14318.htm

CÍMSZÓ: Schiller

SZEMÉLYNÉV: Schiller Zsigmond

SZÓCIKK: "Schiller Zsigmond, publicista és botanikus, szül. Ógyallán 1847 szept. 17., megh. Budapesten 1920 szept. 12. Jogot tanult Budapesten és belügyminiszteri fogalmazó, 1872-től kezdve pedig a Pester Lloyd munkatársa volt, közben azonban 1880-84. a Pressburger Zeitungnak volt főszerkesztője 1903-tól kezdve a Pester Lloydnak felelős szerkesztője volt. Vezércikkeket, számos kitűnő tanulmányt és tárcákat írt lapjának. Ezenkívül A Nemzetiségi kérdés címmel 1878. a Budapesti Szemlébe írt tanulmányt, míg botanikai értekezései az Oesterr. botanische Zeitschriftben jelentek meg 1868-1884 között, önálló botanikai művei: Nyitra város növény földrajzi leírása (1865); A ranunculus binatus fejlődéstörténeti rendszertani vizsgálata (1917)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4318. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14318.htm

CÍMSZÓ: Schiller

SZEMÉLYNÉV: Schiller Zsigmond

SZÓCIKK: Schiller Zsigmond, publicista és botanikus, szül. Ógyallán 1847 szept. 17., megh. Budapesten 1920 szept. 12. Jogot tanult Budapesten és belügyminiszteri fogalmazó, 1872-től kezdve pedig a Pester Lloyd munkatársa volt, közben azonban 1880-84. a Pressburger Zeitungnak volt főszerkesztője 1903-tól kezdve a Pester Lloydnak felelős szerkesztője volt. Vezércikkeket, számos kitűnő tanulmányt és tárcákat írt lapjának. Ezenkívül A Nemzetiségi kérdés címmel 1878. a Budapesti Szemlébe írt tanulmányt, míg botanikai értekezései az Oesterr. botanische Zeitschriftben jelentek meg 1868-1884 között, önálló botanikai művei: Nyitra város növény földrajzi leírása 1865 ; A ranunculus binatus fejlődéstörténeti rendszertani vizsgálata 1917 .

14318.ht

CÍMSZÓ Schille

SZEMÉLYNÉV Schille Zsigmon

SZÓCIKK Schille Zsigmond publicist é botanikus szül Ógyallá 184 szept 17. megh Budapeste 192 szept 12 Jogo tanul Budapeste é belügyminiszter fogalmazó 1872-tő kezdv pedi Peste Lloy munkatárs volt közbe azonba 1880-84 Pressburge Zeitungna vol főszerkesztőj 1903-tó kezdv Peste Lloydna felelő szerkesztőj volt Vezércikkeket számo kitűn tanulmány é tárcáka ír lapjának Ezenkívü Nemzetiség kérdé címme 1878 Budapest Szemléb ír tanulmányt mí botanika értekezése a Oesterr botanisch Zeitschriftbe jelente me 1868-188 között önáll botanika művei Nyitr váro növén földrajz leírás 186 ranunculu binatu fejlődéstörténet rendszertan vizsgálat 191

14318.h

CÍMSZ Schill

SZEMÉLYNÉ Schill Zsigmo

SZÓCIK Schill Zsigmon publicis botaniku szü Ógyall 18 szep 17 meg Budapest 19 szep 1 Jog tanu Budapest belügyminiszte fogalmaz 1872-t kezd ped Pest Llo munkatár vol közb azonb 1880-8 Pressburg Zeitungn vo főszerkesztő 1903-t kezd Pest Lloydn felel szerkesztő vol Vezércikkeke szám kitű tanulmán tárcák í lapjána Ezenkív Nemzetisé kérd címm 187 Budapes Szemlé í tanulmány m botanik értekezés Oester botanisc Zeitschriftb jelent m 1868-18 közöt önál botanik műve Nyit vár növé földraj leírá 18 ranuncul binat fejlődéstörténe rendszerta vizsgála 19

14318.

CÍMS Schil

SZEMÉLYN Schil Zsigm

SZÓCI Schil Zsigmo publici botanik sz Ógyal 1 sze 1 me Budapes 1 sze Jo tan Budapes belügyminiszt fogalma 1872- kez pe Pes Ll munkatá vo köz azon 1880- Pressbur Zeitung v főszerkeszt 1903- kez Pes Lloyd fele szerkeszt vo Vezércikkek szá kit tanulmá tárcá lapján Ezenkí Nemzetis kér cím 18 Budape Szeml tanulmán botani értekezé Oeste botanis Zeitschrift jelen 1868-1 közö öná botani műv Nyi vá növ földra leír 1 ranuncu bina fejlődéstörtén rendszert vizsgál 1

14318

CÍM Schi

SZEMÉLY Schi Zsig

SZÓC Schi Zsigm public botani s Ógya sz m Budape sz J ta Budape belügyminisz fogalm 1872 ke p Pe L munkat v kö azo 1880 Pressbu Zeitun főszerkesz 1903 ke Pe Lloy fel szerkesz v Vezércikke sz ki tanulm tárc lapjá Ezenk Nemzeti ké cí 1 Budap Szem tanulmá botan értekez Oest botani Zeitschrif jele 1868- köz ön botan mű Ny v nö földr leí ranunc bin fejlődéstörté rendszer vizsgá

1431

CÍ Sch

SZEMÉL Sch Zsi

SZÓ Sch Zsig publi botan Ógy s Budap s t Budap belügyminis fogal 187 k P munka k az 188 Pressb Zeitu főszerkes 190 k P Llo fe szerkes Vezércikk s k tanul tár lapj Ezen Nemzet k c Buda Sze tanulm bota érteke Oes botan Zeitschri jel 1868 kö ö bota m N n föld le ranun bi fejlődéstört rendsze vizsg