14294.htm

CÍMSZÓ: Sátoraljaújhely

SZÓCIKK: "1904-ben létesült az új, ma is fennálló 45 ágyas zsidókórház, melynek igazgató-főorvosa Zinner Henrik, gondnoka Lichtenstein Jenő. Egyesületek: a Nőegylet,melyfentart egy aggokházát és Haas Bertalanné vezetése alatt működik, a Leányegylet, melynek Fried Manci az elnöke, a Bikur Cholim egylet, mely Bettelheim Sándor elnöklete alatt áll, a Singer-féle önképzőkör, melyet Roth Sámuel főrabbi vezet, a Grosz Dezső és özv. Fischer Mórné vezetése alatt álló népkonyhaegyesület és egy szegénygyermekeket iskoláztató és felruházó egyesület, melynek élén Reichard Salamon és Garai Árminné állnak. A hitközség tagjai közül több kiváló férfiú került ki. Ezek: Engel József szobrászművész (1. o.), Mezei Mór (1. o.) az Országos Izr. Iroda volt elnöke, aki a S.-i hitközség díszelnöke is volt sokáig, Mezei Ernő (1. o.) a kiváló publicista, Thoman Imre törzsorvos és zimonyi Schwarc Hermán mérnök, a Déli Vasút építője, akik végig harcolták a szabadságharcot és Schön Vilmos, aki egykor nagyon híres orvos volt. Többen a város társadalmi és kulturális életében vittek és visznek ma is szerepet. Ezek: Reichard Salamon, a város volt polgármestere, megyebizottsági tag, a hitközség volt elnöke, akit a múltévben 70-ik születésnapja alkalmából az egész város társadalma a főispánnal az élén meleg ünneplésben részesített, Székely Albert Zemplén vármegye tb. főügyésze, ismert publicista, Dévai Lajos főfelügyelő-tanácsos, Grünbaum Simon, a Kereskedelmi Testület volt elnöke, Löwy Ignác az államépítészeti hivatal volt főnöke és Földes Albert pénzügyigazgató-helyettes. Nagyobb ipari vállalkozást Blum Géza létesített, akinek bútorgyára számos munkást foglalkoztat. Föld- és szőlőbirtokosok : Roth József, Roth Mór, Grosz Dezső, Burger Jakab, Haas Bertalan, Fuchs Emil, Fuchs Jenő és még sokan. A hitközségnek értékes levéltára van. A hitközségben a következő munkák jelentek meg : Teitelbaum Mózes rabbi Jiszmach Mose c. híres tórakommentárja, Löw Jeremiás rabbi Divré Jirmijohu c.responsuma, Weisz Kálmán rabbi Pi snajim c. műve, Goldberger Izidor tatai rabbi A sátoraljaújhelyi izr. szentegylet alapításának története c. tanulmánya, Knopfler Sándor tanító Hittankövyv elemi és középiskolák számára és A sátoraljaújhelyi izr. iskola története, végül Knopfler Mózes Avne Soham c. tórakommentárja. A hitközség évi költségvetése 38,000 pengő, melynek egy részét szociális és fillantrópikus célokra fordítja, Számos jótékony és kulturális célú alapítványt is kezel még a hitközség. Lélekszáma 2000, a családok száma 480, adót 396-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 9 gazdálkodó, 6 tanító, 7 kereskedő, 28 ügyvéd, 19 köztisztviselő, 2 művész, 7 munkás, 4 nagyiparos, 15 orvos, 44 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 25 szabadpályán lévő, 16 munkanélküli, 54 iparos, 4 mérnök, 1 hírlapíró, 56 magánzó és 15 egyéb. A hitközség 250 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 36-an estek el. A forradalmaknak egy áldozata volt. A hitközség mai vezetősége: Roth Sámuel főrabbi, Roth József elnök, Fried Samu tb. elnök, Lichtenstein Jenő és Windt Jakab elöljárók, Grünbaum Simon ellenőr, Schwarc Marcell pénztárnok, Saflr Márkusz és Schwarc Salamon gondnokok, Weisz Hermann jegyző és szentegyleti titkár, Taubesz Hermán dajan. Az előimádkozó Feldbrandt Fülöp. Az orthodox hitközség 1886. alakult meg. A hitközség alapítója s első rabbija Löw Eleázár, a későbbi nagyhírű ungvári rabbi volt. Az első elöljárók, akiknek nagy része még ma is részt vesz a hitközségi életben, a következők : Schweiger Ignác, Schwarc Ignác, Roth József, Deutsch Hermann, Gottlieb Sámuel,Lichtenstein Adolf és Friedmann Ábrahám. A hitközség nagy temploma 1887. a tagok adakozásából épült, 1895. került tető alá'a kis templom, a bész hamidras.Több kisebb imaháza van még a hitközségnek. Elemi népiskolája, mely kezdettől fogva 3 tanerős, 1887. létesült, egy évvel előbb nyilt meg a Talmud Tóra iskola, melynek öt tanítója van. Jesiváját 1922.néhai Felmer József főrabbi alapította. Azóta szépen fejlődik a jesiva s messze vidékről is számosan keresik fel, tanulás céljából. A szegény talmudisták istápolására a hitközség EcChájim egyletet alapított,melynek Schwarc Ignác és Lipschitz Adolfné a vezetői, a szegény asszonyokat segélyezi a Benősz Cijon egylet, melynek elnöknői Schweiger Ignácné és Schweiger Márkuszné. Van ezenkívül egy, a gyermekek felruházására alakult Malbis Arumim egylet Alexander Vilmosné elnöklete alatt és egy Szandokosz egylet (betegágyas asszonyok segélyezésére),melynek ólén FránkelHeimann áll. A hitközség tagjai közül többen játszanak fontos szerepet a város gazdasági életében. Ezek: Schweiger Márkusz szesznagykereskedő a Kereskedelmi Társulat elnöke, városi és Zemplén vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, Alexander Vilmos bankigazgató, Blumenfeld Adolf terménykereskedő, Deutsch Adolf földbirtokos, Kornitzer Lipót szeszkereskedő és a helyi lap szerkesztője és Blumenfeld Jenő nagykereskedő. Nagyobb ipari vállalatokat létesítettek : Berger és Lipschitz, ifj. Deutsch Simon hordó- és bútorgyárat, Trattner Márk sajt- és túrógyárat. A hitközség 30,000 pengős költségvetéssel dolgozik, melyből nagyobb összeget fordít szociális és fillantrópikus célokra. A hitközség lélekszáma 1250, a családok száma 420, az adófizetőké 360. Foglalkozás ezerint; 9 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 3 tanító, 150 kereskedő, 1 ügyvéd, 15 munkás, 12 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 100 iparos, 14 magánzó és 100 egyéb. A hitközség mai vezetősége : Dick Hermán főrabbi, Schweiger Márkusz elnök, Alexander Vilmos alelnök, ifj. Deutsch Sámuel pénztárnok, Rosman Lipót ellenőr, legifj. Deutsch Simon iskolaszéki elnök, Schweiger Ignác, Lipschitz Adolf, id. Deutsch Sámuel, Blumenfeld Adolf és Weinberger Izsák elöljárók, Berkovits Rafael templomgondnok, és Oppmann Ignác tanító, jegyző."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4294. címszó a lexikon => 769. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14294.htm

CÍMSZÓ: Sátoraljaújhely

SZÓCIKK: 1904-ben létesült az új, ma is fennálló 45 ágyas zsidókórház, melynek igazgató-főorvosa Zinner Henrik, gondnoka Lichtenstein Jenő. Egyesületek: a Nőegylet,melyfentart egy aggokházát és Haas Bertalanné vezetése alatt működik, a Leányegylet, melynek Fried Manci az elnöke, a Bikur Cholim egylet, mely Bettelheim Sándor elnöklete alatt áll, a Singer-féle önképzőkör, melyet Roth Sámuel főrabbi vezet, a Grosz Dezső és özv. Fischer Mórné vezetése alatt álló népkonyhaegyesület és egy szegénygyermekeket iskoláztató és felruházó egyesület, melynek élén Reichard Salamon és Garai Árminné állnak. A hitközség tagjai közül több kiváló férfiú került ki. Ezek: Engel József szobrászművész 1. o. , Mezei Mór 1. o. az Országos Izr. Iroda volt elnöke, aki a S.-i hitközség díszelnöke is volt sokáig, Mezei Ernő 1. o. a kiváló publicista, Thoman Imre törzsorvos és zimonyi Schwarc Hermán mérnök, a Déli Vasút építője, akik végig harcolták a szabadságharcot és Schön Vilmos, aki egykor nagyon híres orvos volt. Többen a város társadalmi és kulturális életében vittek és visznek ma is szerepet. Ezek: Reichard Salamon, a város volt polgármestere, megyebizottsági tag, a hitközség volt elnöke, akit a múltévben 70-ik születésnapja alkalmából az egész város társadalma a főispánnal az élén meleg ünneplésben részesített, Székely Albert Zemplén vármegye tb. főügyésze, ismert publicista, Dévai Lajos főfelügyelő-tanácsos, Grünbaum Simon, a Kereskedelmi Testület volt elnöke, Löwy Ignác az államépítészeti hivatal volt főnöke és Földes Albert pénzügyigazgató-helyettes. Nagyobb ipari vállalkozást Blum Géza létesített, akinek bútorgyára számos munkást foglalkoztat. Föld- és szőlőbirtokosok : Roth József, Roth Mór, Grosz Dezső, Burger Jakab, Haas Bertalan, Fuchs Emil, Fuchs Jenő és még sokan. A hitközségnek értékes levéltára van. A hitközségben a következő munkák jelentek meg : Teitelbaum Mózes rabbi Jiszmach Mose c. híres tórakommentárja, Löw Jeremiás rabbi Divré Jirmijohu c.responsuma, Weisz Kálmán rabbi Pi snajim c. műve, Goldberger Izidor tatai rabbi A sátoraljaújhelyi izr. szentegylet alapításának története c. tanulmánya, Knopfler Sándor tanító Hittankövyv elemi és középiskolák számára és A sátoraljaújhelyi izr. iskola története, végül Knopfler Mózes Avne Soham c. tórakommentárja. A hitközség évi költségvetése 38,000 pengő, melynek egy részét szociális és fillantrópikus célokra fordítja, Számos jótékony és kulturális célú alapítványt is kezel még a hitközség. Lélekszáma 2000, a családok száma 480, adót 396-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 9 gazdálkodó, 6 tanító, 7 kereskedő, 28 ügyvéd, 19 köztisztviselő, 2 művész, 7 munkás, 4 nagyiparos, 15 orvos, 44 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 25 szabadpályán lévő, 16 munkanélküli, 54 iparos, 4 mérnök, 1 hírlapíró, 56 magánzó és 15 egyéb. A hitközség 250 tagja vett részt a világháborúban, akik közül 36-an estek el. A forradalmaknak egy áldozata volt. A hitközség mai vezetősége: Roth Sámuel főrabbi, Roth József elnök, Fried Samu tb. elnök, Lichtenstein Jenő és Windt Jakab elöljárók, Grünbaum Simon ellenőr, Schwarc Marcell pénztárnok, Saflr Márkusz és Schwarc Salamon gondnokok, Weisz Hermann jegyző és szentegyleti titkár, Taubesz Hermán dajan. Az előimádkozó Feldbrandt Fülöp. Az orthodox hitközség 1886. alakult meg. A hitközség alapítója s első rabbija Löw Eleázár, a későbbi nagyhírű ungvári rabbi volt. Az első elöljárók, akiknek nagy része még ma is részt vesz a hitközségi életben, a következők : Schweiger Ignác, Schwarc Ignác, Roth József, Deutsch Hermann, Gottlieb Sámuel,Lichtenstein Adolf és Friedmann Ábrahám. A hitközség nagy temploma 1887. a tagok adakozásából épült, 1895. került tető alá'a kis templom, a bész hamidras.Több kisebb imaháza van még a hitközségnek. Elemi népiskolája, mely kezdettől fogva 3 tanerős, 1887. létesült, egy évvel előbb nyilt meg a Talmud Tóra iskola, melynek öt tanítója van. Jesiváját 1922.néhai Felmer József főrabbi alapította. Azóta szépen fejlődik a jesiva s messze vidékről is számosan keresik fel, tanulás céljából. A szegény talmudisták istápolására a hitközség EcChájim egyletet alapított,melynek Schwarc Ignác és Lipschitz Adolfné a vezetői, a szegény asszonyokat segélyezi a Benősz Cijon egylet, melynek elnöknői Schweiger Ignácné és Schweiger Márkuszné. Van ezenkívül egy, a gyermekek felruházására alakult Malbis Arumim egylet Alexander Vilmosné elnöklete alatt és egy Szandokosz egylet betegágyas asszonyok segélyezésére ,melynek ólén FránkelHeimann áll. A hitközség tagjai közül többen játszanak fontos szerepet a város gazdasági életében. Ezek: Schweiger Márkusz szesznagykereskedő a Kereskedelmi Társulat elnöke, városi és Zemplén vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, Alexander Vilmos bankigazgató, Blumenfeld Adolf terménykereskedő, Deutsch Adolf földbirtokos, Kornitzer Lipót szeszkereskedő és a helyi lap szerkesztője és Blumenfeld Jenő nagykereskedő. Nagyobb ipari vállalatokat létesítettek : Berger és Lipschitz, ifj. Deutsch Simon hordó- és bútorgyárat, Trattner Márk sajt- és túrógyárat. A hitközség 30,000 pengős költségvetéssel dolgozik, melyből nagyobb összeget fordít szociális és fillantrópikus célokra. A hitközség lélekszáma 1250, a családok száma 420, az adófizetőké 360. Foglalkozás ezerint; 9 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 3 tanító, 150 kereskedő, 1 ügyvéd, 15 munkás, 12 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 100 iparos, 14 magánzó és 100 egyéb. A hitközség mai vezetősége : Dick Hermán főrabbi, Schweiger Márkusz elnök, Alexander Vilmos alelnök, ifj. Deutsch Sámuel pénztárnok, Rosman Lipót ellenőr, legifj. Deutsch Simon iskolaszéki elnök, Schweiger Ignác, Lipschitz Adolf, id. Deutsch Sámuel, Blumenfeld Adolf és Weinberger Izsák elöljárók, Berkovits Rafael templomgondnok, és Oppmann Ignác tanító, jegyző.

14294.ht

CÍMSZÓ Sátoraljaújhel

SZÓCIKK 1904-be létesül a új m i fennáll 4 ágya zsidókórház melyne igazgató-főorvos Zinne Henrik gondnok Lichtenstei Jenő Egyesületek Nőegylet,melyfentar eg aggokházá é Haa Bertalann vezetés alat működik Leányegylet melyne Frie Manc a elnöke Biku Choli egylet mel Bettelhei Sándo elnöklet alat áll Singer-fél önképzőkör melye Rot Sámue főrabb vezet Gros Dezs é özv Fische Mórn vezetés alat áll népkonyhaegyesüle é eg szegénygyermekeke iskoláztat é felruház egyesület melyne élé Reichar Salamo é Gara Árminn állnak hitközsé tagja közü töb kivál férfi kerül ki Ezek Enge Józse szobrászművés 1 o Meze Mó 1 o a Országo Izr Irod vol elnöke ak S.- hitközsé díszelnök i vol sokáig Meze Ern 1 o kivál publicista Thoma Imr törzsorvo é zimony Schwar Hermá mérnök Dél Vasú építője aki végi harcoltá szabadságharco é Schö Vilmos ak egyko nagyo híre orvo volt Többe váro társadalm é kulturáli életébe vitte é viszne m i szerepet Ezek Reichar Salamon váro vol polgármestere megyebizottság tag hitközsé vol elnöke aki múltévbe 70-i születésnapj alkalmábó a egés váro társadalm főispánna a élé mele ünneplésbe részesített Székel Alber Zemplé vármegy tb főügyésze ismer publicista Déva Lajo főfelügyelő-tanácsos Grünbau Simon Kereskedelm Testüle vol elnöke Löw Igná a államépítészet hivata vol főnök é Földe Alber pénzügyigazgató-helyettes Nagyob ipar vállalkozás Blu Géz létesített akine bútorgyár számo munkás foglalkoztat Föld é szőlőbirtokoso Rot József Rot Mór Gros Dezső Burge Jakab Haa Bertalan Fuch Emil Fuch Jen é mé sokan hitközségne értéke levéltár van hitközségbe következ munká jelente me Teitelbau Móze rabb Jiszmac Mos c híre tórakommentárja Lö Jeremiá rabb Divr Jirmijoh c.responsuma Weis Kálmá rabb P snaji c műve Goldberge Izido tata rabb sátoraljaújhely izr szentegyle alapításána történet c tanulmánya Knopfle Sándo tanít Hittankövy elem é középiskolá számár é sátoraljaújhely izr iskol története végü Knopfle Móze Avn Soha c tórakommentárja hitközsé év költségvetés 38,00 pengő melyne eg részé szociáli é fillantrópiku célokr fordítja Számo jótékon é kulturáli cél alapítvány i keze mé hitközség Lélekszám 2000 családo szám 480 adó 396-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó tanító kereskedő 2 ügyvéd 1 köztisztviselő művész munkás nagyiparos 1 orvos 4 magántisztviselő vállalkozó 2 szabadpályá lévő 1 munkanélküli 5 iparos mérnök hírlapíró 5 magánz é 1 egyéb hitközsé 25 tagj vet rész világháborúban aki közü 36-a este el forradalmakna eg áldozat volt hitközsé ma vezetősége Rot Sámue főrabbi Rot Józse elnök Frie Sam tb elnök Lichtenstei Jen é Wind Jaka elöljárók Grünbau Simo ellenőr Schwar Marcel pénztárnok Safl Márkus é Schwar Salamo gondnokok Weis Herman jegyz é szentegylet titkár Taubes Hermá dajan A előimádkoz Feldbrand Fülöp A orthodo hitközsé 1886 alakul meg hitközsé alapítój els rabbij Lö Eleázár később nagyhír ungvár rabb volt A els elöljárók akikne nag rész mé m i rész ves hitközség életben következő Schweige Ignác Schwar Ignác Rot József Deutsc Hermann Gottlie Sámuel,Lichtenstei Adol é Friedman Ábrahám hitközsé nag templom 1887 tago adakozásábó épült 1895 kerül tet alá' ki templom bés hamidras.Töb kiseb imaház va mé hitközségnek Elem népiskolája mel kezdettő fogv tanerős 1887 létesült eg évve előb nyil me Talmu Tór iskola melyne ö tanítój van Jesivájá 1922.néha Felme Józse főrabb alapította Azót szépe fejlődi jesiv messz vidékrő i számosa keresi fel tanulá céljából szegén talmudistá istápolásár hitközsé EcCháji egylete alapított,melyne Schwar Igná é Lipschit Adolfn vezetői szegén asszonyoka segélyez Benős Cijo egylet melyne elnöknő Schweige Ignácn é Schweige Márkuszné Va ezenkívü egy gyermeke felruházásár alakul Malbi Arumi egyle Alexande Vilmosn elnöklet alat é eg Szandokos egyle betegágya asszonyo segélyezésér ,melyne ólé FránkelHeiman áll hitközsé tagja közü többe játszana fonto szerepe váro gazdaság életében Ezek Schweige Márkus szesznagykeresked Kereskedelm Társula elnöke város é Zemplé vármegye törvényhatóság bizottság tag Alexande Vilmo bankigazgató Blumenfel Adol terménykereskedő Deutsc Adol földbirtokos Kornitze Lipó szeszkeresked é hely la szerkesztőj é Blumenfel Jen nagykereskedő Nagyob ipar vállalatoka létesítette Berge é Lipschitz ifj Deutsc Simo hordó é bútorgyárat Trattne Már sajt é túrógyárat hitközsé 30,00 pengő költségvetésse dolgozik melybő nagyob összege fordí szociáli é fillantrópiku célokra hitközsé lélekszám 1250 családo szám 420 a adófizetők 360 Foglalkozá ezerint nagykereskedő gazdálkodó tanító 15 kereskedő ügyvéd 1 munkás 1 magántisztviselő vállalkozó 10 iparos 1 magánz é 10 egyéb hitközsé ma vezetőség Dic Hermá főrabbi Schweige Márkus elnök Alexande Vilmo alelnök ifj Deutsc Sámue pénztárnok Rosma Lipó ellenőr legifj Deutsc Simo iskolaszék elnök Schweige Ignác Lipschit Adolf id Deutsc Sámuel Blumenfel Adol é Weinberge Izsá elöljárók Berkovit Rafae templomgondnok é Oppman Igná tanító jegyző

14294.h

CÍMSZ Sátoraljaújhe

SZÓCIK 1904-b létesü ú fennál ágy zsidókórhá melyn igazgató-főorvo Zinn Henri gondno Lichtenste Jen Egyesülete Nőegylet,melyfenta e aggokház Ha Bertalan vezeté ala működi Leányegyle melyn Fri Man elnök Bik Chol egyle me Bettelhe Sánd elnökle ala ál Singer-fé önképzőkö mely Ro Sámu főrab veze Gro Dez öz Fisch Mór vezeté ala ál népkonyhaegyesül e szegénygyermekek iskolázta felruhá egyesüle melyn él Reicha Salam Gar Ármin állna hitközs tagj köz tö kivá férf kerü k Eze Eng Józs szobrászművé Mez M Ország Iz Iro vo elnök a S. hitközs díszelnö vo sokái Mez Er kivá publicist Thom Im törzsorv zimon Schwa Herm mérnö Dé Vas építőj ak vég harcolt szabadságharc Sch Vilmo a egyk nagy hír orv vol Több vár társadal kulturál életéb vitt viszn szerepe Eze Reicha Salamo vár vo polgármester megyebizottsá ta hitközs vo elnök ak múltévb 70- születésnap alkalmáb egé vár társadal főispánn él mel ünneplésb részesítet Széke Albe Zempl vármeg t főügyész isme publicist Dév Laj főfelügyelő-tanácso Grünba Simo Kereskedel Testül vo elnök Lö Ign államépítésze hivat vo főnö Föld Albe pénzügyigazgató-helyette Nagyo ipa vállalkozá Bl Gé létesítet akin bútorgyá szám munká foglalkozta Föl szőlőbirtokos Ro Józse Ro Mó Gro Dezs Burg Jaka Ha Bertala Fuc Emi Fuc Je m soka hitközségn érték levéltá va hitközségb követke munk jelent m Teitelba Móz rab Jiszma Mo hír tórakommentárj L Jeremi rab Div Jirmijo c.responsum Wei Kálm rab snaj műv Goldberg Izid tat rab sátoraljaújhel iz szentegyl alapításán történe tanulmány Knopfl Sánd taní Hittanköv ele középiskol számá sátoraljaújhel iz isko történet vég Knopfl Móz Av Soh tórakommentárj hitközs é költségveté 38,0 peng melyn e rész szociál fillantrópik célok fordítj Szám jótéko kulturál cé alapítván kez m hitközsé Lélekszá 200 család szá 48 ad 396- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít keresked ügyvé köztisztvisel művés munká nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz szabadpály lév munkanélkül iparo mérnö hírlapír magán egyé hitközs 2 tag ve rés világháborúba ak köz 36- est e forradalmakn e áldoza vol hitközs m vezetőség Ro Sámu főrabb Ro Józs elnö Fri Sa t elnö Lichtenste Je Win Jak elöljáró Grünba Sim ellenő Schwa Marce pénztárno Saf Márku Schwa Salam gondnoko Wei Herma jegy szentegyle titká Taube Herm daja előimádko Feldbran Fülö orthod hitközs 188 alaku me hitközs alapító el rabbi L Eleázá későb nagyhí ungvá rab vol el elöljáró akikn na rés m rés ve hitközsé életbe következ Schweig Igná Schwa Igná Ro Józse Deuts Herman Gottli Sámuel,Lichtenste Ado Friedma Ábrahá hitközs na templo 188 tag adakozásáb épül 189 kerü te alá k templo bé hamidras.Tö kise imahá v m hitközségne Ele népiskoláj me kezdett fog tanerő 188 létesül e évv elő nyi m Talm Tó iskol melyn tanító va Jesiváj 1922.néh Felm Józs főrab alapított Azó szép fejlőd jesi mess vidékr számos keres fe tanul céljábó szegé talmudist istápolásá hitközs EcCháj egylet alapított,melyn Schwa Ign Lipschi Adolf vezető szegé asszonyok segélye Benő Cij egyle melyn elnökn Schweig Ignác Schweig Márkuszn V ezenkív eg gyermek felruházásá alaku Malb Arum egyl Alexand Vilmos elnökle ala e Szandoko egyl betegágy asszony segélyezésé ,melyn ól FránkelHeima ál hitközs tagj köz több játszan font szerep vár gazdasá életébe Eze Schweig Márku szesznagykereske Kereskedel Társul elnök váro Zempl vármegy törvényhatósá bizottsá ta Alexand Vilm bankigazgat Blumenfe Ado terménykeresked Deuts Ado földbirtoko Kornitz Lip szeszkereske hel l szerkesztő Blumenfe Je nagykeresked Nagyo ipa vállalatok létesített Berg Lipschit if Deuts Sim hord bútorgyára Trattn Má saj túrógyára hitközs 30,0 peng költségvetéss dolgozi melyb nagyo összeg ford szociál fillantrópik célokr hitközs lélekszá 125 család szá 42 adófizető 36 Foglalkoz ezerin nagykeresked gazdálkod tanít 1 keresked ügyvé munká magántisztvisel vállalkoz 1 iparo magán 1 egyé hitközs m vezetősé Di Herm főrabb Schweig Márku elnö Alexand Vilm alelnö if Deuts Sámu pénztárno Rosm Lip ellenő legif Deuts Sim iskolaszé elnö Schweig Igná Lipschi Adol i Deuts Sámue Blumenfe Ado Weinberg Izs elöljáró Berkovi Rafa templomgondno Oppma Ign tanít jegyz

14294.

CÍMS Sátoraljaújh

SZÓCI 1904- létes fenná ág zsidókórh mely igazgató-főorv Zin Henr gondn Lichtenst Je Egyesület Nőegylet,melyfent aggokhá H Bertala vezet al működ Leányegyl mely Fr Ma elnö Bi Cho egyl m Bettelh Sán elnökl al á Singer-f önképzők mel R Sám főra vez Gr De ö Fisc Mó vezet al á népkonyhaegyesü szegénygyermeke iskolázt felruh egyesül mely é Reich Sala Ga Ármi álln hitköz tag kö t kiv fér ker Ez En Józ szobrászműv Me Orszá I Ir v elnö S hitköz díszeln v soká Me E kiv publicis Tho I törzsor zimo Schw Her mérn D Va építő a vé harcol szabadsághar Sc Vilm egy nag hí or vo Töb vá társada kulturá életé vit visz szerep Ez Reich Salam vá v polgármeste megyebizotts t hitköz v elnö a múltév 70 születésna alkalmá eg vá társada főispán é me ünneplés részesíte Szék Alb Zemp várme főügyés ism publicis Dé La főfelügyelő-tanács Grünb Sim Kereskede Testü v elnö L Ig államépítész hiva v főn Föl Alb pénzügyigazgató-helyett Nagy ip vállalkoz B G létesíte aki bútorgy szá munk foglalkozt Fö szőlőbirtoko R Józs R M Gr Dez Bur Jak H Bertal Fu Em Fu J sok hitközség érté levélt v hitközség követk mun jelen Teitelb Mó ra Jiszm M hí tórakommentár Jerem ra Di Jirmij c.responsu We Kál ra sna mű Goldber Izi ta ra sátoraljaújhe i szentegy alapításá történ tanulmán Knopf Sán tan Hittankö el középisko szám sátoraljaújhe i isk történe vé Knopf Mó A So tórakommentár hitköz költségvet 38, pen mely rés szociá fillantrópi célo fordít Szá jóték kulturá c alapítvá ke hitközs Léleksz 20 csalá sz 4 a 396 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske ügyv köztisztvise művé munk nagyipar orv magántisztvise vállalko szabadpál lé munkanélkü ipar mérn hírlapí magá egy hitköz ta v ré világháborúb a kö 36 es forradalmak áldoz vo hitköz vezetősé R Sám főrab R Józ eln Fr S eln Lichtenst J Wi Ja elöljár Grünb Si ellen Schw Marc pénztárn Sa Márk Schw Sala gondnok We Herm jeg szentegyl titk Taub Her daj előimádk Feldbra Fül ortho hitköz 18 alak m hitköz alapít e rabb Eleáz késő nagyh ungv ra vo e elöljár akik n ré ré v hitközs életb követke Schwei Ign Schw Ign R Józs Deut Herma Gottl Sámuel,Lichtenst Ad Friedm Ábrah hitköz n templ 18 ta adakozásá épü 18 ker t al templ b hamidras.T kis imah hitközségn El népiskolá m kezdet fo taner 18 létesü év el ny Tal T isko mely tanít v Jesivá 1922.né Fel Józ főra alapítot Az szé fejlő jes mes vidék számo kere f tanu céljáb szeg talmudis istápolás hitköz EcChá egyle alapított,mely Schw Ig Lipsch Adol vezet szeg asszonyo segély Ben Ci egyl mely elnök Schwei Igná Schwei Márkusz ezenkí e gyerme felruházás alak Mal Aru egy Alexan Vilmo elnökl al Szandok egy betegág asszon segélyezés ,mely ó FránkelHeim á hitköz tag kö töb játsza fon szere vá gazdas életéb Ez Schwei Márk szesznagykeresk Kereskede Társu elnö vár Zemp vármeg törvényhatós bizotts t Alexan Vil bankigazga Blumenf Ad terménykereske Deut Ad földbirtok Kornit Li szeszkeresk he szerkeszt Blumenf J nagykereske Nagy ip vállalato létesítet Ber Lipschi i Deut Si hor bútorgyár Tratt M sa túrógyár hitköz 30, pen költségvetés dolgoz mely nagy össze for szociá fillantrópi célok hitköz léleksz 12 csalá sz 4 adófizet 3 Foglalko ezeri nagykereske gazdálko taní kereske ügyv munk magántisztvise vállalko ipar magá egy hitköz vezetős D Her főrab Schwei Márk eln Alexan Vil aleln i Deut Sám pénztárn Ros Li ellen legi Deut Si iskolasz eln Schwei Ign Lipsch Ado Deut Sámu Blumenf Ad Weinber Iz elöljár Berkov Raf templomgondn Oppm Ig taní jegy

14294

CÍM Sátoraljaúj

SZÓC 1904 léte fenn á zsidókór mel igazgató-főor Zi Hen gond Lichtens J Egyesüle Nőegylet,melyfen aggokh Bertal veze a műkö Leányegy mel F M eln B Ch egy Bettel Sá elnök a Singer- önképző me Sá főr ve G D Fis M veze a népkonyhaegyes szegénygyermek iskoláz felru egyesü mel Reic Sal G Árm áll hitkö ta k ki fé ke E E Jó szobrászmű M Orsz I eln hitkö díszel sok M ki publici Th törzso zim Sch He mér V épít v harco szabadságha S Vil eg na h o v Tö v társad kultur élet vi vis szere E Reic Sala v polgármest megyebizott hitkö eln múlté 7 születésn alkalm e v társad főispá m ünneplé részesít Szé Al Zem várm főügyé is publici D L főfelügyelő-tanác Grün Si Keresked Test eln I államépítés hiv fő Fö Al pénzügyigazgató-helyet Nag i vállalko létesít ak bútorg sz mun foglalkoz F szőlőbirtok Józ G De Bu Ja Berta F E F so hitközsé ért levél hitközsé követ mu jele Teitel M r Jisz h tórakommentá Jere r D Jirmi c.respons W Ká r sn m Goldbe Iz t r sátoraljaújh szenteg alapítás törté tanulmá Knop Sá ta Hittank e középisk szá sátoraljaújh is történ v Knop M S tórakommentá hitkö költségve 38 pe mel ré szoci fillantróp cél fordí Sz jóté kultur alapítv k hitköz Léleks 2 csal s 39 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk ügy köztisztvis műv mun nagyipa or magántisztvis vállalk szabadpá l munkanélk ipa mér hírlap mag eg hitkö t r világháború k 3 e forradalma áldo v hitkö vezetős Sá főra Jó el F el Lichtens W J elöljá Grün S elle Sch Mar pénztár S Már Sch Sal gondno W Her je szentegy tit Tau He da előimád Feldbr Fü orth hitkö 1 ala hitkö alapí rab Eleá kés nagy ung r v elöljá aki r r hitköz élet követk Schwe Ig Sch Ig Józ Deu Herm Gott Sámuel,Lichtens A Fried Ábra hitkö temp 1 t adakozás ép 1 ke a temp hamidras. ki ima hitközség E népiskol kezde f tane 1 létes é e n Ta isk mel taní Jesiv 1922.n Fe Jó főr alapíto A sz fejl je me vidé szám ker tan céljá sze talmudi istápolá hitkö EcCh egyl alapított,mel Sch I Lipsc Ado veze sze asszony segél Be C egy mel elnö Schwe Ign Schwe Márkus ezenk gyerm felruházá ala Ma Ar eg Alexa Vilm elnök a Szando eg betegá asszo segélyezé ,mel FránkelHei hitkö ta k tö játsz fo szer v gazda életé E Schwe Már szesznagykeres Keresked Társ eln vá Zem várme törvényható bizott Alexa Vi bankigazg Blumen A terménykeresk Deu A földbirto Korni L szeszkeres h szerkesz Blumen nagykeresk Nag i vállalat létesíte Be Lipsch Deu S ho bútorgyá Trat s túrógyá hitkö 30 pe költségveté dolgo mel nag össz fo szoci fillantróp célo hitkö léleks 1 csal s adófize Foglalk ezer nagykeresk gazdálk tan keresk ügy mun magántisztvis vállalk ipa mag eg hitkö vezető He főra Schwe Már el Alexa Vi alel Deu Sá pénztár Ro L elle leg Deu S iskolas el Schwe Ig Lipsc Ad Deu Sám Blumen A Weinbe I elöljá Berko Ra templomgond Opp I tan jeg

1429

CÍ Sátoraljaú

SZÓ 190 lét fen zsidókó me igazgató-főo Z He gon Lichten Egyesül Nőegylet,melyfe aggok Berta vez műk Leányeg me el C eg Bette S elnö Singer önképz m S fő v Fi vez népkonyhaegye szegénygyerme iskolá felr egyes me Rei Sa Ár ál hitk t k f k J szobrászm Ors el hitk dísze so k public T törzs zi Sc H mé épí harc szabadságh Vi e n T társa kultu éle v vi szer Rei Sal polgármes megyebizot hitk el múlt születés alkal társa főisp ünnepl részesí Sz A Ze vár főügy i public főfelügyelő-taná Grü S Kereske Tes el államépíté hi f F A pénzügyigazgató-helye Na vállalk létesí a bútor s mu foglalko szőlőbirto Jó D B J Bert s hitközs ér levé hitközs köve m jel Teite Jis tórakomment Jer Jirm c.respon K s Goldb I sátoraljaúj szente alapítá tört tanulm Kno S t Hittan középis sz sátoraljaúj i törté Kno tórakomment hitk költségv 3 p me r szoc fillantró cé ford S jót kultu alapít hitkö Lélek csa 3 fize Foglal sze nagykeres gazdál ta keres üg köztisztvi mű mu nagyip o magántisztvi vállal szabadp munkanél ip mé hírla ma e hitk világhábor forradalm áld hitk vezető S főr J e e Lichten elölj Grü ell Sc Ma pénztá Má Sc Sa gondn He j szenteg ti Ta H d előimá Feldb F ort hitk al hitk alap ra Ele ké nag un elölj ak hitkö éle követ Schw I Sc I Jó De Her Got Sámuel,Lichten Frie Ábr hitk tem adakozá é k tem hamidras k im hitközsé népisko kezd tan léte T is me tan Jesi 1922. F J fő alapít s fej j m vid szá ke ta célj sz talmud istápol hitk EcC egy alapított,me Sc Lips Ad vez sz asszon segé B eg me eln Schw Ig Schw Márku ezen gyer felruház al M A e Alex Vil elnö Szand e beteg assz segélyez ,me FránkelHe hitk t t játs f sze gazd élet Schw Má szesznagykere Kereske Tár el v Ze várm törvényhat bizot Alex V bankigaz Blume terménykeres De földbirt Korn szeszkere szerkes Blume nagykeres Na vállala létesít B Lipsc De h bútorgy Tra túrógy hitk 3 p költségvet dolg me na öss f szoc fillantró cél hitk lélek csa adófiz Foglal eze nagykeres gazdál ta keres üg mu magántisztvi vállal ip ma e hitk vezet H főr Schw Má e Alex V ale De S pénztá R ell le De iskola e Schw I Lips A De Sá Blume Weinb elölj Berk R templomgon Op ta je