14326.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Lajos

SZÓCIKK: Schlesinger II. Lajos, nicaraguai tábornok és nagybirtokos, szül. Nagykanizsán a XIX. sz. húszas évei-sen, megh. Guatemalában, ahol ültetvényes volt, 1900 körül. A szabadságharcban honvéd volt és mint káplár Komárom várában harcolt, majd Hamburgba menekült, onnan Londonba, majd Amerikába ment. Az ötvenes évek közepén az európai lapok tele voltak nevével. S. t. i. Walker alatt szolgált a nicaraguai-costaricai csapatokban, de már 1857. saját levelei és más pontos források szerint a nicaraguai hadsereg második parancsnoka volt brigadéros-tábornoki rangban. E minőségben diplomatának is felhasználták. Mikor diplomáciai megbízatását teljesítette és Costa-Ricából visszatért, Walker, a parancsnok, árulással vádolta és ki akarta végeztetni. S. pronunciamentot bocsájtott ki Walker ellen, akit az amerikai nagytőke elnöknek óhajtott volna. S. ezt éveken át megakadályozta csapataival, melyek San Salvador és Nicaragua érdekeit képviselték. A pestis és kolera azonban megtizedelték seregeit, mire végkép visszavonult Guatemalába, ahol mint kávéültetvényes nagy tekintélynek örvendett. 1892-ben fiával együtt meglátogatta Budapestet s ez alkalomból a lapok is foglalkoztak érdekes alakjával. S. nem volt kalandor, kalandos szereplése a viszonyok következménye volt. Kikeresztelkedéséről nincs semmi pozitív adat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4326. címszó a lexikon => 773. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14326.htm

CÍMSZÓ: Schlesinger

SZEMÉLYNÉV: Schlesinger Lajos

SZÓCIKK: Schlesinger II. Lajos, nicaraguai tábornok és nagybirtokos, szül. Nagykanizsán a XIX. sz. húszas évei-sen, megh. Guatemalában, ahol ültetvényes volt, 1900 körül. A szabadságharcban honvéd volt és mint káplár Komárom várában harcolt, majd Hamburgba menekült, onnan Londonba, majd Amerikába ment. Az ötvenes évek közepén az európai lapok tele voltak nevével. S. t. i. Walker alatt szolgált a nicaraguai-costaricai csapatokban, de már 1857. saját levelei és más pontos források szerint a nicaraguai hadsereg második parancsnoka volt brigadéros-tábornoki rangban. E minőségben diplomatának is felhasználták. Mikor diplomáciai megbízatását teljesítette és Costa-Ricából visszatért, Walker, a parancsnok, árulással vádolta és ki akarta végeztetni. S. pronunciamentot bocsájtott ki Walker ellen, akit az amerikai nagytőke elnöknek óhajtott volna. S. ezt éveken át megakadályozta csapataival, melyek San Salvador és Nicaragua érdekeit képviselték. A pestis és kolera azonban megtizedelték seregeit, mire végkép visszavonult Guatemalába, ahol mint kávéültetvényes nagy tekintélynek örvendett. 1892-ben fiával együtt meglátogatta Budapestet s ez alkalomból a lapok is foglalkoztak érdekes alakjával. S. nem volt kalandor, kalandos szereplése a viszonyok következménye volt. Kikeresztelkedéséről nincs semmi pozitív adat.

14326.ht

CÍMSZÓ Schlesinge

SZEMÉLYNÉV Schlesinge Lajo

SZÓCIKK Schlesinge II Lajos nicaragua táborno é nagybirtokos szül Nagykanizsá XIX sz húsza évei-sen megh Guatemalában aho ültetvénye volt 190 körül szabadságharcba honvé vol é min káplá Komáro várába harcolt maj Hamburgb menekült onna Londonba maj Amerikáb ment A ötvene éve közepé a európa lapo tel volta nevével S t i Walke alat szolgál nicaraguai-costarica csapatokban d má 1857 sajá levele é má ponto forráso szerin nicaragua hadsere másodi parancsnok vol brigadéros-tábornok rangban minőségbe diplomatána i felhasználták Miko diplomácia megbízatásá teljesített é Costa-Ricábó visszatért Walker parancsnok árulássa vádolt é k akart végeztetni S pronunciamento bocsájtot k Walke ellen aki a amerika nagytők elnökne óhajtot volna S ez éveke á megakadályozt csapataival melye Sa Salvado é Nicaragu érdekei képviselték pesti é koler azonba megtizedelté seregeit mir végké visszavonul Guatemalába aho min kávéültetvénye nag tekintélyne örvendett 1892-be fiáva együt meglátogatt Budapeste e alkalombó lapo i foglalkozta érdeke alakjával S ne vol kalandor kalando szereplés viszonyo következmény volt Kikeresztelkedésérő ninc semm pozití adat

14326.h

CÍMSZ Schlesing

SZEMÉLYNÉ Schlesing Laj

SZÓCIK Schlesing I Lajo nicaragu táborn nagybirtoko szü Nagykanizs XI s húsz évei-se meg Guatemalába ah ültetvény vol 19 körü szabadságharcb honv vo mi kápl Komár váráb harcol ma Hamburg menekül onn Londonb ma Ameriká men ötven év közep európ lap te volt nevéve Walk ala szolgá nicaraguai-costaric csapatokba m 185 saj level m pont forrás szeri nicaragu hadser másod parancsno vo brigadéros-táborno rangba minőségb diplomatán felhasználtá Mik diplomáci megbízatás teljesítet Costa-Ricáb visszatér Walke parancsno áruláss vádol akar végeztetn pronunciament bocsájto Walk elle ak amerik nagytő elnökn óhajto voln e évek megakadályoz csapataiva mely S Salvad Nicarag érdeke képviselté pest kole azonb megtizedelt seregei mi végk visszavonu Guatemaláb ah mi kávéültetvény na tekintélyn örvendet 1892-b fiáv együ meglátogat Budapest alkalomb lap foglalkozt érdek alakjáva n vo kalando kaland szereplé viszony következmén vol Kikeresztelkedésér nin sem pozit ada

14326.

CÍMS Schlesin

SZEMÉLYN Schlesin La

SZÓCI Schlesin Laj nicarag tábor nagybirtok sz Nagykaniz X hús évei-s me Guatemaláb a ültetvén vo 1 kör szabadságharc hon v m káp Komá várá harco m Hambur menekü on London m Amerik me ötve é köze euró la t vol nevév Wal al szolg nicaraguai-costari csapatokb 18 sa leve pon forrá szer nicarag hadse máso parancsn v brigadéros-táborn rangb minőség diplomatá felhasznált Mi diplomác megbízatá teljesíte Costa-Ricá visszaté Walk parancsn árulás vádo aka végeztet pronunciamen bocsájt Wal ell a ameri nagyt elnök óhajt vol éve megakadályo csapataiv mel Salva Nicara érdek képviselt pes kol azon megtizedel serege m vég visszavon Guatemalá a m kávéültetvén n tekintély örvende 1892- fiá egy meglátoga Budapes alkalom la foglalkoz érde alakjáv v kaland kalan szerepl viszon következmé vo Kikeresztelkedésé ni se pozi ad

14326

CÍM Schlesi

SZEMÉLY Schlesi L

SZÓC Schlesi La nicara tábo nagybirto s Nagykani hú évei- m Guatemalá ültetvé v kö szabadsághar ho ká Kom vár harc Hambu menek o Londo Ameri m ötv köz eur l vo nevé Wa a szol nicaraguai-costar csapatok 1 s lev po forr sze nicara hads más parancs brigadéros-tábor rang minősé diplomat felhasznál M diplomá megbízat teljesít Costa-Ric visszat Wal parancs árulá vád ak végezte pronunciame bocsáj Wa el amer nagy elnö óhaj vo év megakadály csapatai me Salv Nicar érde képvisel pe ko azo megtizede sereg vé visszavo Guatemal kávéültetvé tekintél örvend 1892 fi eg meglátog Budape alkalo l foglalko érd alakjá kalan kala szerep viszo következm v Kikeresztelkedés n s poz a

1432

CÍ Schles

SZEMÉL Schles

SZÓ Schles L nicar táb nagybirt Nagykan h évei Guatemal ültetv k szabadságha h k Ko vá har Hamb mene Lond Amer öt kö eu v nev W szo nicaraguai-costa csapato le p for sz nicar had má paranc brigadéros-tábo ran minős diploma felhaszná diplom megbíza teljesí Costa-Ri vissza Wa paranc árul vá a végezt pronunciam bocsá W e ame nag eln óha v é megakadál csapata m Sal Nica érd képvise p k az megtized sere v visszav Guatema kávéültetv tekinté örven 189 f e megláto Budap alkal foglalk ér alakj kala kal szere visz következ Kikeresztelkedé po