14291.htm

CÍMSZÓ: Sasvár

SZÓCIKK: "Sasvár (Sastín, ném. Schossberg, Cs.-Szl.) Nyitra vm. A régi bécsi zsidó temetőnek egyik sírköve szerint (v. ö. Wachstein, Wiener Inschriften 1.518) S.-on már a XVII. sz. első felében is laktak zsidók. Az 1736. évi konskripció 41 családot számlált össze. Köztük volt 8 kereskedő, 3 bor-, sör- és pálinkamérő, 3 házaló, 4 szabó, 3 szalagszövő, 1 harisnyakötő, 1 timár, 1 chirurgus, kántor, basszista, templomszolga, liberer és 8 szegény. Rabbit is említ egy másik oklevél 1746-ból, még pedig Lebl Jakabot. Zsidó bíró volt ekkor Mózes Adamus. A földes- és védúrnak fizettek évenkint 400 frt-ot; ezenkívül mindenki saját uradalmi telken épült háza után évenkint 8 forintot. 1746-ig a község zsidósága jelentékenyen szaporodott. Ez évben már 51 család lakott itt. 1754-ben tartott összeírás csak 39 családot mutatott ki; mint hitközségi judex Mandl Mózes szerepel a listán. Götzl Jakab és Hirschl Izsák az uradalomtól bérbe vett szeszfőzdéért évenkint 1550 frt-ot űzetett bérösszegként. A S.-i dominium császári birtokba kerülvén, a község ismét fejlődni kezdett. 1795-ben megint 47 zsidó családot számláltak ott és 1848., Fényes Elek szerint, 439 nagyobbára jómódú zsidó lakott S.-on. Ez időben híres volt a S.-i zsidó zenekar, melyet lakodalmi és báli mulatságokra messze vidékekre is elhívtak. Rabbik voltak: 1746. Lebl Jakab, 1752. Hirsl, József 1774. Salamon Mózes, 1786. Benedikt Márkusz, a később oly nagyhírű R. Benét Mordche, morvaországi főrabbi, 1795. Böhm Gábriel. 1840 körül Bróde Nátán, 1882. Engel Mózes Lipót."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4291. címszó a lexikon => 768. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14291.htm

CÍMSZÓ: Sasvár

SZÓCIKK: Sasvár Sastín, ném. Schossberg, Cs.-Szl. Nyitra vm. A régi bécsi zsidó temetőnek egyik sírköve szerint v. ö. Wachstein, Wiener Inschriften 1.518 S.-on már a XVII. sz. első felében is laktak zsidók. Az 1736. évi konskripció 41 családot számlált össze. Köztük volt 8 kereskedő, 3 bor-, sör- és pálinkamérő, 3 házaló, 4 szabó, 3 szalagszövő, 1 harisnyakötő, 1 timár, 1 chirurgus, kántor, basszista, templomszolga, liberer és 8 szegény. Rabbit is említ egy másik oklevél 1746-ból, még pedig Lebl Jakabot. Zsidó bíró volt ekkor Mózes Adamus. A földes- és védúrnak fizettek évenkint 400 frt-ot; ezenkívül mindenki saját uradalmi telken épült háza után évenkint 8 forintot. 1746-ig a község zsidósága jelentékenyen szaporodott. Ez évben már 51 család lakott itt. 1754-ben tartott összeírás csak 39 családot mutatott ki; mint hitközségi judex Mandl Mózes szerepel a listán. Götzl Jakab és Hirschl Izsák az uradalomtól bérbe vett szeszfőzdéért évenkint 1550 frt-ot űzetett bérösszegként. A S.-i dominium császári birtokba kerülvén, a község ismét fejlődni kezdett. 1795-ben megint 47 zsidó családot számláltak ott és 1848., Fényes Elek szerint, 439 nagyobbára jómódú zsidó lakott S.-on. Ez időben híres volt a S.-i zsidó zenekar, melyet lakodalmi és báli mulatságokra messze vidékekre is elhívtak. Rabbik voltak: 1746. Lebl Jakab, 1752. Hirsl, József 1774. Salamon Mózes, 1786. Benedikt Márkusz, a később oly nagyhírű R. Benét Mordche, morvaországi főrabbi, 1795. Böhm Gábriel. 1840 körül Bróde Nátán, 1882. Engel Mózes Lipót.

14291.ht

CÍMSZÓ Sasvá

SZÓCIKK Sasvá Sastín ném Schossberg Cs.-Szl Nyitr vm rég bécs zsid temetőne egyi sírköv szerin v ö Wachstein Wiene Inschrifte 1.51 S.-o má XVII sz els felébe i lakta zsidók A 1736 év konskripci 4 családo számlál össze Köztü vol kereskedő bor- sör é pálinkamérő házaló szabó szalagszövő harisnyakötő timár chirurgus kántor basszista templomszolga libere é szegény Rabbi i emlí eg mási oklevé 1746-ból mé pedi Leb Jakabot Zsid bír vol ekko Móze Adamus földes é védúrna fizette évenkin 40 frt-ot ezenkívü mindenk sajá uradalm telke épül ház utá évenkin forintot 1746-i közsé zsidóság jelentékenye szaporodott E évbe má 5 csalá lakot itt 1754-be tartot összeírá csa 3 családo mutatot ki min hitközség jude Mand Móze szerepe listán Götz Jaka é Hirsch Izsá a uradalomtó bérb vet szeszfőzdéér évenkin 155 frt-o űzetet bérösszegként S.- dominiu császár birtokb kerülvén közsé ismé fejlődn kezdett 1795-be megin 4 zsid családo számlálta ot é 1848. Fénye Ele szerint 43 nagyobbár jómód zsid lakot S.-on E időbe híre vol S.- zsid zenekar melye lakodalm é bál mulatságokr messz vidékekr i elhívtak Rabbi voltak 1746 Leb Jakab 1752 Hirsl Józse 1774 Salamo Mózes 1786 Benedik Márkusz későb ol nagyhír R Bené Mordche morvaország főrabbi 1795 Böh Gábriel 184 körü Bród Nátán 1882 Enge Móze Lipót

14291.h

CÍMSZ Sasv

SZÓCIK Sasv Sastí né Schossber Cs.-Sz Nyit v ré béc zsi temetőn egy sírkö szeri Wachstei Wien Inschrift 1.5 S.- m XVI s el feléb lakt zsidó 173 é konskripc család számlá össz Közt vo keresked bor sö pálinkamér házal szab szalagszöv harisnyaköt timá chirurgu kánto basszist templomszolg liber szegén Rabb eml e más oklev 1746-bó m ped Le Jakabo Zsi bí vo ekk Móz Adamu földe védúrn fizett évenki 4 frt-o ezenkív minden saj uradal telk épü há ut évenki forinto 1746- közs zsidósá jelentékeny szaporodot évb m csal lako it 1754-b tarto összeír cs család mutato k mi hitközsé jud Man Móz szerep listá Göt Jak Hirsc Izs uradalomt bér ve szeszfőzdéé évenki 15 frt- űzete bérösszegkén S. domini császá birtok kerülvé közs ism fejlőd kezdet 1795-b megi zsi család számlált o 1848 Fény El szerin 4 nagyobbá jómó zsi lako S.-o időb hír vo S. zsi zeneka mely lakodal bá mulatságok mess vidékek elhívta Rabb volta 174 Le Jaka 175 Hirs Józs 177 Salam Móze 178 Benedi Márkus késő o nagyhí Ben Mordch morvaorszá főrabb 179 Bö Gábrie 18 kör Bró Nátá 188 Eng Móz Lipó

14291.

CÍMS Sas

SZÓCI Sas Sast n Schossbe Cs.-S Nyi r bé zs temető eg sírk szer Wachste Wie Inschrif 1. S. XV e felé lak zsid 17 konskrip csalá száml öss Köz v kereske bo s pálinkamé háza sza szalagszö harisnyakö tim chirurg kánt basszis templomszol libe szegé Rab em má okle 1746-b pe L Jakab Zs b v ek Mó Adam föld védúr fizet évenk frt- ezenkí minde sa urada tel ép h u évenk forint 1746 köz zsidós jelentéken szaporodo év csa lak i 1754- tart összeí c csalá mutat m hitközs ju Ma Mó szere list Gö Ja Hirs Iz uradalom bé v szeszfőzdé évenk 1 frt űzet bérösszegké S domin csász birto kerülv köz is fejlő kezde 1795- meg zs csalá számlál 184 Fén E szeri nagyobb jóm zs lak S.- idő hí v S zs zenek mel lakoda b mulatságo mes vidéke elhívt Rab volt 17 L Jak 17 Hir Józ 17 Sala Móz 17 Bened Márku kés nagyh Be Mordc morvaorsz főrab 17 B Gábri 1 kö Br Nát 18 En Mó Lip

14291

CÍM Sa

SZÓC Sa Sas Schossb Cs.- Ny b z temet e sír sze Wachst Wi Inschri 1 S X fel la zsi 1 konskri csal szám ös Kö keresk b pálinkam ház sz szalagsz harisnyak ti chirur kán basszi templomszo lib szeg Ra e m okl 1746- p Jaka Z e M Ada föl védú fize éven frt ezenk mind s urad te é éven forin 174 kö zsidó jelentéke szaporod é cs la 1754 tar össze csal muta hitköz j M M szer lis G J Hir I uradalo b szeszfőzd éven fr űze bérösszegk domi csás birt kerül kö i fejl kezd 1795 me z csal számlá 18 Fé szer nagyob jó z la S. id h z zene me lakod mulatság me vidék elhív Ra vol 1 Ja 1 Hi Jó 1 Sal Mó 1 Bene Márk ké nagy B Mord morvaors főra 1 Gábr k B Ná 1 E M Li

1429

CÍ S

SZÓ S Sa Schoss Cs. N teme sí sz Wachs W Inschr fe l zs konskr csa szá ö K keres pálinka há s szalags harisnya t chiru ká bassz templomsz li sze R ok 1746 Jak Ad fö véd fiz éve fr ezen min ura t éve fori 17 k zsid jelenték szaporo c l 175 ta össz csa mut hitkö sze li Hi uradal szeszfőz éve f űz bérösszeg dom csá bir kerü k fej kez 179 m csa száml 1 F sze nagyo j l S i zen m lako mulatsá m vidé elhí R vo J H J Sa M Ben Már k nag Mor morvaor főr Gáb N L