14305.htm

CÍMSZÓ: Schey

SZEMÉLYNÉV: Schey Fülöp

SZÓCIKK: "Schey Fülöp (koromlai) báró, szül. Kőszegen 1798., megh. Badenben 1891 júl. 15. Gazdag, szi­ gorúan orthodox szülők gyermeke volt. Üzleti becsületessége és jótékonysága oly nagy volt, hogy 1854. a városi tanács hálairatot adottat neki az emberi nyomor enyhítése körüli érdemeiért. Szeretetházat építtetett és a zsidó templomot szintén saját költségén építtette. Nemességet és bárói rangot kapott, melyet királyi engedéllyel ruházott át az akkor még szintén zsidó unokaöccsére, mert gyermeke nem volt. A lovagi rangot is unokaöccsei, S. Frigyes báró, S. Károly lovag és S. Fülöp báró örökölték. S. neje, Franciska, Lakenbach nagykanizsai hitközségi elnök leánya, jótékonyságáról szintén messzeföldön ismert és tisztelt egyéniség volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4305. címszó a lexikon => 770. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14305.htm

CÍMSZÓ: Schey

SZEMÉLYNÉV: Schey Fülöp

SZÓCIKK: Schey Fülöp koromlai báró, szül. Kőszegen 1798., megh. Badenben 1891 júl. 15. Gazdag, szi­ gorúan orthodox szülők gyermeke volt. Üzleti becsületessége és jótékonysága oly nagy volt, hogy 1854. a városi tanács hálairatot adottat neki az emberi nyomor enyhítése körüli érdemeiért. Szeretetházat építtetett és a zsidó templomot szintén saját költségén építtette. Nemességet és bárói rangot kapott, melyet királyi engedéllyel ruházott át az akkor még szintén zsidó unokaöccsére, mert gyermeke nem volt. A lovagi rangot is unokaöccsei, S. Frigyes báró, S. Károly lovag és S. Fülöp báró örökölték. S. neje, Franciska, Lakenbach nagykanizsai hitközségi elnök leánya, jótékonyságáról szintén messzeföldön ismert és tisztelt egyéniség volt.

14305.ht

CÍMSZÓ Sche

SZEMÉLYNÉV Sche Fülö

SZÓCIKK Sche Fülö koromla báró szül Kőszege 1798. megh Badenbe 189 júl 15 Gazdag sz gorúa orthodo szülő gyermek volt Üzlet becsületesség é jótékonyság ol nag volt hog 1854 város tanác hálairato adotta nek a ember nyomo enyhítés körül érdemeiért Szeretetháza építtetet é zsid templomo szinté sajá költségé építtette Nemessége é báró rango kapott melye király engedéllye ruházot á a akko mé szinté zsid unokaöccsére mer gyermek ne volt lovag rango i unokaöccsei S Frigye báró S Károl lova é S Fülö bár örökölték S neje Franciska Lakenbac nagykanizsa hitközség elnö leánya jótékonyságáró szinté messzeföldö ismer é tisztel egyénisé volt

14305.h

CÍMSZ Sch

SZEMÉLYNÉ Sch Fül

SZÓCIK Sch Fül koroml bár szü Kőszeg 1798 meg Badenb 18 jú 1 Gazda s gorú orthod szül gyerme vol Üzle becsületessé jótékonysá o na vol ho 185 váro taná hálairat adott ne embe nyom enyhíté körü érdemeiér Szeretetház építtete zsi templom szint saj költség építtett Nemesség bár rang kapot mely királ engedélly ruházo akk m szint zsi unokaöccsér me gyerme n vol lova rang unokaöccse Frigy bár Káro lov Fül bá örökölté nej Francisk Lakenba nagykanizs hitközsé eln leány jótékonyságár szint messzeföld isme tiszte egyénis vol

14305.

CÍMS Sc

SZEMÉLYN Sc Fü

SZÓCI Sc Fü korom bá sz Kősze 179 me Baden 1 j Gazd gor ortho szü gyerm vo Üzl becsületess jótékonys n vo h 18 vár tan hálaira adot n emb nyo enyhít kör érdemeié Szeretethá építtet zs templo szin sa költsé építtet Nemessé bá ran kapo mel kirá engedéll ruház ak szin zs unokaöccsé m gyerm vo lov ran unokaöccs Frig bá Kár lo Fü b örökölt ne Francis Lakenb nagykaniz hitközs el leán jótékonyságá szin messzeföl ism tiszt egyéni vo

14305

CÍM S

SZEMÉLY S F

SZÓC S F koro b s Kősz 17 m Bade Gaz go orth sz gyer v Üz becsületes jótékony v 1 vá ta hálair ado em ny enyhí kö érdemei Szereteth építte z templ szi s költs építte Nemess b ra kap me kir engedél ruhá a szi z unokaöccs gyer v lo ra unokaöcc Fri b Ká l F örököl n Franci Laken nagykani hitköz e leá jótékonyság szi messzefö is tisz egyén v

1430SZEMÉL

SZÓ kor Kős 1 Bad Ga g ort s gye Ü becsülete jótékon v t hálai ad e n enyh k érdeme Szeretet építt temp sz költ építt Nemes r ka m ki engedé ruh sz unokaöcc gye l r unokaöc Fr K örökö Franc Lake nagykan hitkö le jótékonysá sz messzef i tis egyé