14315.htm

CÍMSZÓ: Schill

SZEMÉLYNÉV: Schill Salamon

SZÓCIKK: Schill Salamon, tanár, szül. Budapesten 1849 okt. 4., megh. u. o. 1918 máj. 31. Tanulmányait Győrött, Budapesten és Bécsben végezte. Miután a görög és latin nyelvből tanári oklevelet kapott, az aradi gimnázium tanára lett, hol 1874-78 ig működött. 1878-ban a Rabbiképző tanárának hívták meg, melynek alsó tanfolyamán latin és görög nyelvet adott elő. Számos kitűnő tankönyvet írt és több bibliamagyarázó cikket, melyek külön­ böző magyar és külföldi folyóiratokban jelentek meg. Szerkesztette a Bloch Mózes 80. születésnapja alkalmából kiadott ünnepi iratot és meg­ írta a Rabbiképző huszonötesztendős történetét. Philó egyik munkáját magyarra fordította


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4315. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14315.htm

CÍMSZÓ: Schill

SZEMÉLYNÉV: Schill Salamon

SZÓCIKK: Schill Salamon, tanár, szül. Budapesten 1849 okt. 4., megh. u. o. 1918 máj. 31. Tanulmányait Győrött, Budapesten és Bécsben végezte. Miután a görög és latin nyelvből tanári oklevelet kapott, az aradi gimnázium tanára lett, hol 1874-78 ig működött. 1878-ban a Rabbiképző tanárának hívták meg, melynek alsó tanfolyamán latin és görög nyelvet adott elő. Számos kitűnő tankönyvet írt és több bibliamagyarázó cikket, melyek külön­ böző magyar és külföldi folyóiratokban jelentek meg. Szerkesztette a Bloch Mózes 80. születésnapja alkalmából kiadott ünnepi iratot és meg­ írta a Rabbiképző huszonötesztendős történetét. Philó egyik munkáját magyarra fordította

14315.ht

CÍMSZÓ Schil

SZEMÉLYNÉV Schil Salamo

SZÓCIKK Schil Salamon tanár szül Budapeste 184 okt 4. megh u o 191 máj 31 Tanulmányai Győrött Budapeste é Bécsbe végezte Miutá görö é lati nyelvbő tanár oklevele kapott a arad gimnáziu tanár lett ho 1874-7 i működött 1878-ba Rabbiképz tanárána hívtá meg melyne als tanfolyamá lati é görö nyelve adot elő Számo kitűn tankönyve ír é töb bibliamagyaráz cikket melye külö böz magya é külföld folyóiratokba jelente meg Szerkesztett Bloc Móze 80 születésnapj alkalmábó kiadot ünnep irato é me írt Rabbiképz huszonötesztendő történetét Phil egyi munkájá magyarr fordított

14315.h

CÍMSZ Schi

SZEMÉLYNÉ Schi Salam

SZÓCIK Schi Salamo taná szü Budapest 18 ok 4 meg 19 má 3 Tanulmánya Győröt Budapest Bécsb végezt Miut gör lat nyelvb taná oklevel kapot ara gimnázi taná let h 1874- működöt 1878-b Rabbikép tanárán hívt me melyn al tanfolyam lat gör nyelv ado el Szám kitű tankönyv í tö bibliamagyará cikke mely kül bö magy külföl folyóiratokb jelent me Szerkesztet Blo Móz 8 születésnap alkalmáb kiado ünne irat m ír Rabbikép huszonötesztend történeté Phi egy munkáj magyar fordítot

14315.

CÍMS Sch

SZEMÉLYN Sch Sala

SZÓCI Sch Salam tan sz Budapes 1 o me 1 m Tanulmány Győrö Budapes Bécs végez Miu gö la nyelv tan okleve kapo ar gimnáz tan le 1874 működö 1878- Rabbiké tanárá hív m mely a tanfolya la gö nyel ad e Szá kit tanköny t bibliamagyar cikk mel kü b mag külfö folyóiratok jelen m Szerkeszte Bl Mó születésna alkalmá kiad ünn ira í Rabbiké huszonöteszten történet Ph eg munká magya fordíto

14315

CÍM Sc

SZEMÉLY Sc Sal

SZÓC Sc Sala ta s Budape m Tanulmán Győr Budape Béc vége Mi g l nyel ta oklev kap a gimná ta l 187 működ 1878 Rabbik tanár hí mel tanfoly l g nye a Sz ki tankön bibliamagya cik me k ma külf folyóirato jele Szerkeszt B M születésn alkalm kia ün ir Rabbik huszonöteszte történe P e munk magy fordít

1431

CÍ S

SZEMÉL S Sa

SZÓ S Sal t Budap Tanulmá Győ Budap Bé vég M nye t okle ka gimn t 18 műkö 187 Rabbi taná h me tanfol ny S k tankö bibliamagy ci m m kül folyóirat jel Szerkesz születés alkal ki ü i Rabbi huszonöteszt történ mun mag fordí