14337.htm

CÍMSZÓ: Schnitzer

SZEMÉLYNÉV: Schnitzer Ignác

SZÓCIKK: Schnitzer Ignác, színműíró és műfordító, szül. Budapesten 1839., megh. Bécsben 1921. Évtizedekig magyar és német lapok munkatársa volt Budapesten, majd Bécsbe költözött. Az osztrák és német színpadok számára sok opera- és operett-librettót írt. A legnagyobb sikerű operett­ librettója a Cigánybáró, amelyet Strauss János zenésített meg. Számos magyar színművet fordított németre. Legnagyobb érdeme azonban, hogy Petőfi Sándornak összes verseit lefordította németre (Alexander Petőfi: Poetische Werke in sechs Bánden in deutscher Nachdichtung, Wien-Leipzig 1910). Műfordítói tevékenységének elismeréséül a Kisfaludy-társaság és a Petőfi­ társaság kültagjai közé választotta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4337. címszó a lexikon => 774. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14337.htm

CÍMSZÓ: Schnitzer

SZEMÉLYNÉV: Schnitzer Ignác

SZÓCIKK: Schnitzer Ignác, színműíró és műfordító, szül. Budapesten 1839., megh. Bécsben 1921. Évtizedekig magyar és német lapok munkatársa volt Budapesten, majd Bécsbe költözött. Az osztrák és német színpadok számára sok opera- és operett-librettót írt. A legnagyobb sikerű operett­ librettója a Cigánybáró, amelyet Strauss János zenésített meg. Számos magyar színművet fordított németre. Legnagyobb érdeme azonban, hogy Petőfi Sándornak összes verseit lefordította németre Alexander Petőfi: Poetische Werke in sechs Bánden in deutscher Nachdichtung, Wien-Leipzig 1910 . Műfordítói tevékenységének elismeréséül a Kisfaludy-társaság és a Petőfi­ társaság kültagjai közé választotta.

14337.ht

CÍMSZÓ Schnitze

SZEMÉLYNÉV Schnitze Igná

SZÓCIKK Schnitze Ignác színműír é műfordító szül Budapeste 1839. megh Bécsbe 1921 Évtizedeki magya é néme lapo munkatárs vol Budapesten maj Bécsb költözött A osztrá é néme színpado számár so opera é operett-librettó írt legnagyob siker operet librettój Cigánybáró amelye Straus Jáno zenésítet meg Számo magya színműve fordítot németre Legnagyob érdem azonban hog Petőf Sándorna össze versei lefordított németr Alexande Petőfi Poetisch Werk i sech Bánde i deutsche Nachdichtung Wien-Leipzi 191 Műfordító tevékenységéne elismeréséü Kisfaludy-társasá é Petőf társasá kültagja köz választotta

14337.h

CÍMSZ Schnitz

SZEMÉLYNÉ Schnitz Ign

SZÓCIK Schnitz Igná színműí műfordít szü Budapest 1839 meg Bécsb 192 Évtizedek magy ném lap munkatár vo Budapeste ma Bécs költözöt osztr ném színpad számá s oper operett-librett ír legnagyo sike opere librettó Cigánybár amely Strau Ján zenésíte me Szám magy színműv fordíto németr Legnagyo érde azonba ho Pető Sándorn össz verse lefordítot német Alexand Petőf Poetisc Wer sec Bánd deutsch Nachdichtun Wien-Leipz 19 Műfordít tevékenységén elismerésé Kisfaludy-társas Pető társas kültagj kö választott

14337.

CÍMS Schnit

SZEMÉLYN Schnit Ig

SZÓCI Schnit Ign színmű műfordí sz Budapes 183 me Bécs 19 Évtizede mag né la munkatá v Budapest m Béc költözö oszt né színpa szám ope operett-libret í legnagy sik oper librett Cigánybá amel Stra Já zenésít m Szá mag színmű fordít német Legnagy érd azonb h Pet Sándor öss vers lefordíto néme Alexan Pető Poetis We se Bán deutsc Nachdichtu Wien-Leip 1 Műfordí tevékenységé elismerés Kisfaludy-társa Pet társa kültag k választot

14337

CÍM Schni

SZEMÉLY Schni I

SZÓC Schni Ig színm műford s Budape 18 m Béc 1 Évtized ma n l munkat Budapes Bé költöz osz n színp szá op operett-libre legnag si ope libret Cigányb ame Str J zenésí Sz ma színm fordí néme Legnag ér azon Pe Sándo ös ver lefordít ném Alexa Pet Poeti W s Bá deuts Nachdicht Wien-Lei Műford tevékenység elismeré Kisfaludy-társ Pe társ külta választo

1433

CÍ Schn

SZEMÉL Schn

SZÓ Schn I szín műfor Budap 1 Bé Évtize m munka Budape B költö os szín sz o operett-libr legna s op libre Cigány am St zenés S m szín ford ném Legna é azo P Sánd ö ve lefordí né Alex Pe Poet B deut Nachdich Wien-Le Műfor tevékenysé elismer Kisfaludy-tár P tár kült választ