselő, 1 munkás és í nyugdíjas. 1 munkanélküli és 1 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 7000 P, amiből 1000 P filantropikus és szociális célokat szol-ál. Nagyobb üzemek br. hatvani Hatvány Béla vasmegyei cukorgyára (1000 munkás és 30 tisztviselő), Krausz József téglagyára, sajt- és vajgyára (50 m., 5 tv.). A hitközség mai vezetősége: Eibenschütz Emil elnök, Deutsch Jenő alelnök, Winkler Jakab és Grünhut Simon templomgondnokok, Weltner Jenő pénztárnok és Mayer Jakab ellenőr.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4288. címszó a lexikon => 767. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14288.htm

CÍMSZÓ: Sárvár

SZÓCIKK: Sárvár, nagyk. Vas vm. 9951 lak. A S.-i anya-hitközség, amely ma orthodox alapon működik, 1805. alakult, amikor - mint a jegyzőkönyvek tanúsítják - 28 tagot számlált. Alapítói Linger Simon és Józsua, Schnabel Sámuel, Boskovits Szimcha és Schwarc Pinkász Léb kereskedők voltak. Első templomát a hitközség a bajor királyi uradalomtól bérelte, a második ugyancsak bérelt temploma az anyahitközsegből kivált kongresszusi hitközség tulajdonába ment át. Az új templom 1882. a tagok önkéntes adakozásából épült. Ötosztályos elemi népiskolát 1850. alapított a hitközség, mely később Talmud Tórát is létesített. Van a hitközségnek még Chevra Kadisája, egy Nér Tomid egylete, Nőegylete elnöknője Sulcbeck Henrikné , Leányegylete, melyet Fischer Ignácné és Hajdú Miklósné vezetnek és egy Malbis Arumim egyesülete, melynek Schnabl Zsigmond az elnöke. A hitközség tagjai közül Schiller Béla gazdálkodik 1000-holdas birtokon. A hitközség évi költségvetése 32,000 P, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez huszonegy község tartozik. Lélekszáma 568, családok száma 142, adót 142-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 78 kereskedő, 1 köztisztviselő, 5 magántisztviselő, 6 iparos, 3 magánzó és 40 egyéb. A hitközség mai vezetősége: Fischer Menachem főrabbi, Schnabl Zsigmond elnök, Schwarc Mór alelnök, Löwinger Ignác ellenőr, Friebert Lajos pénztáros, Löwinger Adolf és, Berger Antal gondnokok, Winkler Pinkász főkántor és Kupfer Izsák jegyző. A kongresszusi hitközség 1880. alakult. Az alapítók Schnabel Manó, Schulbeck Sámuel, Guttmann Mór, Deutseh József és Schnabel Adolf voltak. Az első rabbi Mose Leib Breiner volt. Chevra Kadisát és elemi iskolát létesítettek. Utóbbi 1923. a tanulók csekély száma és az államsegély megvonása miatt kénytelen volt működését beszüntetni. 1922-ben templomot építettek br. hatvani Hatvány Béla támogatásával. A világháborúban 26-an vettek részt. A hitközség kongresszusi jellegű és a VIII. községkerülethez tartozik. Lélekszáma 190, családok száma 64, adófizető tag 70. Foglalkozásuk: 23 magántisztviselő, 13 kereskedő, 7 iparos, 3 nagyiparos, 3 orvos, 3 ügyvéd, 3 magánzó, 1 mérnök, 1 köztisztviselő, 1 munkás és í nyugdíjas. 1 munkanélküli és 1 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 7000 P, amiből 1000 P filantropikus és szociális célokat szol-ál. Nagyobb üzemek br. hatvani Hatvány Béla vasmegyei cukorgyára 1000 munkás és 30 tisztviselő , Krausz József téglagyára, sajt- és vajgyára 50 m., 5 tv. . A hitközség mai vezetősége: Eibenschütz Emil elnök, Deutsch Jenő alelnök, Winkler Jakab és Grünhut Simon templomgondnokok, Weltner Jenő pénztárnok és Mayer Jakab ellenőr.

14288.ht

CÍMSZÓ Sárvá

SZÓCIKK Sárvár nagyk Va vm 995 lak S.- anya-hitközség amel m orthodo alapo működik 1805 alakult amiko min jegyzőkönyve tanúsítjá 2 tago számlált Alapító Linge Simo é Józsua Schnabe Sámuel Boskovit Szimch é Schwar Pinkás Lé kereskedő voltak Els templomá hitközsé bajo király uradalomtó bérelte másodi ugyancsa bérel templom a anyahitközsegbő kivál kongresszus hitközsé tulajdonáb men át A ú templo 1882 tago önkénte adakozásábó épült Ötosztályo elem népiskolá 1850 alapítot hitközség mel későb Talmu Tórá i létesített Va hitközségne mé Chevr Kadisája eg Né Tomi egylete Nőegylet elnöknőj Sulcbec Henrikn Leányegylete melye Fische Ignácn é Hajd Miklósn vezetne é eg Malbi Arumi egyesülete melyne Schnab Zsigmon a elnöke hitközsé tagja közü Schille Bél gazdálkodi 1000-holda birtokon hitközsé év költségvetés 32,00 P melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe huszoneg közsé tartozik Lélekszám 568 családo szám 142 adó 142-e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó 7 kereskedő köztisztviselő magántisztviselő iparos magánz é 4 egyéb hitközsé ma vezetősége Fische Menache főrabbi Schnab Zsigmon elnök Schwar Mó alelnök Löwinge Igná ellenőr Frieber Lajo pénztáros Löwinge Adol és Berge Anta gondnokok Winkle Pinkás főkánto é Kupfe Izsá jegyző kongresszus hitközsé 1880 alakult A alapító Schnabe Manó Schulbec Sámuel Guttman Mór Deutse Józse é Schnabe Adol voltak A els rabb Mos Lei Breine volt Chevr Kadisá é elem iskolá létesítettek Utóbb 1923 tanuló csekél szám é a államsegél megvonás miat kénytele vol működésé beszüntetni 1922-be templomo építette br hatvan Hatván Bél támogatásával világháborúba 26-a vette részt hitközsé kongresszus jelleg é VIII községkerülethe tartozik Lélekszám 190 családo szám 64 adófizet ta 70 Foglalkozásuk 2 magántisztviselő 1 kereskedő iparos nagyiparos orvos ügyvéd magánzó mérnök köztisztviselő munká é nyugdíjas munkanélkül é közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 700 P amibő 100 filantropiku é szociáli céloka szol-ál Nagyob üzeme br hatvan Hatván Bél vasmegye cukorgyár 100 munká é 3 tisztvisel Kraus Józse téglagyára sajt é vajgyár 5 m. tv hitközsé ma vezetősége Eibenschüt Emi elnök Deutsc Jen alelnök Winkle Jaka é Grünhu Simo templomgondnokok Weltne Jen pénztárno é Maye Jaka ellenőr

14288.h

CÍMSZ Sárv

SZÓCIK Sárvá nagy V v 99 la S. anya-hitközsé ame orthod alap működi 180 alakul amik mi jegyzőkönyv tanúsítj tag számlál Alapít Ling Sim Józsu Schnab Sámue Boskovi Szimc Schwa Pinká L keresked volta El templom hitközs baj királ uradalomt bérelt másod ugyancs bére templo anyahitközsegb kivá kongresszu hitközs tulajdoná me á templ 188 tag önként adakozásáb épül Ötosztály ele népiskol 185 alapíto hitközsé me késő Talm Tór létesítet V hitközségn m Chev Kadisáj e N Tom egylet Nőegyle elnöknő Sulcbe Henrik Leányegylet mely Fisch Ignác Haj Miklós vezetn e Malb Arum egyesület melyn Schna Zsigmo elnök hitközs tagj köz Schill Bé gazdálkod 1000-hold birtoko hitközs é költségveté 32,0 melyn e rész szociál filantropik célok fordítj hitközs anyaköny területéh huszone közs tartozi Lélekszá 56 család szá 14 ad 142- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod keresked köztisztvisel magántisztvisel iparo magán egyé hitközs m vezetőség Fisch Menach főrabb Schna Zsigmo elnö Schwa M alelnö Löwing Ign ellenő Friebe Laj pénztáro Löwing Ado é Berg Ant gondnoko Winkl Pinká főkánt Kupf Izs jegyz kongresszu hitközs 188 alakul alapít Schnab Man Schulbe Sámue Guttma Mó Deuts Józs Schnab Ado volta el rab Mo Le Brein vol Chev Kadis ele iskol létesítette Utób 192 tanul cseké szá államsegé megvoná mia kénytel vo működés beszüntetn 1922-b templom épített b hatva Hatvá Bé támogatásáva világháborúb 26- vett rész hitközs kongresszu jelle VII községkerületh tartozi Lélekszá 19 család szá 6 adófize t 7 Foglalkozásu magántisztvisel keresked iparo nagyiparo orvo ügyvé magánz mérnö köztisztvisel munk nyugdíja munkanélkü közadakozásb é hitközs é költségveté 70 amib 10 filantropik szociál célok szol-á Nagyo üzem b hatva Hatvá Bé vasmegy cukorgyá 10 munk tisztvise Krau Józs téglagyár saj vajgyá m t hitközs m vezetőség Eibenschü Em elnö Deuts Je alelnö Winkl Jak Grünh Sim templomgondnoko Weltn Je pénztárn May Jak ellenő

14288.

CÍMS Sár

SZÓCI Sárv nag 9 l S anya-hitközs am ortho ala működ 18 alaku ami m jegyzőköny tanúsít ta számlá Alapí Lin Si Józs Schna Sámu Boskov Szim Schw Pink kereske volt E templo hitköz ba kirá uradalom bérel máso ugyanc bér templ anyahitközseg kiv kongressz hitköz tulajdon m temp 18 ta önkén adakozásá épü Ötosztál el népisko 18 alapít hitközs m kés Tal Tó létesíte hitközség Che Kadisá To egyle Nőegyl elnökn Sulcb Henri Leányegyle mel Fisc Igná Ha Mikló vezet Mal Aru egyesüle mely Schn Zsigm elnö hitköz tag kö Schil B gazdálko 1000-hol birtok hitköz költségvet 32, mely rés szociá filantropi célo fordít hitköz anyakön területé huszon köz tartoz Léleksz 5 csalá sz 1 a 142 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko kereske köztisztvise magántisztvise ipar magá egy hitköz vezetősé Fisc Menac főrab Schn Zsigm eln Schw aleln Löwin Ig ellen Frieb La pénztár Löwin Ad Ber An gondnok Wink Pink főkán Kup Iz jegy kongressz hitköz 18 alaku alapí Schna Ma Schulb Sámu Guttm M Deut Józ Schna Ad volt e ra M L Brei vo Che Kadi el isko létesített Utó 19 tanu csek sz államseg megvon mi kényte v működé beszüntet 1922- templo építet hatv Hatv B támogatásáv világháború 26 vet rés hitköz kongressz jell VI községkerület tartoz Léleksz 1 csalá sz adófiz Foglalkozás magántisztvise kereske ipar nagyipar orv ügyv magán mérn köztisztvise mun nyugdíj munkanélk közadakozás hitköz költségvet 7 ami 1 filantropi szociá célo szol- Nagy üze hatv Hatv B vasmeg cukorgy 1 mun tisztvis Kra Józ téglagyá sa vajgy hitköz vezetősé Eibensch E eln Deut J aleln Wink Ja Grün Si templomgondnok Welt J pénztár Ma Ja ellen

14288

CÍM Sá

SZÓC Sár na anya-hitköz a orth al műkö 1 alak am jegyzőkön tanúsí t száml Alap Li S Józ Schn Sám Bosko Szi Sch Pin keresk vol templ hitkö b kir uradalo bére más ugyan bé temp anyahitközse ki kongress hitkö tulajdo tem 1 t önké adakozás ép Ötosztá e népisk 1 alapí hitköz ké Ta T létesít hitközsé Ch Kadis T egyl Nőegy elnök Sulc Henr Leányegyl me Fis Ign H Mikl veze Ma Ar egyesül mel Sch Zsig eln hitkö ta k Schi gazdálk 1000-ho birto hitkö költségve 32 mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö anyakö terület huszo kö tarto Léleks csal s 14 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk keresk köztisztvis magántisztvis ipa mag eg hitkö vezetős Fis Mena főra Sch Zsig el Sch alel Löwi I elle Frie L pénztá Löwi A Be A gondno Win Pin főká Ku I jeg kongress hitkö 1 alak alap Schn M Schul Sám Gutt Deu Jó Schn A vol r Bre v Ch Kad e isk létesítet Ut 1 tan cse s államse megvo m kényt működ beszünte 1922 templ építe hat Hat támogatásá világhábor 2 ve ré hitkö kongress jel V községkerüle tarto Léleks csal s adófi Foglalkozá magántisztvis keresk ipa nagyipa or ügy magá mér köztisztvis mu nyugdí munkanél közadakozá hitkö költségve am filantrop szoci cél szol Nag üz hat Hat vasme cukorg mu tisztvi Kr Jó téglagy s vajg hitkö vezetős Eibensc el Deu alel Win J Grü S templomgondno Wel pénztá M J elle

1428

CÍ S

SZÓ Sá n anya-hitkö ort a műk ala a jegyzőkö tanús szám Ala L Jó Sch Sá Bosk Sz Sc Pi keres vo temp hitk ki uradal bér má ugya b tem anyahitközs k kongres hitk tulajd te önk adakozá é Ötoszt népis alap hitkö k T létesí hitközs C Kadi egy Nőeg elnö Sul Hen Leányegy m Fi Ig Mik vez M A egyesü me Sc Zsi el hitk t Sch gazdál 1000-h birt hitk költségv 3 me r szoc filantro cé ford hitk anyak terüle husz k tart Lélek csa 1 fize Foglal sze nagykeres gazdál keres köztisztvi magántisztvi ip ma e hitk vezető Fi Men főr Sc Zsi e Sc ale Löw ell Fri pénzt Löw B gondn Wi Pi fők K je kongres hitk ala ala Sch Schu Sá Gut De J Sch vo Br C Ka is létesíte U ta cs állams megv kény műkö beszünt 192 temp épít ha Ha támogatás világhábo v r hitk kongres je községkerül tart Lélek csa adóf Foglalkoz magántisztvi keres ip nagyip o üg mag mé köztisztvi m nyugd munkané közadakoz hitk költségv a filantro szoc cé szo Na ü ha Ha vasm cukor m tisztv K J téglag vaj hitk vezető Eibens e De ale Wi Gr templomgondn We pénzt ell