14307.htm

CÍMSZÓ: Schichtancz

SZEMÉLYNÉV: Schichtancz Ármin

SZÓCIKK: Schichtancz Ármin, pedagógus, szül. Nagyorosziban (Nógrád vm.) 1862 okt. 30. A tanítóképző elvégzése után Szigetváron lett főtanító. 1886-ban a Pesti Izraelita Hitközség iskolájához került. Időközben megszerezvén a tanári diplomát, résztvett a hitközség polgári fiúiskolájának meg­ szervezésében, amelynek számára tantervet dolgozott ki. Itt tanított 1905-ig, amikor a Wesselényi-utcai leánypolgári iskoláboz került,melynek 1908 óta igazgatója. A zsidó tanítóság mozgalmaiban évtizedek óta vezető szerepet játszik s 1919 óta elnöke az Országos Izraelita Tanító­ egyesületnek. A Tanítóegyesületek Országos Szövetségének tiszteletbeli tagja. Különböző szaklapokban számos pedagógiai cikke jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4307. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14307.htm

CÍMSZÓ: Schichtancz

SZEMÉLYNÉV: Schichtancz Ármin

SZÓCIKK: Schichtancz Ármin, pedagógus, szül. Nagyorosziban Nógrád vm. 1862 okt. 30. A tanítóképző elvégzése után Szigetváron lett főtanító. 1886-ban a Pesti Izraelita Hitközség iskolájához került. Időközben megszerezvén a tanári diplomát, résztvett a hitközség polgári fiúiskolájának meg­ szervezésében, amelynek számára tantervet dolgozott ki. Itt tanított 1905-ig, amikor a Wesselényi-utcai leánypolgári iskoláboz került,melynek 1908 óta igazgatója. A zsidó tanítóság mozgalmaiban évtizedek óta vezető szerepet játszik s 1919 óta elnöke az Országos Izraelita Tanító­ egyesületnek. A Tanítóegyesületek Országos Szövetségének tiszteletbeli tagja. Különböző szaklapokban számos pedagógiai cikke jelent meg.

14307.ht

CÍMSZÓ Schichtanc

SZEMÉLYNÉV Schichtanc Ármi

SZÓCIKK Schichtanc Ármin pedagógus szül Nagyorosziba Nógrá vm 186 okt 30 tanítóképz elvégzés utá Szigetváro let főtanító 1886-ba Pest Izraelit Hitközsé iskolájáho került Időközbe megszerezvé tanár diplomát résztvet hitközsé polgár fiúiskolájána me szervezésében amelyne számár tanterve dolgozot ki It tanítot 1905-ig amiko Wesselényi-utca leánypolgár iskolábo került,melyne 190 ót igazgatója zsid tanítósá mozgalmaiba évtizede ót vezet szerepe játszi 191 ót elnök a Országo Izraelit Tanít egyesületnek Tanítóegyesülete Országo Szövetségéne tiszteletbel tagja Különböz szaklapokba számo pedagógia cikk jelen meg

14307.h

CÍMSZ Schichtan

SZEMÉLYNÉ Schichtan Árm

SZÓCIK Schichtan Ármi pedagógu szü Nagyoroszib Nógr v 18 ok 3 tanítókép elvégzé ut Szigetvár le főtanít 1886-b Pes Izraeli Hitközs iskolájáh kerül Időközb megszerezv taná diplomá résztve hitközs polgá fiúiskoláján m szervezésébe amelyn számá tanterv dolgozo k I taníto 1905-i amik Wesselényi-utc leánypolgá iskoláb került,melyn 19 ó igazgatój zsi tanítós mozgalmaib évtized ó veze szerep játsz 19 ó elnö Ország Izraeli Taní egyesületne Tanítóegyesület Ország Szövetségén tiszteletbe tagj Különbö szaklapokb szám pedagógi cik jele me

14307.

CÍMS Schichta

SZEMÉLYN Schichta Ár

SZÓCI Schichta Árm pedagóg sz Nagyoroszi Nóg 1 o tanítóké elvégz u Szigetvá l főtaní 1886- Pe Izrael Hitköz iskolájá kerü Időköz megszerez tan diplom résztv hitköz polg fiúiskolájá szervezéséb amely szám tanter dolgoz tanít 1905- ami Wesselényi-ut leánypolg iskolá került,mely 1 igazgató zs tanító mozgalmai évtize vez szere játs 1 eln Orszá Izrael Tan egyesületn Tanítóegyesüle Orszá Szövetségé tiszteletb tag Különb szaklapok szá pedagóg ci jel m

14307

CÍM Schicht

SZEMÉLY Schicht Á

SZÓC Schicht Ár pedagó s Nagyorosz Nó tanítók elvég Szigetv főtan 1886 P Izrae Hitkö iskoláj ker Időkö megszere ta diplo részt hitkö pol fiúiskoláj szervezésé amel szá tante dolgo taní 1905 am Wesselényi-u leánypol iskol került,mel igazgat z tanít mozgalma évtiz ve szer ját el Orsz Izrae Ta egyesület Tanítóegyesül Orsz Szövetség tisztelet ta Külön szaklapo sz pedagó c je

1430

CÍ Schich

SZEMÉL Schich

SZÓ Schich Á pedag Nagyoros N tanító elvé Sziget főta 188 Izra Hitk iskolá ke Idők megszer t dipl rész hitk po fiúiskolá szervezés ame sz tant dolg tan 190 a Wesselényi- leánypo isko került,me igazga taní mozgalm évti v sze já e Ors Izra T egyesüle Tanítóegyesü Ors Szövetsé tisztele t Külö szaklap s pedag j