14323.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Izráel

SZÓCIKK: Schlesinger. Izrael Dávid, rabbi, szül. 1800 körül, megh. 1854. A bazini rabbiállást 1832-től kezdve haláláig töltötte be. Jelentékeny irodalmi munkásságot fejtett ki. 1843-ban jelent meg Hásón Lemód c. müve tiszta és világos héber nyelven. A műből kitűnik, hogy S. alaposan és hozzáértéssel foglalkozott algebrával és asztronómiával. Tíz fejezetben tárgyalja az időszámítást, kiterjeszkedve úgy a csillagászati magyarázatokra, mint az ünnepnapokkal való összefüggésre. De nem ez a müve tette nevét ismertté, hanem a Mechólósz Hamachnáim c., (magyarul: Táborok tánca), mellyel S. Magyarországon a kettészakadás előharcosa lett. Munkájában, mely Lőw Lipót, Schwab Lőw pesti, Mannheimer bécsi és más kiváló rabbik ellen irányult, a konzervatív irány mellett foglalt állást. A könyv nagy hatást tett s a legelőkelőbb teológusok foglalkoztak vele. Később írt müve Jofiach Lekéc címen jelent meg. Fia, S. József rajkai rabbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4323. címszó a lexikon => 772. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14323.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Izráel

SZÓCIKK: Schlesinger. Izrael Dávid, rabbi, szül. 1800 körül, megh. 1854. A bazini rabbiállást 1832-től kezdve haláláig töltötte be. Jelentékeny irodalmi munkásságot fejtett ki. 1843-ban jelent meg Hásón Lemód c. müve tiszta és világos héber nyelven. A műből kitűnik, hogy S. alaposan és hozzáértéssel foglalkozott algebrával és asztronómiával. Tíz fejezetben tárgyalja az időszámítást, kiterjeszkedve úgy a csillagászati magyarázatokra, mint az ünnepnapokkal való összefüggésre. De nem ez a müve tette nevét ismertté, hanem a Mechólósz Hamachnáim c., magyarul: Táborok tánca , mellyel S. Magyarországon a kettészakadás előharcosa lett. Munkájában, mely Lőw Lipót, Schwab Lőw pesti, Mannheimer bécsi és más kiváló rabbik ellen irányult, a konzervatív irány mellett foglalt állást. A könyv nagy hatást tett s a legelőkelőbb teológusok foglalkoztak vele. Később írt müve Jofiach Lekéc címen jelent meg. Fia, S. József rajkai rabbi.

14323.ht

CÍMSZÓ Schlesinge

SZEMÉLYNÉV Schlesinge Izráe

SZÓCIKK Schlesinger Izrae Dávid rabbi szül 180 körül megh 1854 bazin rabbiállás 1832-tő kezdv halálái töltött be Jelentéken irodalm munkásságo fejtet ki 1843-ba jelen me Hásó Lemó c müv tiszt é világo hébe nyelven műbő kitűnik hog S alaposa é hozzáértésse foglalkozot algebráva é asztronómiával Tí fejezetbe tárgyalj a időszámítást kiterjeszkedv úg csillagászat magyarázatokra min a ünnepnapokka val összefüggésre D ne e müv tett nevé ismertté hane Mechólós Hamachnái c. magyarul Táboro tánc mellye S Magyarországo kettészakadá előharcos lett Munkájában mel Lő Lipót Schwa Lő pesti Mannheime bécs é má kivál rabbi elle irányult konzervatí irán mellet foglal állást köny nag hatás tet legelőkelőb teológuso foglalkozta vele Későb ír müv Jofiac Leké címe jelen meg Fia S Józse rajka rabbi

14323.h

CÍMSZ Schlesing

SZEMÉLYNÉ Schlesing Izrá

SZÓCIK Schlesinge Izra Dávi rabb szü 18 körü meg 185 bazi rabbiállá 1832-t kezd halálá töltöt b Jelentéke irodal munkásság fejte k 1843-b jele m Hás Lem mü tisz világ héb nyelve műb kitűni ho alapos hozzáértéss foglalkozo algebráv asztronómiáva T fejezetb tárgyal időszámítás kiterjeszked ú csillagásza magyarázatokr mi ünnepnapokk va összefüggésr n mü tet nev ismertt han Mechóló Hamachná c magyaru Tábor tán melly Magyarország kettészakad előharco let Munkájába me L Lipó Schw L pest Mannheim béc m kivá rabb ell irányul konzervat irá melle fogla állás kön na hatá te legelőkelő teológus foglalkozt vel Késő í mü Jofia Lek cím jele me Fi Józs rajk rabb

14323.

CÍMS Schlesin

SZEMÉLYN Schlesin Izr

SZÓCI Schlesing Izr Dáv rab sz 1 kör me 18 baz rabbiáll 1832- kez halál töltö Jelenték iroda munkássá fejt 1843- jel Há Le m tis vilá hé nyelv mű kitűn h alapo hozzáértés foglalkoz algebrá asztronómiáv fejezet tárgya időszámítá kiterjeszke csillagász magyarázatok m ünnepnapok v összefüggés m te ne ismert ha Mechól Hamachn magyar Tábo tá mell Magyarorszá kettészaka előharc le Munkájáb m Lip Sch pes Mannhei bé kiv rab el irányu konzerva ir mell fogl állá kö n hat t legelőkel teológu foglalkoz ve Kés m Jofi Le cí jel m F Józ raj rab

14323

CÍM Schlesi

SZEMÉLY Schlesi Iz

SZÓC Schlesin Iz Dá ra s kö m 1 ba rabbiál 1832 ke halá tölt Jelenté irod munkáss fej 1843 je H L ti vil h nyel m kitű alap hozzáérté foglalko algebr asztronómiá fejeze tárgy időszámít kiterjeszk csillagás magyarázato ünnepnapo összefüggé t n ismer h Mechó Hamach magya Táb t mel Magyarorsz kettészak előhar l Munkájá Li Sc pe Mannhe b ki ra e irány konzerv i mel fog áll k ha legelőke teológ foglalko v Ké Jof L c je Jó ra ra

1432

CÍ Schles

SZEMÉL Schles I

SZÓ Schlesi I D r k b rabbiá 183 k hal töl Jelent iro munkás fe 184 j t vi nye kit ala hozzáért foglalk algeb asztronómi fejez tárg időszámí kiterjesz csillagá magyarázat ünnepnap összefügg isme Mech Hamac magy Tá me Magyarors kettésza előha Munkáj L S p Mannh k r irán konzer me fo ál h legelők teoló foglalk K Jo j J r r