14351.htm

CÍMSZÓ: Schönfeld

SZEMÉLYNÉV: Schönfeld József

SZÓCIKK: Schönfeld József ügyvéd, szül. Tiszapéterfalván 1884 dec. 4. Középiskoláit a budapesti Rabbiképző gimnáziumában, jogi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte. 1903-ban többekkel együtt megalapította a Makkabeát (l. o.), amelynek egyidőben elnöke volt. A magyarországi cionista mozgalomban kezdettől fogva vezető szerepet tölt be mint publicista. Kisebb megszakításokkal húsz éve felelős szerkesztője a Zsidó Szemlének. Lefordította Herzl Tivadar (1. o.) Judenstaat c. művét. Szellemes, szatirikus élű cikkei és tanulmányai, amelyek mind a cionista eszmét propagálják, két kötetben jelentek meg: Vissza a gettóba! (1919) és Harcban a zsidóságért (1928).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4351. címszó a lexikon => 775. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14351.htm

CÍMSZÓ: Schönfeld

SZEMÉLYNÉV: Schönfeld József

SZÓCIKK: Schönfeld József ügyvéd, szül. Tiszapéterfalván 1884 dec. 4. Középiskoláit a budapesti Rabbiképző gimnáziumában, jogi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte. 1903-ban többekkel együtt megalapította a Makkabeát l. o. , amelynek egyidőben elnöke volt. A magyarországi cionista mozgalomban kezdettől fogva vezető szerepet tölt be mint publicista. Kisebb megszakításokkal húsz éve felelős szerkesztője a Zsidó Szemlének. Lefordította Herzl Tivadar 1. o. Judenstaat c. művét. Szellemes, szatirikus élű cikkei és tanulmányai, amelyek mind a cionista eszmét propagálják, két kötetben jelentek meg: Vissza a gettóba! 1919 és Harcban a zsidóságért 1928 .

14351.ht

CÍMSZÓ Schönfel

SZEMÉLYNÉV Schönfel Józse

SZÓCIKK Schönfel Józse ügyvéd szül Tiszapéterfalvá 188 dec 4 Középiskolái budapest Rabbiképz gimnáziumában jog tanulmányai budapest tudományegyeteme végezte 1903-ba többekke együt megalapított Makkabeá l o amelyne egyidőbe elnök volt magyarország cionist mozgalomba kezdettő fogv vezet szerepe töl b min publicista Kiseb megszakításokka hús év felelő szerkesztőj Zsid Szemlének Lefordított Herz Tivada 1 o Judenstaa c művét Szellemes szatiriku él cikke é tanulmányai amelye min cionist eszmé propagálják ké kötetbe jelente meg Vissz gettóba 191 é Harcba zsidóságér 192

14351.h

CÍMSZ Schönfe

SZEMÉLYNÉ Schönfe Józs

SZÓCIK Schönfe Józs ügyvé szü Tiszapéterfalv 18 de Középiskolá budapes Rabbikép gimnáziumába jo tanulmánya budapes tudományegyetem végezt 1903-b többekk együ megalapítot Makkabe amelyn egyidőb elnö vol magyarorszá cionis mozgalomb kezdett fog veze szerep tö mi publicist Kise megszakításokk hú é felel szerkesztő Zsi Szemléne Lefordítot Her Tivad Judensta művé Szelleme szatirik é cikk tanulmánya amely mi cionis eszm propagáljá k kötetb jelent me Viss gettób 19 Harcb zsidóságé 19

14351.

CÍMS Schönf

SZEMÉLYN Schönf Józ

SZÓCI Schönf Józ ügyv sz Tiszapéterfal 1 d Középiskol budape Rabbiké gimnáziumáb j tanulmány budape tudományegyete végez 1903- többek egy megalapíto Makkab amely egyidő eln vo magyarorsz cioni mozgalom kezdet fo vez szere t m publicis Kis megszakítások h fele szerkeszt Zs Szemlén Lefordíto He Tiva Judenst műv Szellem szatiri cik tanulmány amel m cioni esz propagálj kötet jelen m Vis gettó 1 Harc zsidóság 1

14351

CÍM Schön

SZEMÉLY Schön Jó

SZÓC Schön Jó ügy s Tiszapéterfa Középisko budap Rabbik gimnáziumá tanulmán budap tudományegyet vége 1903 többe eg megalapít Makka amel egyid el v magyarors cion mozgalo kezde f ve szer publici Ki megszakításo fel szerkesz Z Szemlé Lefordít H Tiv Judens mű Szelle szatir ci tanulmán ame cion es propagál köte jele Vi gett Har zsidósá

1435

CÍ Schö

SZEMÉL Schö J

SZÓ Schö J üg Tiszapéterf Középisk buda Rabbi gimnázium tanulmá buda tudományegye vég 190 több e megalapí Makk ame egyi e magyaror cio mozgal kezd v sze public K megszakítás fe szerkes Szeml Lefordí Ti Juden m Szell szati c tanulmá am cio e propagá köt jel V get Ha zsidós