14343.htm

CÍMSZÓ: Schőn

SZEMÉLYNÉV: Schőn Frigyes

SZÓCIKK: Schőn Frigyes, építész, szül. Lovasberény (Fehér vm.) 1857. Középiskoláit Székesfehérváron és Budapesten, építészeti tanulmányait a budapesti és bécsi műegyetemen, valamint a bécsi képzőművészeti akadémián végezte. Mint önálló építész Bécsben telepedett le, hol azóta állandóan él. Mintegy 200 épületet, iskolákat, bérpalotákat és nyaralókat tervezett. Számos munkája közül említendők: a Zwieback áruház Bécsben a Kárntnerstrassen, S. Stein áruháza Kairóban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4343. címszó a lexikon => 774. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14343.htm

CÍMSZÓ: Schőn

SZEMÉLYNÉV: Schőn Frigyes

SZÓCIKK: Schőn Frigyes, építész, szül. Lovasberény Fehér vm. 1857. Középiskoláit Székesfehérváron és Budapesten, építészeti tanulmányait a budapesti és bécsi műegyetemen, valamint a bécsi képzőművészeti akadémián végezte. Mint önálló építész Bécsben telepedett le, hol azóta állandóan él. Mintegy 200 épületet, iskolákat, bérpalotákat és nyaralókat tervezett. Számos munkája közül említendők: a Zwieback áruház Bécsben a Kárntnerstrassen, S. Stein áruháza Kairóban.

14343.ht

CÍMSZÓ Schő

SZEMÉLYNÉV Schő Frigye

SZÓCIKK Schő Frigyes építész szül Lovasberén Fehé vm 1857 Középiskolái Székesfehérváro é Budapesten építészet tanulmányai budapest é bécs műegyetemen valamin bécs képzőművészet akadémiá végezte Min önáll építés Bécsbe telepedet le ho azót állandóa él Minteg 20 épületet iskolákat bérpalotáka é nyaralóka tervezett Számo munkáj közü említendők Zwiebac áruhá Bécsbe Kárntnerstrassen S Stei áruház Kairóban

14343.h

CÍMSZ Sch

SZEMÉLYNÉ Sch Frigy

SZÓCIK Sch Frigye építés szü Lovasberé Feh v 185 Középiskolá Székesfehérvár Budapeste építésze tanulmánya budapes béc műegyeteme valami béc képzőművésze akadémi végezt Mi önál építé Bécsb telepede l h azó állandó é Minte 2 épülete iskoláka bérpaloták nyaralók tervezet Szám munká köz említendő Zwieba áruh Bécsb Kárntnerstrasse Ste áruhá Kairóba

14343.

CÍMS Sc

SZEMÉLYN Sc Frig

SZÓCI Sc Frigy építé sz Lovasber Fe 18 Középiskol Székesfehérvá Budapest építész tanulmány budape bé műegyetem valam bé képzőművész akadém végez M öná épít Bécs teleped az álland Mint épület iskolák bérpalotá nyaraló terveze Szá munk kö említend Zwieb áru Bécs Kárntnerstrass St áruh Kairób

14343

CÍM S

SZEMÉLY S Fri

SZÓC S Frig épít s Lovasbe F 1 Középisko Székesfehérv Budapes építés tanulmán budap b műegyete vala b képzőművés akadé vége ön épí Béc telepe a állan Min épüle iskolá bérpalot nyaral tervez Sz mun k említen Zwie ár Béc Kárntnerstras S áru Kairó

1434SZEMÉL Fr

SZÓ Fri épí Lovasb Középisk Székesfehér Budape építé tanulmá buda műegyet val képzőművé akad vég ö ép Bé telep álla Mi épül iskol bérpalo nyara terve S mu említe Zwi á Bé Kárntnerstra ár Kair