14309.htm

CÍMSZÓ: Schiff

SZEMÉLYNÉV: Schiff Ernő

SZÓCIKK: Schiff Ernő, orvos, gyermekgyógyász, szül. Gáborjánban (Bihar vm.) 1863. Egyetemi tanulmányai után a külföldi gyermekkórházakat tanulmányozta. Később a nagyváradi gyermekkórház igazgató főorvosa és a bábaképző tanára lett. 1919-ben a felállítandó debreceni egyetem gyermekgyógyászati tanszékére kapott meghívást. Ennek el fogadását azonban függővé tette a viszonyok későbbi alakulásától. U. a. év aug.-ban azonban az antiszemita mozgalmak megindulása nyomán visszavonta feltételesen adott ígéretét. 1925-ig a nagyváradi gyermekkórház élén állott, azóta ma­ gángyakorlatot folytat. Tudományos vizsgálatainak eredményét a Magyar Tudományos Akadémia öt terjedelmes kötetben adta ki. Az újszülöttek fiziológiája és patológiája körül végzett tudományos kutatásaira az egész világ orvosi irodalma, mint forrásmunkákra hivatkozik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4309. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14309.htm

CÍMSZÓ: Schiff

SZEMÉLYNÉV: Schiff Ernő

SZÓCIKK: Schiff Ernő, orvos, gyermekgyógyász, szül. Gáborjánban Bihar vm. 1863. Egyetemi tanulmányai után a külföldi gyermekkórházakat tanulmányozta. Később a nagyváradi gyermekkórház igazgató főorvosa és a bábaképző tanára lett. 1919-ben a felállítandó debreceni egyetem gyermekgyógyászati tanszékére kapott meghívást. Ennek el fogadását azonban függővé tette a viszonyok későbbi alakulásától. U. a. év aug.-ban azonban az antiszemita mozgalmak megindulása nyomán visszavonta feltételesen adott ígéretét. 1925-ig a nagyváradi gyermekkórház élén állott, azóta ma­ gángyakorlatot folytat. Tudományos vizsgálatainak eredményét a Magyar Tudományos Akadémia öt terjedelmes kötetben adta ki. Az újszülöttek fiziológiája és patológiája körül végzett tudományos kutatásaira az egész világ orvosi irodalma, mint forrásmunkákra hivatkozik.

14309.ht

CÍMSZÓ Schif

SZEMÉLYNÉV Schif Ern

SZÓCIKK Schif Ernő orvos gyermekgyógyász szül Gáborjánba Biha vm 1863 Egyetem tanulmánya utá külföld gyermekkórházaka tanulmányozta Későb nagyvárad gyermekkórhá igazgat főorvos é bábaképz tanár lett 1919-be felállítand debrecen egyete gyermekgyógyászat tanszékér kapot meghívást Enne e fogadásá azonba függőv tett viszonyo később alakulásától U a é aug.-ba azonba a antiszemit mozgalma megindulás nyomá visszavont feltételese adot ígéretét 1925-i nagyvárad gyermekkórhá élé állott azót m gángyakorlato folytat Tudományo vizsgálataina eredményé Magya Tudományo Akadémi ö terjedelme kötetbe adt ki A újszülötte fiziológiáj é patológiáj körü végzet tudományo kutatásair a egés vilá orvos irodalma min forrásmunkákr hivatkozik

14309.h

CÍMSZ Schi

SZEMÉLYNÉ Schi Er

SZÓCIK Schi Ern orvo gyermekgyógyás szü Gáborjánb Bih v 186 Egyete tanulmány ut külföl gyermekkórházak tanulmányozt Késő nagyvára gyermekkórh igazga főorvo bábakép taná let 1919-b felállítan debrece egyet gyermekgyógyásza tanszéké kapo meghívás Enn fogadás azonb függő tet viszony későb alakulásátó aug.-b azonb antiszemi mozgalm megindulá nyom visszavon feltételes ado ígéreté 1925- nagyvára gyermekkórh él állot azó gángyakorlat folyta Tudomány vizsgálatain eredmény Magy Tudomány Akadém terjedelm kötetb ad k újszülött fiziológiá patológiá kör végze tudomány kutatásai egé vil orvo irodalm mi forrásmunkák hivatkozi

14309.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch E

SZÓCI Sch Er orv gyermekgyógyá sz Gáborján Bi 18 Egyet tanulmán u külfö gyermekkórháza tanulmányoz Kés nagyvár gyermekkór igazg főorv bábaké tan le 1919- felállíta debrec egye gyermekgyógyász tanszék kap meghívá En fogadá azon függ te viszon késő alakulását aug.- azon antiszem mozgal megindul nyo visszavo feltétele ad ígéret 1925 nagyvár gyermekkór é állo az gángyakorla folyt Tudomán vizsgálatai eredmén Mag Tudomán Akadé terjedel kötet a újszülöt fiziológi patológi kö végz tudomán kutatása eg vi orv irodal m forrásmunká hivatkoz

14309

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc

SZÓC Sc E or gyermekgyógy s Gáborjá B 1 Egye tanulmá külf gyermekkórház tanulmányo Ké nagyvá gyermekkó igaz főor bábak ta l 1919 felállít debre egy gyermekgyógyás tanszé ka meghív E fogad azo füg t viszo kés alakulásá aug. azo antisze mozga megindu ny visszav feltétel a ígére 192 nagyvá gyermekkó áll a gángyakorl foly Tudomá vizsgálata eredmé Ma Tudomá Akad terjede köte újszülö fiziológ patológ k vég tudomá kutatás e v or iroda forrásmunk hivatko

1430

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S o gyermekgyóg Gáborj Egy tanulm kül gyermekkórhá tanulmány K nagyv gyermekk iga főo bába t 191 felállí debr eg gyermekgyógyá tansz k meghí foga az fü visz ké alakulás aug az antisz mozg megind n vissza feltéte ígér 19 nagyv gyermekk ál gángyakor fol Tudom vizsgálat eredm M Tudom Aka terjed köt újszül fizioló patoló vé tudom kutatá o irod forrásmun hivatk