14355.htm

CÍMSZÓ: Schreiber

SZEMÉLYNÉV: Schreiber Emil

SZÓCIKK: Schreiber, 1. Emil, rendőri szakíró és h. rendőrfőkapitány, szül. Kaposváron 1863. A budapesti egyetem jogi fakultását végezte s miután doktorátust tett, 1886-tól kezdve az államrendőrség szolgálatában állott. Sokág a fogház- és toloncügy egyik intézője volt, 1896 óta azonban a főkapitányság adminisztratív osztályán működött s ennek főnöke lett. Szakszerűen foglalkozott a prostitúció, a toloncügy s az iparjog kérdéseivel, melyekről több tanulmányt irt. A kormány megbízásából a prostitúciót 1907. a külföldön, így Oroszországban is tanulmányozta. Részt vett, mint kiküldött, számos külföldi konferencián, főleg a leánykereskedelmi konferenciákon. A leánykereskedelem elnyomására alakult erkölcsrendészeti intézmény főnöke volt. 1920-ban nyugalomba vonult.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4355. címszó a lexikon => 775. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14355.htm

CÍMSZÓ: Schreiber

SZEMÉLYNÉV: Schreiber Emil

SZÓCIKK: Schreiber, 1. Emil, rendőri szakíró és h. rendőrfőkapitány, szül. Kaposváron 1863. A budapesti egyetem jogi fakultását végezte s miután doktorátust tett, 1886-tól kezdve az államrendőrség szolgálatában állott. Sokág a fogház- és toloncügy egyik intézője volt, 1896 óta azonban a főkapitányság adminisztratív osztályán működött s ennek főnöke lett. Szakszerűen foglalkozott a prostitúció, a toloncügy s az iparjog kérdéseivel, melyekről több tanulmányt irt. A kormány megbízásából a prostitúciót 1907. a külföldön, így Oroszországban is tanulmányozta. Részt vett, mint kiküldött, számos külföldi konferencián, főleg a leánykereskedelmi konferenciákon. A leánykereskedelem elnyomására alakult erkölcsrendészeti intézmény főnöke volt. 1920-ban nyugalomba vonult.

14355.ht

CÍMSZÓ Schreibe

SZEMÉLYNÉV Schreibe Emi

SZÓCIKK Schreiber 1 Emil rendőr szakír é h rendőrfőkapitány szül Kaposváro 1863 budapest egyete jog fakultásá végezt miutá doktorátus tett 1886-tó kezdv a államrendőrsé szolgálatába állott Soká fogház é toloncüg egyi intézőj volt 189 ót azonba főkapitánysá adminisztratí osztályá működöt enne főnök lett Szakszerűe foglalkozot prostitúció toloncüg a iparjo kérdéseivel melyekrő töb tanulmány irt kormán megbízásábó prostitúció 1907 külföldön íg Oroszországba i tanulmányozta Rész vett min kiküldött számo külföld konferencián főle leánykereskedelm konferenciákon leánykereskedele elnyomásár alakul erkölcsrendészet intézmén főnök volt 1920-ba nyugalomb vonult

14355.h

CÍMSZ Schreib

SZEMÉLYNÉ Schreib Em

SZÓCIK Schreibe Emi rendő szakí rendőrfőkapitán szü Kaposvár 186 budapes egyet jo fakultás végez miut doktorátu tet 1886-t kezd államrendőrs szolgálatáb állot Sok foghá toloncü egy intéző vol 18 ó azonb főkapitánys adminisztrat osztály működö enn főnö let Szakszerű foglalkozo prostitúci toloncü iparj kérdéseive melyekr tö tanulmán ir kormá megbízásáb prostitúci 190 külföldö í Oroszországb tanulmányozt Rés vet mi kiküldöt szám külföl konferenciá fől leánykereskedel konferenciáko leánykereskedel elnyomásá alaku erkölcsrendésze intézmé főnö vol 1920-b nyugalom vonul

14355.

CÍMS Schrei

SZEMÉLYN Schrei E

SZÓCI Schreib Em rend szak rendőrfőkapitá sz Kaposvá 18 budape egye j fakultá vége miu doktorát te 1886- kez államrendőr szolgálatá állo So fogh tolonc eg intéz vo 1 azon főkapitány adminisztra osztál működ en főn le Szakszer foglalkoz prostitúc tolonc ipar kérdéseiv melyek t tanulmá i korm megbízásá prostitúc 19 külföld Oroszország tanulmányoz Ré ve m kiküldö szá külfö konferenci fő leánykereskede konferenciák leánykereskede elnyomás alak erkölcsrendész intézm főn vo 1920- nyugalo vonu

14355

CÍM Schre

SZEMÉLY Schre

SZÓC Schrei E ren sza rendőrfőkapit s Kaposv 1 budap egy fakult vég mi doktorá t 1886 ke államrendő szolgálat áll S fog tolon e inté v azo főkapitán adminisztr osztá műkö e fő l Szaksze foglalko prostitú tolon ipa kérdései melye tanulm kor megbízás prostitú 1 külföl Oroszorszá tanulmányo R v kiküld sz külf konferenc f leánykeresked konferenciá leánykeresked elnyomá ala erkölcsrendés intéz fő v 1920 nyugal von

1435

CÍ Schr

SZEMÉL Schr

SZÓ Schre re sz rendőrfőkapi Kapos buda eg fakul vé m doktor 188 k államrend szolgála ál fo tolo int az főkapitá adminiszt oszt műk f Szaksz foglalk prostit tolo ip kérdése mely tanul ko megbízá prostit külfö Oroszorsz tanulmány kikül s kül konferen leánykereske konferenci leánykereske elnyom al erkölcsrendé inté f 192 nyuga vo