14300.htm

CÍMSZÓ: Schenk

SZEMÉLYNÉV: Schenk Leopold

SZÓCIKK: "Schenk Leopold, bécsi egyetemi tanár, híres fiziológus, szül. Ürményen 1840 aug. 23., megh. Schwanbergben 1902 aug. 18. A bécsi egyetemen tanult és 1865. orvosi diplomát nyert. Előbb az ottani fiziológiai intézetnél lett asszisztens, de már 1868. magántanári képesítést kapott, 1873. pedig az embriológia professzora lett a bécsi egyetemen, melynek egyik legelső kiválósága volt. Az embriológia tanszéket az ő kezdeményezésére és részére alapította az állam akkor, amikor ennek a tudományának még sehol tanszéke nem volt. S. az embriológiában világhírű tekintély volt, Einfluss auf das Geschlechtsverhaltniss des Menschen und der Thiere c 1898. megjelent munkáját több nyelvre lefordították. Azt a tételét, hogy a születendő gyermek neme az anya táplálkozási módjától függ, Kirchow, Munk, Roux és mások hevesen támadták. Lemondott katedrájáról, de teóriáját nem adta fel. Művei: Lehrbuch der vergleichenden Embryologie der Wirbelthiere (1874); Lehrbuch der Mistologie des Menschen (1885, 2. kiad. 1892); Lehrbuch der Bacteriologie (1894); Lehrbuch der Embryologie (1896)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4300. címszó a lexikon => 770. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14300.htm

CÍMSZÓ: Schenk

SZEMÉLYNÉV: Schenk Leopold

SZÓCIKK: Schenk Leopold, bécsi egyetemi tanár, híres fiziológus, szül. Ürményen 1840 aug. 23., megh. Schwanbergben 1902 aug. 18. A bécsi egyetemen tanult és 1865. orvosi diplomát nyert. Előbb az ottani fiziológiai intézetnél lett asszisztens, de már 1868. magántanári képesítést kapott, 1873. pedig az embriológia professzora lett a bécsi egyetemen, melynek egyik legelső kiválósága volt. Az embriológia tanszéket az ő kezdeményezésére és részére alapította az állam akkor, amikor ennek a tudományának még sehol tanszéke nem volt. S. az embriológiában világhírű tekintély volt, Einfluss auf das Geschlechtsverhaltniss des Menschen und der Thiere c 1898. megjelent munkáját több nyelvre lefordították. Azt a tételét, hogy a születendő gyermek neme az anya táplálkozási módjától függ, Kirchow, Munk, Roux és mások hevesen támadták. Lemondott katedrájáról, de teóriáját nem adta fel. Művei: Lehrbuch der vergleichenden Embryologie der Wirbelthiere 1874 ; Lehrbuch der Mistologie des Menschen 1885, 2. kiad. 1892 ; Lehrbuch der Bacteriologie 1894 ; Lehrbuch der Embryologie 1896 .

14300.ht

CÍMSZÓ Schen

SZEMÉLYNÉV Schen Leopol

SZÓCIKK Schen Leopold bécs egyetem tanár híre fiziológus szül Ürménye 184 aug 23. megh Schwanbergbe 190 aug 18 bécs egyeteme tanul é 1865 orvos diplomá nyert Előb a ottan fiziológia intézetné let asszisztens d má 1868 magántanár képesítés kapott 1873 pedi a embriológi professzor let bécs egyetemen melyne egyi legels kiválóság volt A embriológi tanszéke a kezdeményezésér é részér alapított a álla akkor amiko enne tudományána mé seho tanszék ne volt S a embriológiába világhír tekintél volt Einflus au da Geschlechtsverhaltnis de Mensche un de Thier 1898 megjelen munkájá töb nyelvr lefordították Az tételét hog születend gyerme nem a any táplálkozás módjátó függ Kirchow Munk Rou é máso hevese támadták Lemondot katedrájáról d teóriájá ne adt fel Művei Lehrbuc de vergleichende Embryologi de Wirbelthier 187 Lehrbuc de Mistologi de Mensche 1885 2 kiad 189 Lehrbuc de Bacteriologi 189 Lehrbuc de Embryologi 189

14300.h

CÍMSZ Sche

SZEMÉLYNÉ Sche Leopo

SZÓCIK Sche Leopol béc egyete taná hír fiziológu szü Ürmény 18 au 23 meg Schwanbergb 19 au 1 béc egyetem tanu 186 orvo diplom nyer Elő otta fiziológi intézetn le assziszten m 186 magántaná képesíté kapot 187 ped embriológ professzo le béc egyeteme melyn egy legel kiválósá vol embriológ tanszék kezdeményezésé részé alapítot áll akko amik enn tudományán m seh tanszé n vol embriológiáb világhí tekinté vol Einflu a d Geschlechtsverhaltni d Mensch u d Thie 189 megjele munkáj tö nyelv lefordítottá A tételé ho születen gyerm ne an táplálkozá módját füg Kircho Mun Ro más heves támadtá Lemondo katedrájáró teóriáj n ad fe Műve Lehrbu d vergleichend Embryolog d Wirbelthie 18 Lehrbu d Mistolog d Mensch 188 kia 18 Lehrbu d Bacteriolog 18 Lehrbu d Embryolog 18

14300.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Leop

SZÓCI Sch Leopo bé egyet tan hí fiziológ sz Ürmén 1 a 2 me Schwanberg 1 a bé egyete tan 18 orv diplo nye El ott fiziológ intézet l assziszte 18 magántan képesít kapo 18 pe embrioló professz l bé egyetem mely eg lege kiválós vo embrioló tanszé kezdeményezés rész alapíto ál akk ami en tudományá se tansz vo embriológiá világh tekint vo Einfl Geschlechtsverhaltn Mensc Thi 18 megjel munká t nyel lefordított tétel h születe gyer n a táplálkoz módjá fü Kirch Mu R má heve támadt Lemond katedrájár teóriá a f Műv Lehrb vergleichen Embryolo Wirbelthi 1 Lehrb Mistolo Mensc 18 ki 1 Lehrb Bacteriolo 1 Lehrb Embryolo 1

14300

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc Leo

SZÓC Sc Leop b egye ta h fizioló s Ürmé m Schwanber b egyet ta 1 or dipl ny E ot fizioló intéze assziszt 1 magánta képesí kap 1 p embriol profess b egyete mel e leg kiváló v embriol tansz kezdeményezé rés alapít á ak am e tudomány s tans v embriológi világ tekin v Einf Geschlechtsverhalt Mens Th 1 megje munk nye lefordítot téte szület gye táplálko módj f Kirc M m hev támad Lemon katedrájá teóri Mű Lehr vergleiche Embryol Wirbelth Lehr Mistol Mens 1 k Lehr Bacteriol Lehr Embryol

1430

CÍ S

SZEMÉL S Le

SZÓ S Leo egy t fiziol Ürm Schwanbe egye t o dip n o fiziol intéz asszisz magánt képes ka embrio profes egyet me le kivál embrio tans kezdeményez ré alapí a a tudomán tan embriológ vilá teki Ein Geschlechtsverhal Men T megj mun ny lefordíto tét szüle gy táplálk mód Kir he táma Lemo katedráj teór M Leh vergleich Embryo Wirbelt Leh Misto Men Leh Bacterio Leh Embryo