14298.htm

CÍMSZÓ: Scheiber

SZEMÉLYNÉV: Scheiber Hugó

SZÓCIKK: "Scheiber, 1. Hugó, festő, szül. Budapesten 1873. A világháborút követő újabb festőnemzedék egyik legösztönösebb művészegyénisége, a németes expresszionizmus erősen dekoratív irányú képviselője Magyarországon. Csaknem 50 éves korában jutott az első igazi elismeréshez a Belvedere Szalonban és az Alkotás művészházban kiállított képeivel. A természethez ragaszkodó munkáin erősen torzító hajlama jelentkezik, főleg önarcképein; tájképein, városligeti, külvárosi és kisvárosi részletein pedig csaknem kíméletlen erővel, erős festői ösztöne érvényesül. Utolsó gyűjteményes kiállításain a Nemzeti Szalonban és az Ernst Múzeumban a természettől egész eltávolodva tömegmozgásokat igyekezett megérzékíteni igen színes vonaldekorációban (Körhinta ; Kabaré ; Lovasok; Vasárnapi mulatság). Erősen leegyszerűsített jellemző arcképeket is rajzolt : Andrássy Gyula, Kertész K. Róbert, Babits Mihály, Herwarth Walden berlini festő stb. Nagy sikerrel állított ki a berlini Sturmban a Sturm amerikai kiállításain és Londonban. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4298. címszó a lexikon => 770. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14298.htm

CÍMSZÓ: Scheiber

SZEMÉLYNÉV: Scheiber Hugó

SZÓCIKK: Scheiber, 1. Hugó, festő, szül. Budapesten 1873. A világháborút követő újabb festőnemzedék egyik legösztönösebb művészegyénisége, a németes expresszionizmus erősen dekoratív irányú képviselője Magyarországon. Csaknem 50 éves korában jutott az első igazi elismeréshez a Belvedere Szalonban és az Alkotás művészházban kiállított képeivel. A természethez ragaszkodó munkáin erősen torzító hajlama jelentkezik, főleg önarcképein; tájképein, városligeti, külvárosi és kisvárosi részletein pedig csaknem kíméletlen erővel, erős festői ösztöne érvényesül. Utolsó gyűjteményes kiállításain a Nemzeti Szalonban és az Ernst Múzeumban a természettől egész eltávolodva tömegmozgásokat igyekezett megérzékíteni igen színes vonaldekorációban Körhinta ; Kabaré ; Lovasok; Vasárnapi mulatság . Erősen leegyszerűsített jellemző arcképeket is rajzolt : Andrássy Gyula, Kertész K. Róbert, Babits Mihály, Herwarth Walden berlini festő stb. Nagy sikerrel állított ki a berlini Sturmban a Sturm amerikai kiállításain és Londonban.

14298.ht

CÍMSZÓ Scheibe

SZEMÉLYNÉV Scheibe Hug

SZÓCIKK Scheiber 1 Hugó festő szül Budapeste 1873 világháború követ újab festőnemzedé egyi legösztönöseb művészegyénisége némete expresszionizmu erőse dekoratí irány képviselőj Magyarországon Csakne 5 éve korába jutot a els igaz elismeréshe Belveder Szalonba é a Alkotá művészházba kiállítot képeivel természethe ragaszkod munkái erőse torzít hajlam jelentkezik főle önarcképein tájképein városligeti külváros é kisváros részletei pedi csakne kíméletle erővel erő festő ösztön érvényesül Utols gyűjteménye kiállításai Nemzet Szalonba é a Erns Múzeumba természettő egés eltávolodv tömegmozgásoka igyekezet megérzékíten ige színe vonaldekorációba Körhint Kabar Lovasok Vasárnap mulatsá Erőse leegyszerűsítet jellemz arcképeke i rajzol Andráss Gyula Kertés K Róbert Babit Mihály Herwart Walde berlin fest stb Nag sikerre állítot k berlin Sturmba Stur amerika kiállításai é Londonban

14298.h

CÍMSZ Scheib

SZEMÉLYNÉ Scheib Hu

SZÓCIK Scheibe Hug fest szü Budapest 187 világhábor köve úja festőnemzed egy legösztönöse művészegyéniség német expresszionizm erős dekorat irán képviselő Magyarországo Csakn év koráb juto el iga elismerésh Belvede Szalonb Alkot művészházb kiállíto képeive természeth ragaszko munká erős torzí hajla jelentkezi fől önarcképei tájképei városliget külváro kisváro részlete ped csakn kíméletl erőve er fest ösztö érvényesü Utol gyűjtemény kiállítása Nemze Szalonb Ern Múzeumb természett egé eltávolod tömegmozgások igyekeze megérzékíte ig szín vonaldekorációb Körhin Kaba Lovaso Vasárna mulats Erős leegyszerűsíte jellem arcképek rajzo András Gyul Kerté Róber Babi Mihál Herwar Wald berli fes st Na sikerr állíto berli Sturmb Stu amerik kiállítása Londonba

14298.

CÍMS Schei

SZEMÉLYN Schei H

SZÓCI Scheib Hu fes sz Budapes 18 világhábo köv új festőnemze eg legösztönös művészegyénisé néme expresszioniz erő dekora irá képvisel Magyarország Csak é korá jut e ig elismerés Belved Szalon Alko művészház kiállít képeiv természet ragaszk munk erő torz hajl jelentkez fő önarcképe tájképe városlige külvár kisvár részlet pe csak kímélet erőv e fes öszt érvényes Uto gyűjtemén kiállítás Nemz Szalon Er Múzeum természet eg eltávolo tömegmozgáso igyekez megérzékít i szí vonaldekoráció Körhi Kab Lovas Vasárn mulat Erő leegyszerűsít jelle arcképe rajz Andrá Gyu Kert Róbe Bab Mihá Herwa Wal berl fe s N siker állít berl Sturm St ameri kiállítás Londonb

14298

CÍM Sche

SZEMÉLY Sche

SZÓC Schei H fe s Budape 1 világháb kö ú festőnemz e legösztönö művészegyénis ném expresszioni er dekor ir képvise Magyarorszá Csa kor ju i elismeré Belve Szalo Alk művészhá kiállí képei természe ragasz mun er tor haj jelentke f önarckép tájkép városlig külvá kisvá részle p csa kíméle erő fe ösz érvénye Ut gyűjtemé kiállítá Nem Szalo E Múzeu természe e eltávol tömegmozgás igyeke megérzékí sz vonaldekoráci Körh Ka Lova Vasár mula Er leegyszerűsí jell arckép raj Andr Gy Ker Rób Ba Mih Herw Wa ber f sike állí ber Stur S amer kiállítá London

1429

CÍ Sch

SZEMÉL Sch

SZÓ Sche f Budap világhá k festőnem legösztön művészegyéni né expresszion e deko i képvis Magyarorsz Cs ko j elismer Belv Szal Al művészh kiáll képe termész ragas mu e to ha jelentk önarcké tájké városli külv kisv részl cs kímél er f ös érvény U gyűjtem kiállít Ne Szal Múze termész eltávo tömegmozgá igyek megérzék s vonaldekorác Kör K Lov Vasá mul E leegyszerűs jel arcké ra And G Ke Ró B Mi Her W be sik áll be Stu ame kiállít Londo