14346.htm

CÍMSZÓ: Schönberger

SZEMÉLYNÉV: Schönberger Armand

SZÓCIKK: Schönberger Armand, festő, szül. Galgócon 1885. Az expresszionizmus egyik tehetséges képviselője. Tájképein a nagyváros háztetői, kéményei, hidjai, enteriőrképein az alakok (kabaréjelenetek, zenészek) a tér konstrukcióját éreztető élénk színű stilizáltságban jelennek meg. Művészi tanulmányait Münchenben, Nagybányán és Parisban végezte. Kiállított a Műcsarnokban és Művészházban, az utóbbi helyen szobrokkal is szerepelt. Résztvett a Fiatal művészek csoport kiállításán a Nemzeti Szalonban. Gyűjteményes kiállítása volt a Belvedere Szalonban 1923. és képviselve volt a Kút 1927-iki kiállításán a Nemzeti Szalonban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4346. címszó a lexikon => 774. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14346.htm

CÍMSZÓ: Schönberger

SZEMÉLYNÉV: Schönberger Armand

SZÓCIKK: Schönberger Armand, festő, szül. Galgócon 1885. Az expresszionizmus egyik tehetséges képviselője. Tájképein a nagyváros háztetői, kéményei, hidjai, enteriőrképein az alakok kabaréjelenetek, zenészek a tér konstrukcióját éreztető élénk színű stilizáltságban jelennek meg. Művészi tanulmányait Münchenben, Nagybányán és Parisban végezte. Kiállított a Műcsarnokban és Művészházban, az utóbbi helyen szobrokkal is szerepelt. Résztvett a Fiatal művészek csoport kiállításán a Nemzeti Szalonban. Gyűjteményes kiállítása volt a Belvedere Szalonban 1923. és képviselve volt a Kút 1927-iki kiállításán a Nemzeti Szalonban.

14346.ht

CÍMSZÓ Schönberge

SZEMÉLYNÉV Schönberge Arman

SZÓCIKK Schönberge Armand festő szül Galgóco 1885 A expresszionizmu egyi tehetsége képviselője Tájképei nagyváro háztetői kéményei hidjai enteriőrképei a alako kabaréjelenetek zenésze té konstrukciójá éreztet élén szín stilizáltságba jelenne meg Művész tanulmányai Münchenben Nagybányá é Parisba végezte Kiállítot Műcsarnokba é Művészházban a utóbb helye szobrokka i szerepelt Résztvet Fiata művésze csopor kiállításá Nemzet Szalonban Gyűjteménye kiállítás vol Belveder Szalonba 1923 é képviselv vol Kú 1927-ik kiállításá Nemzet Szalonban

14346.h

CÍMSZ Schönberg

SZEMÉLYNÉ Schönberg Arma

SZÓCIK Schönberg Arman fest szü Galgóc 188 expresszionizm egy tehetség képviselőj Tájképe nagyvár háztető kéménye hidja enteriőrképe alak kabaréjelenete zenész t konstrukciój érezte élé szí stilizáltságb jelenn me Művés tanulmánya Münchenbe Nagybány Parisb végezt Kiállíto Műcsarnokb Művészházba utób hely szobrokk szerepel Résztve Fiat művész csopo kiállítás Nemze Szalonba Gyűjtemény kiállítá vo Belvede Szalonb 192 képvisel vo K 1927-i kiállítás Nemze Szalonba

14346.

CÍMS Schönber

SZEMÉLYN Schönber Arm

SZÓCI Schönber Arma fes sz Galgó 18 expresszioniz eg tehetsé képviselő Tájkép nagyvá háztet kémény hidj enteriőrkép ala kabaréjelenet zenés konstrukció érezt él sz stilizáltság jelen m Művé tanulmány Münchenb Nagybán Paris végez Kiállít Műcsarnok Művészházb utó hel szobrok szerepe Résztv Fia művés csop kiállítá Nemz Szalonb Gyűjtemén kiállít v Belved Szalon 19 képvise v 1927- kiállítá Nemz Szalonb

14346

CÍM Schönbe

SZEMÉLY Schönbe Ar

SZÓC Schönbe Arm fe s Galg 1 expresszioni e tehets képvisel Tájké nagyv házte kémén hid enteriőrké al kabaréjelene zené konstrukci érez é s stilizáltsá jele Műv tanulmán München Nagybá Pari vége Kiállí Műcsarno Művészház ut he szobro szerep Részt Fi művé cso kiállít Nem Szalon Gyűjtemé kiállí Belve Szalo 1 képvis 1927 kiállít Nem Szalon

1434

CÍ Schönb

SZEMÉL Schönb A

SZÓ Schönb Ar f Gal expresszion tehet képvise Tájk nagy házt kémé hi enteriőrk a kabaréjelen zen konstrukc ére stilizálts jel Mű tanulmá Münche Nagyb Par vég Kiáll Műcsarn Művészhá u h szobr szere Rész F műv cs kiállí Ne Szalo Gyűjtem kiáll Belv Szal képvi 192 kiállí Ne Szalo