14289.htm

CÍMSZÓ: Sas

SZEMÉLYNÉV: Sas László

SZÓCIKK: Sas László, író és újságíró, szül. Budapesten 1890. Pályáját a Világnál kezdte, amelynek tíz éven keresztül volt a munkatársa. A kommün alatt Svájcban, majd Ausztriában és Németországban élt, ahol német lapoknak dolgozott és több, egyfelvonásosa került színre. Utóbb Kolozsváron volt újságíró és irodalmi vezetője a Kadimakönyvkiadó vállalatnak. Zsidótárgyú regénye: Isten lábánál. Lefordította S. J. Agnon héber író regényét: És a meggörbedt kiegyenesedik. Társszerzője a Kék sugár c. fantasztikus regénynek, amely Stuttgartban németül is megjelent.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4289. címszó a lexikon => 767. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14289.htm

CÍMSZÓ: Sas

SZEMÉLYNÉV: Sas László

SZÓCIKK: Sas László, író és újságíró, szül. Budapesten 1890. Pályáját a Világnál kezdte, amelynek tíz éven keresztül volt a munkatársa. A kommün alatt Svájcban, majd Ausztriában és Németországban élt, ahol német lapoknak dolgozott és több, egyfelvonásosa került színre. Utóbb Kolozsváron volt újságíró és irodalmi vezetője a Kadimakönyvkiadó vállalatnak. Zsidótárgyú regénye: Isten lábánál. Lefordította S. J. Agnon héber író regényét: És a meggörbedt kiegyenesedik. Társszerzője a Kék sugár c. fantasztikus regénynek, amely Stuttgartban németül is megjelent.

14289.ht

CÍMSZÓ Sa

SZEMÉLYNÉV Sa Lászl

SZÓCIKK Sa László ír é újságíró szül Budapeste 1890 Pályájá Világná kezdte amelyne tí éve keresztü vol munkatársa kommü alat Svájcban maj Ausztriába é Németországba élt aho néme lapokna dolgozot é több egyfelvonásos kerül színre Utób Kolozsváro vol újságír é irodalm vezetőj Kadimakönyvkiad vállalatnak Zsidótárgy regénye Iste lábánál Lefordított S J Agno hébe ír regényét É meggörbed kiegyenesedik Társszerzőj Ké sugá c fantasztiku regénynek amel Stuttgartba németü i megjelent

14289.h

CÍMSZ S

SZEMÉLYNÉ S Lász

SZÓCIK S Lászl í újságír szü Budapest 189 Pályáj Világn kezdt amelyn t év kereszt vo munkatárs komm ala Svájcba ma Ausztriáb Németországb él ah ném lapokn dolgozo töb egyfelvonáso kerü színr Utó Kolozsvár vo újságí irodal vezető Kadimakönyvkia vállalatna Zsidótárg regény Ist lábáná Lefordítot Agn héb í regényé meggörbe kiegyenesedi Társszerző K sug fantasztik regényne ame Stuttgartb német megjelen

14289.

CÍMS

SZEMÉLYN Lás

SZÓCI Lász újságí sz Budapes 18 Pályá Világ kezd amely é keresz v munkatár kom al Svájcb m Ausztriá Németország é a né lapok dolgoz tö egyfelvonás ker szín Ut Kolozsvá v újság iroda vezet Kadimakönyvki vállalatn Zsidótár regén Is lábán Lefordíto Ag hé regény meggörb kiegyenesed Társszerz su fantaszti regényn am Stuttgart néme megjele

14289

CÍM

SZEMÉLY Lá

SZÓC Lás újság s Budape 1 Pály Vilá kez amel keres munkatá ko a Svájc Ausztri Németorszá n lapo dolgo t egyfelvoná ke szí U Kolozsv újsá irod veze Kadimakönyvk vállalat Zsidótá regé I lábá Lefordít A h regén meggör kiegyenese Társszer s fantaszt regény a Stuttgar ném megjel

1428SZEMÉL L

SZÓ Lá újsá Budap Pál Vil ke ame kere munkat k Sváj Ausztr Németorsz lap dolg egyfelvon k sz Kolozs újs iro vez Kadimakönyv vállala Zsidót reg láb Lefordí regé meggö kiegyenes Társsze fantasz regén Stuttga né megje