14360.htm

CÍMSZÓ: Schreyer

SZEMÉLYNÉV: Schreyer Jakab

SZÓCIKK: "Schreyer Jakab, jogtudós, szül. Ugrán 1847 febr. 7. Iskoláit és az egyetemet Nagyváradon, Bécsben és Budapesten végezte. 1872-től kezdve Budapesten ügyvédi gyakorlatot folytatott. Tagja volt a fővárosi képviselőtestületnek és a Kereskedelmi és Iparkamara vezetőségének. 1893-ban Szilágyi Dezső igazságügyminiszter megbízásából elkészítette a bankbukásra vonatkozó törvény revízióját és más újabb törvényjavaslatokat. Müvei, amelyek könyvalakban megjelentek; A perorvoslatok teljes rendszere, melyet a M. Tud. Akadémia 100 arannyal jutalmazott; A polgári törvénykezési rendtartás (2 köt.); Huszonöt év a Magyar Kereskedelmi Csarnok történetéből (1896), melyet a keresk. minisztérium adott ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4360. címszó a lexikon => 775. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14360.htm

CÍMSZÓ: Schreyer

SZEMÉLYNÉV: Schreyer Jakab

SZÓCIKK: Schreyer Jakab, jogtudós, szül. Ugrán 1847 febr. 7. Iskoláit és az egyetemet Nagyváradon, Bécsben és Budapesten végezte. 1872-től kezdve Budapesten ügyvédi gyakorlatot folytatott. Tagja volt a fővárosi képviselőtestületnek és a Kereskedelmi és Iparkamara vezetőségének. 1893-ban Szilágyi Dezső igazságügyminiszter megbízásából elkészítette a bankbukásra vonatkozó törvény revízióját és más újabb törvényjavaslatokat. Müvei, amelyek könyvalakban megjelentek; A perorvoslatok teljes rendszere, melyet a M. Tud. Akadémia 100 arannyal jutalmazott; A polgári törvénykezési rendtartás 2 köt. ; Huszonöt év a Magyar Kereskedelmi Csarnok történetéből 1896 , melyet a keresk. minisztérium adott ki.

14360.ht

CÍMSZÓ Schreye

SZEMÉLYNÉV Schreye Jaka

SZÓCIKK Schreye Jakab jogtudós szül Ugrá 184 febr 7 Iskolái é a egyeteme Nagyváradon Bécsbe é Budapeste végezte 1872-tő kezdv Budapeste ügyvéd gyakorlato folytatott Tagj vol főváros képviselőtestületne é Kereskedelm é Iparkamar vezetőségének 1893-ba Szilágy Dezs igazságügyminiszte megbízásábó elkészített bankbukásr vonatkoz törvén revíziójá é má újab törvényjavaslatokat Müvei amelye könyvalakba megjelentek perorvoslato telje rendszere melye M Tud Akadémi 10 arannya jutalmazott polgár törvénykezés rendtartá köt Huszonö é Magya Kereskedelm Csarno történetébő 189 melye keresk minisztériu adot ki

14360.h

CÍMSZ Schrey

SZEMÉLYNÉ Schrey Jak

SZÓCIK Schrey Jaka jogtudó szü Ugr 18 feb Iskolá egyetem Nagyvárado Bécsb Budapest végezt 1872-t kezd Budapest ügyvé gyakorlat folytatot Tag vo főváro képviselőtestületn Kereskedel Iparkama vezetőségéne 1893-b Szilág Dez igazságügyminiszt megbízásáb elkészítet bankbukás vonatko törvé revíziój m úja törvényjavaslatoka Müve amely könyvalakb megjelente perorvoslat telj rendszer mely Tu Akadém 1 aranny jutalmazot polgá törvénykezé rendtart kö Huszon Magy Kereskedel Csarn történetéb 18 mely keres minisztéri ado k

14360.

CÍMS Schre

SZEMÉLYN Schre Ja

SZÓCI Schre Jak jogtud sz Ug 1 fe Iskol egyete Nagyvárad Bécs Budapes végez 1872- kez Budapes ügyv gyakorla folytato Ta v fővár képviselőtestület Kereskede Iparkam vezetőségén 1893- Szilá De igazságügyminisz megbízásá elkészíte bankbuká vonatk törv revízió új törvényjavaslatok Müv amel könyvalak megjelent perorvosla tel rendsze mel T Akadé arann jutalmazo polg törvénykez rendtar k Huszo Mag Kereskede Csar történeté 1 mel kere minisztér ad

14360

CÍM Schr

SZEMÉLY Schr J

SZÓC Schr Ja jogtu s U f Isko egyet Nagyvára Béc Budape vége 1872 ke Budape ügy gyakorl folytat T fővá képviselőtestüle Keresked Iparka vezetőségé 1893 Szil D igazságügyminis megbízás elkészít bankbuk vonat tör revízi ú törvényjavaslato Mü ame könyvala megjelen perorvosl te rendsz me Akad aran jutalmaz pol törvényke rendta Husz Ma Keresked Csa történet me ker miniszté a

1436

CÍ Sch

SZEMÉL Sch

SZÓ Sch J jogt Isk egye Nagyvár Bé Budap vég 187 k Budap üg gyakor folyta főv képviselőtestül Kereske Ipark vezetőség 189 Szi igazságügymini megbízá elkészí bankbu vona tö revíz törvényjavaslat M am könyval megjele perorvos t rends m Aka ara jutalma po törvényk rendt Hus M Kereske Cs történe m ke miniszt