14319.htm

CÍMSZÓ: Schiller-Szinessy

SZEMÉLYNÉV: Schiller-Szinessy Salamon

SZÓCIKK: "Schiller-Szinessy Salamon, rabbi, cambridgei egyetemi tanár, szül. Óbudán 1820., ahol atyja Schiller Mayer a rabbitanács tagja volt. Iskoláit Óbudán és Pesten végezte. 1840-44-ig a pesti egyetem bölcsészeti karának előadásait látogatta, majd a jénai egyetemen megszerezte a filozófiai doktorátust. Teológiai ismereteit Hirsch Charif óbudai, Schwab Löb pesti és Tauber Áron bátorkeszi rabbiknál szerezte. Rabbiképesítő okiratait Chorin Áron aradi, Schwab Löb pesti és Mayer székesfehérvári rabbik állították ki. 1844-től 1848 ig a megalakult eperjesi hitközség hitszónokaként működött és egyúttal az eperjesi ev. teológián a héber nyelvnek rendes tanára volt. Már ebben az időben a szabadságeszméknek lelkes terjesztője volt és a héber lapokban megjelent versei között a Szózat héber fordítását is közölte. A szabadságharc kitörésekor bejárta az országot, mindenütt szónoklatokat tartott és zsidó honvédeket toborzott. Majd maga is beállt utász közkatonának. Ő volt az, aki Török tábornok rendeletét foganatosította s Szőreg mellett a tiszai hidat felszedette, miáltal az osztrák seregek behatolását sikerült megakadályoznia. Megsebesülve hadifogságba került, börtönbe zárták, ahonnan a kivégzése elől szerencsésen megszökött. Triesztbe ment, onnan Írországba menekült, ahol a birminghami hitközség felajánlotta neki a hitszónok-rabbi állást. Innen Manchesterbe hívták meg az Egyesült Zsidó Hitközség rabbijává, majd a később megalakuló Reform-hitközségben prédikált rövid ideig. 1863-ban lemondott állásáról és Cambridgebe ment a héber kéziratok tanulmányozására. Ennek eredménye volt nagy műve : Catalogue of the Hebrew Manuscripst preserved in the University Library Cambridge (1876). Már 1866 óta kinevezett tudora (magántanára) volt a rabbinikus irodalomnak, amelynek előadójává is kinevezték, 1878. az egyetem a Master of Arts címmel tüntette ki. A tiszaeszlári vérvád idején erős mozgalmat indított a babona ellen és amikor 1887. Eperjes leégett, nagy gyűjtést indított Angliában az eperjesi kollégium és a hitközség felsegélyezésére. S. egyéb müvei közt fontosabbak : David Kimchis Commentary on the Psalms. (Book. I.) és Massa ba-Arab, amely Romanelli marokkói utazásáról szól a XVII. sz.-ban. Munkatársa volt az Encyclopedia Brittannicának, melybe megírta a rabbinikus irodalomra vonatkozó tanulmányokat. Tanulmányai jelentek meg továbbá a Journal of Philologyban, az Academy és Expositur c. folyóiratokban. Még Magyarországon megjelent művei: Tendenz u. Geist der zweiten Rabbinerversammlung zu Frankfurt a. M. (1845); Die Befreiung durch unseren Glauben (1845); Kanzelreden (1845)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4319. címszó a lexikon => 771. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14319.htm

CÍMSZÓ: Schiller-Szinessy

SZEMÉLYNÉV: Schiller-Szinessy Salamon

SZÓCIKK: Schiller-Szinessy Salamon, rabbi, cambridgei egyetemi tanár, szül. Óbudán 1820., ahol atyja Schiller Mayer a rabbitanács tagja volt. Iskoláit Óbudán és Pesten végezte. 1840-44-ig a pesti egyetem bölcsészeti karának előadásait látogatta, majd a jénai egyetemen megszerezte a filozófiai doktorátust. Teológiai ismereteit Hirsch Charif óbudai, Schwab Löb pesti és Tauber Áron bátorkeszi rabbiknál szerezte. Rabbiképesítő okiratait Chorin Áron aradi, Schwab Löb pesti és Mayer székesfehérvári rabbik állították ki. 1844-től 1848 ig a megalakult eperjesi hitközség hitszónokaként működött és egyúttal az eperjesi ev. teológián a héber nyelvnek rendes tanára volt. Már ebben az időben a szabadságeszméknek lelkes terjesztője volt és a héber lapokban megjelent versei között a Szózat héber fordítását is közölte. A szabadságharc kitörésekor bejárta az országot, mindenütt szónoklatokat tartott és zsidó honvédeket toborzott. Majd maga is beállt utász közkatonának. Ő volt az, aki Török tábornok rendeletét foganatosította s Szőreg mellett a tiszai hidat felszedette, miáltal az osztrák seregek behatolását sikerült megakadályoznia. Megsebesülve hadifogságba került, börtönbe zárták, ahonnan a kivégzése elől szerencsésen megszökött. Triesztbe ment, onnan Írországba menekült, ahol a birminghami hitközség felajánlotta neki a hitszónok-rabbi állást. Innen Manchesterbe hívták meg az Egyesült Zsidó Hitközség rabbijává, majd a később megalakuló Reform-hitközségben prédikált rövid ideig. 1863-ban lemondott állásáról és Cambridgebe ment a héber kéziratok tanulmányozására. Ennek eredménye volt nagy műve : Catalogue of the Hebrew Manuscripst preserved in the University Library Cambridge 1876 . Már 1866 óta kinevezett tudora magántanára volt a rabbinikus irodalomnak, amelynek előadójává is kinevezték, 1878. az egyetem a Master of Arts címmel tüntette ki. A tiszaeszlári vérvád idején erős mozgalmat indított a babona ellen és amikor 1887. Eperjes leégett, nagy gyűjtést indított Angliában az eperjesi kollégium és a hitközség felsegélyezésére. S. egyéb müvei közt fontosabbak : David Kimchis Commentary on the Psalms. Book. I. és Massa ba-Arab, amely Romanelli marokkói utazásáról szól a XVII. sz.-ban. Munkatársa volt az Encyclopedia Brittannicának, melybe megírta a rabbinikus irodalomra vonatkozó tanulmányokat. Tanulmányai jelentek meg továbbá a Journal of Philologyban, az Academy és Expositur c. folyóiratokban. Még Magyarországon megjelent művei: Tendenz u. Geist der zweiten Rabbinerversammlung zu Frankfurt a. M. 1845 ; Die Befreiung durch unseren Glauben 1845 ; Kanzelreden 1845 .

14319.ht

CÍMSZÓ Schiller-Sziness

SZEMÉLYNÉV Schiller-Sziness Salamo

SZÓCIKK Schiller-Sziness Salamon rabbi cambridge egyetem tanár szül Óbudá 1820. aho atyj Schille Maye rabbitanác tagj volt Iskolái Óbudá é Peste végezte 1840-44-i pest egyete bölcsészet karána előadásai látogatta maj jéna egyeteme megszerezt filozófia doktorátust Teológia ismeretei Hirsc Chari óbudai Schwa Lö pest é Taube Áro bátorkesz rabbikná szerezte Rabbiképesít okiratai Chori Áro aradi Schwa Lö pest é Maye székesfehérvár rabbi állítottá ki 1844-tő 184 i megalakul eperjes hitközsé hitszónokakén működöt é egyútta a eperjes ev teológiá hébe nyelvne rende tanár volt Má ebbe a időbe szabadságeszmékne lelke terjesztőj vol é hébe lapokba megjelen verse közöt Szóza hébe fordításá i közölte szabadsághar kitöréseko bejárt a országot mindenüt szónoklatoka tartot é zsid honvédeke toborzott Maj mag i beáll utás közkatonának vol az ak Törö táborno rendeleté foganatosított Szőre mellet tisza hida felszedette miálta a osztrá serege behatolásá sikerül megakadályoznia Megsebesülv hadifogságb került börtönb zárták ahonna kivégzés elő szerencsése megszökött Triesztb ment onna Írországb menekült aho birmingham hitközsé felajánlott nek hitszónok-rabb állást Inne Manchesterb hívtá me a Egyesül Zsid Hitközsé rabbijává maj későb megalakul Reform-hitközségbe prédikál rövi ideig 1863-ba lemondot állásáró é Cambridgeb men hébe kézirato tanulmányozására Enne eredmény vol nag műv Catalogu o th Hebre Manuscrips preserve i th Universit Librar Cambridg 187 Má 186 ót kinevezet tudor magántanár vol rabbiniku irodalomnak amelyne előadójáv i kinevezték 1878 a egyete Maste o Art címme tüntett ki tiszaeszlár vérvá idejé erő mozgalma indítot babon elle é amiko 1887 Eperje leégett nag gyűjtés indítot Angliába a eperjes kollégiu é hitközsé felsegélyezésére S egyé müve köz fontosabba Davi Kimchi Commentar o th Psalms Book I é Mass ba-Arab amel Romanell marokkó utazásáró szó XVII sz.-ban Munkatárs vol a Encyclopedi Brittannicának melyb megírt rabbiniku irodalomr vonatkoz tanulmányokat Tanulmánya jelente me tovább Journa o Philologyban a Academ é Expositu c folyóiratokban Mé Magyarországo megjelen művei Tenden u Geis de zweite Rabbinerversammlun z Frankfur a M 184 Di Befreiun durc unsere Glaube 184 Kanzelrede 184

14319.h

CÍMSZ Schiller-Szines

SZEMÉLYNÉ Schiller-Szines Salam

SZÓCIK Schiller-Szines Salamo rabb cambridg egyete taná szü Óbud 1820 ah aty Schill May rabbitaná tag vol Iskolá Óbud Pest végezt 1840-44- pes egyet bölcsésze karán előadása látogatt ma jén egyetem megszerez filozófi doktorátus Teológi ismerete Hirs Char óbuda Schw L pes Taub Ár bátorkes rabbikn szerezt Rabbiképesí okirata Chor Ár arad Schw L pes May székesfehérvá rabb állított k 1844-t 18 megalaku eperje hitközs hitszónokaké működö egyútt eperje e teológi héb nyelvn rend taná vol M ebb időb szabadságeszmékn lelk terjesztő vo héb lapokb megjele vers közö Szóz héb fordítás közölt szabadságha kitörések bejár országo mindenü szónoklatok tarto zsi honvédek toborzot Ma ma beál utá közkatonána vo a a Tör táborn rendelet foganatosítot Szőr melle tisz hid felszedett miált osztr sereg behatolás sikerü megakadályozni Megsebesül hadifogság kerül börtön zártá ahonn kivégzé el szerencsés megszököt Trieszt men onn Írország menekül ah birmingha hitközs felajánlot ne hitszónok-rab állás Inn Manchester hívt m Egyesü Zsi Hitközs rabbijáv ma késő megalaku Reform-hitközségb prédiká röv idei 1863-b lemondo állásár Cambridge me héb kézirat tanulmányozásár Enn eredmén vo na mű Catalog t Hebr Manuscrip preserv t Universi Libra Cambrid 18 M 18 ó kineveze tudo magántaná vo rabbinik irodalomna amelyn előadójá kinevezté 187 egyet Mast Ar címm tüntet k tiszaeszlá vérv idej er mozgalm indíto babo ell amik 188 Eperj leéget na gyűjté indíto Angliáb eperje kollégi hitközs felsegélyezésér egy müv kö fontosabb Dav Kimch Commenta t Psalm Boo Mas ba-Ara ame Romanel marokk utazásár sz XVI sz.-ba Munkatár vo Encycloped Brittannicána mely megír rabbinik irodalom vonatko tanulmányoka Tanulmány jelent m továb Journ Philologyba Acade Exposit folyóiratokba M Magyarország megjele műve Tende Gei d zweit Rabbinerversammlu Frankfu 18 D Befreiu dur unser Glaub 18 Kanzelred 18

14319.

CÍMS Schiller-Szine

SZEMÉLYN Schiller-Szine Sala

SZÓCI Schiller-Szine Salam rab cambrid egyet tan sz Óbu 182 a at Schil Ma rabbitan ta vo Iskol Óbu Pes végez 1840-44 pe egye bölcsész kará előadás látogat m jé egyete megszere filozóf doktorátu Teológ ismeret Hir Cha óbud Sch pe Tau Á bátorke rabbik szerez Rabbiképes okirat Cho Á ara Sch pe Ma székesfehérv rab állítot 1844- 1 megalak eperj hitköz hitszónokak működ egyút eperj teológ hé nyelv ren tan vo eb idő szabadságeszmék lel terjeszt v hé lapok megjel ver köz Szó hé fordítá közöl szabadságh kitörése bejá ország minden szónoklato tart zs honvéde toborzo M m beá ut közkatonán v Tö tábor rendele foganatosíto Sző mell tis hi felszedet miál oszt sere behatolá siker megakadályozn Megsebesü hadifogsá kerü börtö zárt ahon kivégz e szerencsé megszökö Triesz me on Írorszá menekü a birmingh hitköz felajánlo n hitszónok-ra állá In Mancheste hív Egyes Zs Hitköz rabbijá m kés megalak Reform-hitközség prédik rö ide 1863- lemond állásá Cambridg m hé kézira tanulmányozásá En eredmé v n m Catalo Heb Manuscri preser Univers Libr Cambri 1 1 kinevez tud magántan v rabbini irodalomn amely előadój kinevezt 18 egye Mas A cím tünte tiszaeszl vér ide e mozgal indít bab el ami 18 Eper leége n gyűjt indít Angliá eperj kollég hitköz felsegélyezésé eg mü k fontosab Da Kimc Comment Psal Bo Ma ba-Ar am Romane marok utazásá s XV sz.-b Munkatá v Encyclope Brittannicán mel megí rabbini irodalo vonatk tanulmányok Tanulmán jelen tová Jour Philologyb Acad Exposi folyóiratokb Magyarorszá megjel műv Tend Ge zwei Rabbinerversamml Frankf 1 Befrei du unse Glau 1 Kanzelre 1

14319

CÍM Schiller-Szin

SZEMÉLY Schiller-Szin Sal

SZÓC Schiller-Szin Sala ra cambri egye ta s Ób 18 a Schi M rabbita t v Isko Ób Pe vége 1840-4 p egy bölcsés kar előadá látoga j egyet megszer filozó doktorát Teoló ismere Hi Ch óbu Sc p Ta bátork rabbi szere Rabbiképe okira Ch ar Sc p M székesfehér ra állíto 1844 megala eper hitkö hitszónoka műkö egyú eper teoló h nyel re ta v e id szabadságeszmé le terjesz h lapo megje ve kö Sz h fordít közö szabadság kitörés bej orszá minde szónoklat tar z honvéd toborz be u közkatoná T tábo rendel foganatosít Sz mel ti h felszede miá osz ser behatol sike megakadályoz Megsebes hadifogs ker bört zár aho kivég szerencs megszök Tries m o Írorsz menek birming hitkö felajánl hitszónok-r áll I Manchest hí Egye Z Hitkö rabbij ké megala Reform-hitközsé prédi r id 1863 lemon állás Cambrid h kézir tanulmányozás E eredm Catal He Manuscr prese Univer Lib Cambr kineve tu magánta rabbin irodalom amel előadó kinevez 1 egy Ma cí tünt tiszaesz vé id mozga indí ba e am 1 Epe leég gyűj indí Angli eper kollé hitkö felsegélyezés e m fontosa D Kim Commen Psa B M ba-A a Roman maro utazás X sz.- Munkat Encyclop Brittannicá me meg rabbin irodal vonat tanulmányo Tanulmá jele tov Jou Philology Aca Expos folyóiratok Magyarorsz megje mű Ten G zwe Rabbinerversamm Frank Befre d uns Gla Kanzelr

1431

CÍ Schiller-Szi

SZEMÉL Schiller-Szi Sa

SZÓ Schiller-Szi Sal r cambr egy t Ó 1 Sch rabbit Isk Ó P vég 1840- eg bölcsé ka előad látog egye megsze filoz doktorá Teol ismer H C ób S T bátor rabb szer Rabbikép okir C a S székesfehé r állít 184 megal epe hitk hitszónok műk egy epe teol nye r t i szabadságeszm l terjes lap megj v k S fordí köz szabadsá kitöré be orsz mind szónokla ta honvé tobor b közkaton táb rende foganatosí S me t felszed mi os se behato sik megakadályo Megsebe hadifog ke bör zá ah kivé szerenc megszö Trie Írors mene birmin hitk felaján hitszónok- ál Manches h Egy Hitk rabbi k megal Reform-hitközs préd i 186 lemo állá Cambri kézi tanulmányozá ered Cata H Manusc pres Unive Li Camb kinev t magánt rabbi irodalo ame előad kineve eg M c tün tiszaes v i mozg ind b a Ep leé gyű ind Angl epe koll hitk felsegélyezé fontos Ki Comme Ps ba- Roma mar utazá sz. Munka Encyclo Brittannic m me rabbi iroda vona tanulmány Tanulm jel to Jo Philolog Ac Expo folyóirato Magyarors megj m Te zw Rabbinerversam Fran Befr un Gl Kanzel