14359.htm

CÍMSZÓ: Schreiner

SZEMÉLYNÉV: Schreiner Márton

SZÓCIKK: "Schreiner Márton, tanár, szül. Nagyváradon 1863 júl 8.,megh. Berlinben 1926.1881-86-ig volt a budapestiRabbikópző növendéke. 1885-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1887. pedig rabbivá. 1886-ban dunapentelei, 1887. csurgói főrabbi volt. Innen 1891. az Országos Izraelita Tanítóképző Intézetbe került tanárnak, hol a hébertárgyakat adta elő. 1894-ben a berlini Lehr-anstalt für die Wissenschaft des Judentums a történeti és vallásbölcseleti tanszékre hívta meg. 1902-ben elméje elborult, szanatóriumba vitték és ott halt meg. Számos dolgozata jelent meg a különböző külföldi tudományos folyóiratokban, jórészt a vallásbölcselet köréből. Legfontosabb művei: Adalékok a bibliai szöveg kiejtésének történetéhez (1885); Az iszlám vallásos mozgalmai az első négy században (1889); Zur G-eschichte des Ascharitentums (1890); Le Kitáb al-Muhadkara de Moise ibaEzraetses sources (1892 j; Der Kalam in der jüdischen Litteratur (1895); Gontributions a Vhistoire des juires en Egypte (1896); Zur Oesehichte der Polemik zwischen Juden und Miihammedanern; Bibliai szemelvények (1892-93); Die jüngsten Urteile iiber das Judentum. Sok értekezést írt a Magyar Zsidó Szemle, a Philológiai Közlöny, a Zeitschrift der Deutschen Morgenlándiseher Gesellschaft, a Revue des Etudes Juives, a Monatsschrift f. d. Gesch. u. Wissenschaft d. Judentums stb. folyó iratokba."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4359. címszó a lexikon => 775. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14359.htm

CÍMSZÓ: Schreiner

SZEMÉLYNÉV: Schreiner Márton

SZÓCIKK: Schreiner Márton, tanár, szül. Nagyváradon 1863 júl 8.,megh. Berlinben 1926.1881-86-ig volt a budapestiRabbikópző növendéke. 1885-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1887. pedig rabbivá. 1886-ban dunapentelei, 1887. csurgói főrabbi volt. Innen 1891. az Országos Izraelita Tanítóképző Intézetbe került tanárnak, hol a hébertárgyakat adta elő. 1894-ben a berlini Lehr-anstalt für die Wissenschaft des Judentums a történeti és vallásbölcseleti tanszékre hívta meg. 1902-ben elméje elborult, szanatóriumba vitték és ott halt meg. Számos dolgozata jelent meg a különböző külföldi tudományos folyóiratokban, jórészt a vallásbölcselet köréből. Legfontosabb művei: Adalékok a bibliai szöveg kiejtésének történetéhez 1885 ; Az iszlám vallásos mozgalmai az első négy században 1889 ; Zur G-eschichte des Ascharitentums 1890 ; Le Kitáb al-Muhadkara de Moise ibaEzraetses sources 1892 j; Der Kalam in der jüdischen Litteratur 1895 ; Gontributions a Vhistoire des juires en Egypte 1896 ; Zur Oesehichte der Polemik zwischen Juden und Miihammedanern; Bibliai szemelvények 1892-93 ; Die jüngsten Urteile iiber das Judentum. Sok értekezést írt a Magyar Zsidó Szemle, a Philológiai Közlöny, a Zeitschrift der Deutschen Morgenlándiseher Gesellschaft, a Revue des Etudes Juives, a Monatsschrift f. d. Gesch. u. Wissenschaft d. Judentums stb. folyó iratokba.

14359.ht

CÍMSZÓ Schreine

SZEMÉLYNÉV Schreine Márto

SZÓCIKK Schreine Márton tanár szül Nagyvárado 186 jú 8.,megh Berlinbe 1926.1881-86-i vol budapestiRabbikópz növendéke 1885-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1887 pedi rabbivá 1886-ba dunapentelei 1887 csurgó főrabb volt Inne 1891 a Országo Izraelit Tanítóképz Intézetb kerül tanárnak ho hébertárgyaka adt elő 1894-be berlin Lehr-anstal fü di Wissenschaf de Judentum történet é vallásbölcselet tanszékr hívt meg 1902-be elméj elborult szanatóriumb vitté é ot hal meg Számo dolgozat jelen me különböz külföld tudományo folyóiratokban jórész vallásbölcsele köréből Legfontosab művei Adaléko biblia szöve kiejtéséne történetéhe 188 A iszlá valláso mozgalma a els nég századba 188 Zu G-eschicht de Ascharitentum 189 L Kitá al-Muhadkar d Mois ibaEzraetse source 189 j De Kala i de jüdische Litteratu 189 Gontribution Vhistoir de juire e Egypt 189 Zu Oesehicht de Polemi zwische Jude un Miihammedanern Biblia szemelvénye 1892-9 Di jüngste Urteil iibe da Judentum So értekezés ír Magya Zsid Szemle Philológia Közlöny Zeitschrif de Deutsche Morgenlándisehe Gesellschaft Revu de Etude Juives Monatsschrif f d Gesch u Wissenschaf d Judentum stb foly iratokba

14359.h

CÍMSZ Schrein

SZEMÉLYNÉ Schrein Márt

SZÓCIK Schrein Márto taná szü Nagyvárad 18 j 8.,meg Berlinb 1926.1881-86- vo budapestiRabbikóp növendék 1885-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 188 ped rabbiv 1886-b dunapentele 188 csurg főrab vol Inn 189 Ország Izraeli Tanítókép Intézet kerü tanárna h hébertárgyak ad el 1894-b berli Lehr-ansta f d Wissenscha d Judentu történe vallásbölcsele tanszék hív me 1902-b elmé elborul szanatórium vitt o ha me Szám dolgoza jele m különbö külföl tudomány folyóiratokba jórés vallásbölcsel körébő Legfontosa műve Adalék bibli szöv kiejtésén történetéh 18 iszl vallás mozgalm el né századb 18 Z G-eschich d Ascharitentu 18 Kit al-Muhadka Moi ibaEzraets sourc 18 D Kal d jüdisch Litterat 18 Gontributio Vhistoi d juir Egyp 18 Z Oesehich d Polem zwisch Jud u Miihammedaner Bibli szemelvény 1892- D jüngst Urtei iib d Judentu S értekezé í Magy Zsi Szeml Philológi Közlön Zeitschri d Deutsch Morgenlándiseh Gesellschaf Rev d Etud Juive Monatsschri Gesc Wissenscha Judentu st fol iratokb

14359.

CÍMS Schrei

SZEMÉLYN Schrei Már

SZÓCI Schrei Márt tan sz Nagyvára 1 8.,me Berlin 1926.1881-86 v budapestiRabbikó növendé 1885- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi 1886- dunapentel 18 csur főra vo In 18 Orszá Izrael Tanítóké Intéze ker tanárn hébertárgya a e 1894- berl Lehr-anst Wissensch Judent történ vallásbölcsel tanszé hí m 1902- elm elboru szanatóriu vit h m Szá dolgoz jel különb külfö tudomán folyóiratokb jóré vallásbölcse köréb Legfontos műv Adalé bibl szö kiejtésé történeté 1 isz vallá mozgal e n század 1 G-eschic Ascharitent 1 Ki al-Muhadk Mo ibaEzraet sour 1 Ka jüdisc Littera 1 Gontributi Vhisto jui Egy 1 Oesehic Pole zwisc Ju Miihammedane Bibl szemelvén 1892 jüngs Urte ii Judent értekez Mag Zs Szem Philológ Közlö Zeitschr Deutsc Morgenlándise Gesellscha Re Etu Juiv Monatsschr Ges Wissensch Judent s fo iratok

14359

CÍM Schre

SZEMÉLY Schre Má

SZÓC Schre Már ta s Nagyvár 8.,m Berli 1926.1881-8 budapestiRabbik növend 1885 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1886 dunapente 1 csu főr v I 1 Orsz Izrae Tanítók Intéz ke tanár hébertárgy 1894 ber Lehr-ans Wissensc Juden törté vallásbölcse tansz h 1902 el elbor szanatóri vi Sz dolgo je külön külf tudomá folyóiratok jór vallásbölcs köré Legfonto mű Adal bib sz kiejtés történet is vall mozga száza G-eschi Aschariten K al-Muhad M ibaEzrae sou K jüdis Litter Gontribut Vhist ju Eg Oesehi Pol zwis J Miihammedan Bib szemelvé 189 jüng Urt i Juden érteke Ma Z Sze Philoló Közl Zeitsch Deuts Morgenlándis Gesellsch R Et Jui Monatssch Ge Wissensc Juden f irato

1435

CÍ Schr

SZEMÉL Schr M

SZÓ Schr Má t Nagyvá 8., Berl 1926.1881- budapestiRabbi növen 188 av bölcsészdok Budape rab 188 dunapent cs fő Ors Izra Tanító Inté k taná hébertárg 189 be Lehr-an Wissens Jude tört vallásbölcs tans 190 e elbo szanatór v S dolg j külö kül tudom folyóirato jó vallásbölc kör Legfont m Ada bi s kiejté történe i val mozg száz G-esch Ascharite al-Muha ibaEzra so jüdi Litte Gontribu Vhis j E Oeseh Po zwi Miihammeda Bi szemelv 18 jün Ur Jude értek M Sz Philol Köz Zeitsc Deut Morgenlándi Gesellsc E Ju Monatssc G Wissens Jude irat