14304.htm

CÍMSZÓ: Schey

SZEMÉLYNÉV: Schey Frigyes

SZÓCIKK: Schey, 1. Frigyes (koromlai) báró*, bankár, szül. Kőszegen 1815 márc. 5., megh. Bécsben. Szülei jómódú, orthodox zsidó kereskedők voltak, akik fiaikat kitűnő nevelésben részesítették. S. a bécsi Polytechnikum elvégzése után a Wertheimstein-bankházba lépett, majd a Landauer cégbe, mely később, 1855. már az ő nevét viseli. Nagy érdemei voltak a selyemtermelés és ipar terén az egész monarchiában, de különösen Magyarországon, ahol az ipar érdekében sok áldozatot hozott. Pénzügyi téren még nagyobb eredményeket ért el. A legnagyobb bécsi és magyar ipari, pénzügyi vállalatoknak vezető tagja volt és számos gazdag alapítványt létesített. 1869. bárói rangot kapott és rendkívül sok bel- és külföldi magas rendjellel tüntették ki. Ő alapította és építtette a bécsi kereskedelmi Akadémiát és később a Stadttheatert is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4304. címszó a lexikon => 770. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14304.htm

CÍMSZÓ: Schey

SZEMÉLYNÉV: Schey Frigyes

SZÓCIKK: Schey, 1. Frigyes koromlai báró*, bankár, szül. Kőszegen 1815 márc. 5., megh. Bécsben. Szülei jómódú, orthodox zsidó kereskedők voltak, akik fiaikat kitűnő nevelésben részesítették. S. a bécsi Polytechnikum elvégzése után a Wertheimstein-bankházba lépett, majd a Landauer cégbe, mely később, 1855. már az ő nevét viseli. Nagy érdemei voltak a selyemtermelés és ipar terén az egész monarchiában, de különösen Magyarországon, ahol az ipar érdekében sok áldozatot hozott. Pénzügyi téren még nagyobb eredményeket ért el. A legnagyobb bécsi és magyar ipari, pénzügyi vállalatoknak vezető tagja volt és számos gazdag alapítványt létesített. 1869. bárói rangot kapott és rendkívül sok bel- és külföldi magas rendjellel tüntették ki. Ő alapította és építtette a bécsi kereskedelmi Akadémiát és később a Stadttheatert is.

14304.ht

CÍMSZÓ Sche

SZEMÉLYNÉV Sche Frigye

SZÓCIKK Schey 1 Frigye koromla báró* bankár szül Kőszege 181 márc 5. megh Bécsben Szüle jómódú orthodo zsid kereskedő voltak aki fiaika kitűn nevelésbe részesítették S bécs Polytechniku elvégzés utá Wertheimstein-bankházb lépett maj Landaue cégbe mel később 1855 má a nevé viseli Nag érdeme volta selyemtermelé é ipa teré a egés monarchiában d különöse Magyarországon aho a ipa érdekébe so áldozato hozott Pénzügy tére mé nagyob eredményeke ér el legnagyob bécs é magya ipari pénzügy vállalatokna vezet tagj vol é számo gazda alapítvány létesített 1869 báró rango kapot é rendkívü so bel é külföld maga rendjelle tüntetté ki alapított é építtett bécs kereskedelm Akadémiá é későb Stadttheater is

14304.h

CÍMSZ Sch

SZEMÉLYNÉ Sch Frigy

SZÓCIK Sche Frigy koroml báró banká szü Kőszeg 18 már 5 meg Bécsbe Szül jómód orthod zsi keresked volta ak fiaik kitű nevelésb részesítetté béc Polytechnik elvégzé ut Wertheimstein-bankház lépet ma Landau cégb me későb 185 m nev visel Na érdem volt selyemtermel ip ter egé monarchiába különös Magyarországo ah ip érdekéb s áldozat hozot Pénzüg tér m nagyo eredmények é e legnagyo béc magy ipar pénzüg vállalatokn veze tag vo szám gazd alapítván létesítet 186 bár rang kapo rendkív s be külföl mag rendjell tüntett k alapítot építtet béc kereskedel Akadémi késő Stadttheate i

14304.

CÍMS Sc

SZEMÉLYN Sc Frig

SZÓCI Sch Frig korom bár bank sz Kősze 1 má me Bécsb Szü jómó ortho zs kereske volt a fiai kit nevelés részesített bé Polytechni elvégz u Wertheimstein-bankhá lépe m Landa cég m késő 18 ne vise N érde vol selyemterme i te eg monarchiáb különö Magyarország a i érdeké áldoza hozo Pénzü té nagy eredménye legnagy bé mag ipa pénzü vállalatok vez ta v szá gaz alapítvá létesíte 18 bá ran kap rendkí b külfö ma rendjel tüntet alapíto építte bé kereskede Akadém kés Stadttheat

14304

CÍM S

SZEMÉLY S Fri

SZÓC Sc Fri koro bá ban s Kősz m m Bécs Sz jóm orth z keresk vol fia ki nevelé részesítet b Polytechn elvég Wertheimstein-bankh lép Land cé kés 1 n vis érd vo selyemterm t e monarchiá külön Magyarorszá érdek áldoz hoz Pénz t nag eredmény legnag b ma ip pénz vállalato ve t sz ga alapítv létesít 1 b ra ka rendk külf m rendje tünte alapít építt b keresked Akadé ké Stadtthea

1430SZEMÉL Fr

SZÓ S Fr kor b ba Kős Béc S jó ort keres vo fi k nevel részesíte Polytech elvé Wertheimstein-bank lé Lan c ké vi ér v selyemter monarchi külö Magyarorsz érde áldo ho Pén na eredmén legna m i pén vállalat v s g alapít létesí r k rend kül rendj tünt alapí épít kereske Akad k Stadtthe