14292.htm

CÍMSZÓ: Sasvári

SZEMÉLYNÉV: Sasvári Ármin

SZÓCIKK: Sasvári Ármin, hírlapíró, szül. Tormáson 1853., megh. Budapesten 1924. Eleinte vidéki lapoknál dolgozott, majd 1872-1880-ig a Pesti Napló munkatársa volt és sok francia, angol és orosz regényt fordított magyarra. 1880-1883-ig Parisban élt, ahol szintén újságírással foglalkozott. 1886-1898-ig a Revue d'Orient et de Hongrie c. francia nyelvű politikai lapot szerkesz­ tette és több francianyelvü könyvben ismertette a magyarországi gazdasági és közművelődési viszonyokat. 1890-ben a Magyar Kereskedelmi Múzeum osztályvezetője, 1907. aligazgatója, 1923. pedig címzetes igazgatója lett. Ő szerkesztette és részben írta a Kereskedelmi Múzeum magyar és idegennyelvű szakkiadványait is. Önálló könyve: Bakalevelek a boszniai hadjáratból (1878).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4292. címszó a lexikon => 768. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14292.htm

CÍMSZÓ: Sasvári

SZEMÉLYNÉV: Sasvári Ármin

SZÓCIKK: Sasvári Ármin, hírlapíró, szül. Tormáson 1853., megh. Budapesten 1924. Eleinte vidéki lapoknál dolgozott, majd 1872-1880-ig a Pesti Napló munkatársa volt és sok francia, angol és orosz regényt fordított magyarra. 1880-1883-ig Parisban élt, ahol szintén újságírással foglalkozott. 1886-1898-ig a Revue d'Orient et de Hongrie c. francia nyelvű politikai lapot szerkesz­ tette és több francianyelvü könyvben ismertette a magyarországi gazdasági és közművelődési viszonyokat. 1890-ben a Magyar Kereskedelmi Múzeum osztályvezetője, 1907. aligazgatója, 1923. pedig címzetes igazgatója lett. Ő szerkesztette és részben írta a Kereskedelmi Múzeum magyar és idegennyelvű szakkiadványait is. Önálló könyve: Bakalevelek a boszniai hadjáratból 1878 .

14292.ht

CÍMSZÓ Sasvár

SZEMÉLYNÉV Sasvár Ármi

SZÓCIKK Sasvár Ármin hírlapíró szül Tormáso 1853. megh Budapeste 1924 Eleint vidék lapokná dolgozott maj 1872-1880-i Pest Napl munkatárs vol é so francia ango é oros regény fordítot magyarra 1880-1883-i Parisba élt aho szinté újságírássa foglalkozott 1886-1898-i Revu d'Orien e d Hongri c franci nyelv politika lapo szerkes tett é töb francianyelv könyvbe ismertett magyarország gazdaság é közművelődés viszonyokat 1890-be Magya Kereskedelm Múzeu osztályvezetője 1907 aligazgatója 1923 pedi címzete igazgatój lett szerkesztett é részbe írt Kereskedelm Múzeu magya é idegennyelv szakkiadványai is Önáll könyve Bakalevele bosznia hadjáratbó 187

14292.h

CÍMSZ Sasvá

SZEMÉLYNÉ Sasvá Árm

SZÓCIK Sasvá Ármi hírlapír szü Tormás 1853 meg Budapest 192 Elein vidé lapokn dolgozot ma 1872-1880- Pes Nap munkatár vo s franci ang oro regén fordíto magyarr 1880-1883- Parisb él ah szint újságíráss foglalkozot 1886-1898- Rev d'Orie Hongr franc nyel politik lap szerke tet tö francianyel könyvb ismertet magyarorszá gazdasá közművelődé viszonyoka 1890-b Magy Kereskedel Múze osztályvezetőj 190 aligazgatój 192 ped címzet igazgató let szerkesztet részb ír Kereskedel Múze magy idegennyel szakkiadványa i Önál könyv Bakalevel boszni hadjáratb 18

14292.

CÍMS Sasv

SZEMÉLYN Sasv Ár

SZÓCI Sasv Árm hírlapí sz Tormá 185 me Budapes 19 Elei vid lapok dolgozo m 1872-1880 Pe Na munkatá v franc an or regé fordít magyar 1880-1883 Paris é a szin újságírás foglalkozo 1886-1898 Re d'Ori Hong fran nye politi la szerk te t francianye könyv ismerte magyarorsz gazdas közművelőd viszonyok 1890- Mag Kereskede Múz osztályvezető 19 aligazgató 19 pe címze igazgat le szerkeszte rész í Kereskede Múz mag idegennye szakkiadvány Öná köny Bakaleve boszn hadjárat 1

14292

CÍM Sas

SZEMÉLY Sas Á

SZÓC Sas Ár hírlap s Torm 18 m Budape 1 Ele vi lapo dolgoz 1872-188 P N munkat fran a o reg fordí magya 1880-188 Pari szi újságírá foglalkoz 1886-189 R d'Or Hon fra ny polit l szer t franciany köny ismert magyarors gazda közművelő viszonyo 1890 Ma Keresked Mú osztályvezet 1 aligazgat 1 p címz igazga l szerkeszt rés Keresked Mú ma idegenny szakkiadván Ön kön Bakalev bosz hadjára

1429

CÍ Sa

SZEMÉL Sa

SZÓ Sa Á hírla Tor 1 Budap El v lap dolgo 1872-18 munka fra re ford magy 1880-18 Par sz újságír foglalko 1886-18 d'O Ho fr n poli sze francian kön ismer magyaror gazd közművel viszony 189 M Kereske M osztályveze aligazga cím igazg szerkesz ré Kereske M m idegenn szakkiadvá Ö kö Bakale bos hadjár