14336.htm

CÍMSZÓ: Schnitzer

SZEMÉLYNÉV: Schnitzer Ármin

SZÓCIKK: "Schnitzer 1. Ármin, rabbi, szül. Húnfalván 1836 dec. 8., megh. Komáromban a háború vége felé. A nikolsburgi jesiván és az ottani gimnáziumban tanult, később egyetemi tanulmányokat folytatott és bölcsészdoktor lett. 1861-től kezdve haláláig Komáromban volt főrabbi. Érdeme, hogy 1866. kieszközölte több magyar vádlott felmentését a haditörvényszéknél, 1867. pedig a vármegyénél az ő kezdeményezésére szüntették meg a zsidókra megalázó esküformulát. Jelentékeny tényezője volt Komárom város törvényhatóságának. Később az Országos Rabbi egyesület elnöke és a XII. községkerület alelnöke lett. Számos cikke jelent meg különböző lapokban, hitszónoklatait és alkalmi beszédeit magyar és német nyelven adta ki. Emlékezéseit Zsidó Kultúrképek c. alatt írta meg (1904). Munkái még: Eine Rabbinerwahl; Der Traum im jüdischen Schriftum."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4336. címszó a lexikon => 774. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14336.htm

CÍMSZÓ: Schnitzer

SZEMÉLYNÉV: Schnitzer Ármin

SZÓCIKK: Schnitzer 1. Ármin, rabbi, szül. Húnfalván 1836 dec. 8., megh. Komáromban a háború vége felé. A nikolsburgi jesiván és az ottani gimnáziumban tanult, később egyetemi tanulmányokat folytatott és bölcsészdoktor lett. 1861-től kezdve haláláig Komáromban volt főrabbi. Érdeme, hogy 1866. kieszközölte több magyar vádlott felmentését a haditörvényszéknél, 1867. pedig a vármegyénél az ő kezdeményezésére szüntették meg a zsidókra megalázó esküformulát. Jelentékeny tényezője volt Komárom város törvényhatóságának. Később az Országos Rabbi egyesület elnöke és a XII. községkerület alelnöke lett. Számos cikke jelent meg különböző lapokban, hitszónoklatait és alkalmi beszédeit magyar és német nyelven adta ki. Emlékezéseit Zsidó Kultúrképek c. alatt írta meg 1904 . Munkái még: Eine Rabbinerwahl; Der Traum im jüdischen Schriftum.

14336.ht

CÍMSZÓ Schnitze

SZEMÉLYNÉV Schnitze Ármi

SZÓCIKK Schnitze 1 Ármin rabbi szül Húnfalvá 183 dec 8. megh Komáromba hábor vég felé nikolsburg jesivá é a ottan gimnáziumba tanult későb egyetem tanulmányoka folytatot é bölcsészdokto lett 1861-tő kezdv halálái Komáromba vol főrabbi Érdeme hog 1866 kieszközölt töb magya vádlot felmentésé haditörvényszéknél 1867 pedi vármegyéné a kezdeményezésér szüntetté me zsidókr megaláz esküformulát Jelentéken tényezőj vol Komáro váro törvényhatóságának Későb a Országo Rabb egyesüle elnök é XII községkerüle alelnök lett Számo cikk jelen me különböz lapokban hitszónoklatai é alkalm beszédei magya é néme nyelve adt ki Emlékezései Zsid Kultúrképe c alat írt me 190 Munká még Ein Rabbinerwahl De Trau i jüdische Schriftum

14336.h

CÍMSZ Schnitz

SZEMÉLYNÉ Schnitz Árm

SZÓCIK Schnitz Ármi rabb szü Húnfalv 18 de 8 meg Komáromb hábo vé fel nikolsbur jesiv otta gimnáziumb tanul késő egyete tanulmányok folytato bölcsészdokt let 1861-t kezd halálá Komáromb vo főrabb Érdem ho 186 kieszközöl tö magy vádlo felmentés haditörvényszékné 186 ped vármegyén kezdeményezésé szüntett m zsidók megalá esküformulá Jelentéke tényező vo Komár vár törvényhatóságána Késő Ország Rab egyesül elnö XI községkerül alelnö let Szám cik jele m különbö lapokba hitszónoklata alkal beszéde magy ném nyelv ad k Emlékezése Zsi Kultúrkép ala ír m 19 Munk mé Ei Rabbinerwah D Tra jüdisch Schriftu

14336.

CÍMS Schnit

SZEMÉLYN Schnit Ár

SZÓCI Schnit Árm rab sz Húnfal 1 d me Komárom háb v fe nikolsbu jesi ott gimnázium tanu kés egyet tanulmányo folytat bölcsészdok le 1861- kez halál Komárom v főrab Érde h 18 kieszközö t mag vádl felmenté haditörvényszékn 18 pe vármegyé kezdeményezés szüntet zsidó megal esküformul Jelenték tényez v Komá vá törvényhatóságán Kés Orszá Ra egyesü eln X községkerü aleln le Szá ci jel különb lapokb hitszónoklat alka beszéd mag né nyel a Emlékezés Zs Kultúrké al í 1 Mun m E Rabbinerwa Tr jüdisc Schrift

14336

CÍM Schni

SZEMÉLY Schni Á

SZÓC Schni Ár ra s Húnfa m Komáro há f nikolsb jes ot gimnáziu tan ké egye tanulmány folyta bölcsészdo l 1861 ke halá Komáro főra Érd 1 kieszköz ma vád felment haditörvényszék 1 p vármegy kezdeményezé szünte zsid mega esküformu Jelenté ténye Kom v törvényhatóságá Ké Orsz R egyes el községker alel l Sz c je külön lapok hitszónokla alk beszé ma n nye Emlékezé Z Kultúrk a Mu Rabbinerw T jüdis Schrif

1433

CÍ Schn

SZEMÉL Schn

SZÓ Schn Á r Húnf Komár h nikols je o gimnázi ta k egy tanulmán folyt bölcsészd 186 k hal Komár főr Ér kieszkö m vá felmen haditörvényszé vármeg kezdeményez szünt zsi meg esküform Jelent tény Ko törvényhatóság K Ors egye e községke ale S j külö lapo hitszónokl al besz m ny Emlékez Kultúr M Rabbiner jüdi Schri