14376.htm

CÍMSZÓ: Schwartz

SZEMÉLYNÉV: Schwartz István

SZÓCIKK: "Schwartz István*, szobrász és éremművész. szül. Nyitrán 1851. Előbb egy pesti ezüstgyárban dolgozott, majd Bécsben az iparművészeti iskolán tanult. 1872-ben Bécsben cizelláló-iskolát nyitott és 1881. az osztrák iparművészeti iskola tanára lett. Főleg az éremszobrászat terén működött Bécsben és számos érmet és plakettet készített. Magyar vonatkozású érmei: Székesfehérvári orsz. kiállítás érme, Orsz. nőiparkiállítás érme; Orsz. általános kiállítás érme; Gróf Andrássy Gyula emlékérem; Erzsébet királyné halálára készült érem; Szily Kálmán plakettje. Az osztrák veretű 100, 10, 5, 1 koronás arany- és ezüstpénzeken I. Ferenc József fejét ő mintázta. Az érmeken a domborművű fej alatt S. mesterjegy van. Ezt a régi időben szokásos eljárást ő elevenítette föl. Külföldre készített pénzérmei közül felemlítendök: Egy levás ezüstpénz Ferdinánd bolgár fejedelem képmásával; ötperperás ezüstpénz Nikita király képmásával; egy dinár Petár király képmásával. Egyéb érmei : Angeli festő emlék plakettje; Biliroth orvostanár emlékérme; Bécsi jubileumi iparkiállítás érme stb. A Szépm. Múz. éremgyűjteményében Eitelberger bécsi művészet történész érme; Donner pozsonyi szobrász emlék érme képviseli. A Műcsarnok 1891. kiállításán szobrokat is állított ki (Kígyót ölő fiú ; Faun Indákkal; Herakles Nessus ingében.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4376. címszó a lexikon => 777. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14376.htm

CÍMSZÓ: Schwartz

SZEMÉLYNÉV: Schwartz István

SZÓCIKK: Schwartz István*, szobrász és éremművész. szül. Nyitrán 1851. Előbb egy pesti ezüstgyárban dolgozott, majd Bécsben az iparművészeti iskolán tanult. 1872-ben Bécsben cizelláló-iskolát nyitott és 1881. az osztrák iparművészeti iskola tanára lett. Főleg az éremszobrászat terén működött Bécsben és számos érmet és plakettet készített. Magyar vonatkozású érmei: Székesfehérvári orsz. kiállítás érme, Orsz. nőiparkiállítás érme; Orsz. általános kiállítás érme; Gróf Andrássy Gyula emlékérem; Erzsébet királyné halálára készült érem; Szily Kálmán plakettje. Az osztrák veretű 100, 10, 5, 1 koronás arany- és ezüstpénzeken I. Ferenc József fejét ő mintázta. Az érmeken a domborművű fej alatt S. mesterjegy van. Ezt a régi időben szokásos eljárást ő elevenítette föl. Külföldre készített pénzérmei közül felemlítendök: Egy levás ezüstpénz Ferdinánd bolgár fejedelem képmásával; ötperperás ezüstpénz Nikita király képmásával; egy dinár Petár király képmásával. Egyéb érmei : Angeli festő emlék plakettje; Biliroth orvostanár emlékérme; Bécsi jubileumi iparkiállítás érme stb. A Szépm. Múz. éremgyűjteményében Eitelberger bécsi művészet történész érme; Donner pozsonyi szobrász emlék érme képviseli. A Műcsarnok 1891. kiállításán szobrokat is állított ki Kígyót ölő fiú ; Faun Indákkal; Herakles Nessus ingében.

14376.ht

CÍMSZÓ Schwart

SZEMÉLYNÉV Schwart Istvá

SZÓCIKK Schwart István* szobrás é éremművész szül Nyitrá 1851 Előb eg pest ezüstgyárba dolgozott maj Bécsbe a iparművészet iskolá tanult 1872-be Bécsbe cizelláló-iskolá nyitot é 1881 a osztrá iparművészet iskol tanár lett Főle a éremszobrásza teré működöt Bécsbe é számo érme é plakette készített Magya vonatkozás érmei Székesfehérvár orsz kiállítá érme Orsz nőiparkiállítá érme Orsz általáno kiállítá érme Gró Andráss Gyul emlékérem Erzsébe királyn halálár készül érem Szil Kálmá plakettje A osztrá veret 100 10 5 koroná arany é ezüstpénzeke I Feren Józse fejé mintázta A érmeke domborműv fe alat S mesterjeg van Ez rég időbe szokáso eljárás elevenített föl Külföldr készítet pénzérme közü felemlítendök Eg levá ezüstpén Ferdinán bolgá fejedele képmásával ötperperá ezüstpén Nikit királ képmásával eg diná Petá királ képmásával Egyé érme Angel fest emlé plakettje Bilirot orvostaná emlékérme Bécs jubileum iparkiállítá érm stb Szépm Múz éremgyűjteményébe Eitelberge bécs művésze történés érme Donne pozsony szobrás emlé érm képviseli Műcsarno 1891 kiállításá szobroka i állítot k Kígyó öl fi Fau Indákkal Herakle Nessu ingében

14376.h

CÍMSZ Schwar

SZEMÉLYNÉ Schwar Istv

SZÓCIK Schwar István szobrá éremművés szü Nyitr 185 Elő e pes ezüstgyárb dolgozot ma Bécsb iparművésze iskol tanul 1872-b Bécsb cizelláló-iskol nyito 188 osztr iparművésze isko taná let Fől éremszobrász ter működö Bécsb szám érm plakett készítet Magy vonatkozá érme Székesfehérvá ors kiállít érm Ors nőiparkiállít érm Ors általán kiállít érm Gr András Gyu emlékére Erzséb király halálá készü ére Szi Kálm plakettj osztr vere 10 1 koron aran ezüstpénzek Fere Józs fej mintázt érmek dombormű f ala mesterje va E ré időb szokás eljárá elevenítet fö Külföld készíte pénzérm köz felemlítendö E lev ezüstpé Ferdiná bolg fejedel képmásáva ötperper ezüstpé Niki kirá képmásáva e din Pet kirá képmásáva Egy érm Ange fes eml plakettj Biliro orvostan emlékérm Béc jubileu iparkiállít ér st Szép Mú éremgyűjteményéb Eitelberg béc művész történé érm Donn pozson szobrá eml ér képvisel Műcsarn 189 kiállítás szobrok állíto Kígy ö f Fa Indákka Herakl Ness ingébe

14376.

CÍMS Schwa

SZEMÉLYN Schwa Ist

SZÓCI Schwa Istvá szobr éremművé sz Nyit 18 El pe ezüstgyár dolgozo m Bécs iparművész isko tanu 1872- Bécs cizelláló-isko nyit 18 oszt iparművész isk tan le Fő éremszobrás te működ Bécs szá ér plaket készíte Mag vonatkoz érm Székesfehérv or kiállí ér Or nőiparkiállí ér Or általá kiállí ér G Andrá Gy emlékér Erzsé királ halál kész ér Sz Kál plakett oszt ver 1 koro ara ezüstpénze Fer Józ fe mintáz érme domborm al mesterj v r idő szoká eljár eleveníte f Külföl készít pénzér kö felemlítend le ezüstp Ferdin bol fejede képmásáv ötperpe ezüstp Nik kir képmásáv di Pe kir képmásáv Eg ér Ang fe em plakett Bilir orvosta emlékér Bé jubile iparkiállí é s Szé M éremgyűjteményé Eitelber bé művés történ ér Don pozso szobr em é képvise Műcsar 18 kiállítá szobro állít Kíg F Indákk Herak Nes ingéb

14376

CÍM Schw

SZEMÉLY Schw Is

SZÓC Schw Istv szob éremműv s Nyi 1 E p ezüstgyá dolgoz Béc iparművés isk tan 1872 Béc cizelláló-isk nyi 1 osz iparművés is ta l F éremszobrá t műkö Béc sz é plake készít Ma vonatko ér Székesfehér o kiáll é O nőiparkiáll é O által kiáll é Andr G emléké Erzs kirá halá kés é S Ká plaket osz ve kor ar ezüstpénz Fe Jó f mintá érm dombor a mester id szok eljá elevenít Külfö készí pénzé k felemlíten l ezüst Ferdi bo fejed képmásá ötperp ezüst Ni ki képmásá d P ki képmásá E é An f e plaket Bili orvost emléké B jubil iparkiáll Sz éremgyűjtemény Eitelbe b művé törté é Do pozs szob e képvis Műcsa 1 kiállít szobr állí Kí Indák Hera Ne ingé

1437

CÍ Sch

SZEMÉL Sch I

SZÓ Sch Ist szo éremmű Ny ezüstgy dolgo Bé iparművé is ta 187 Bé cizelláló-is ny os iparművé i t éremszobr műk Bé s plak készí M vonatk é Székesfehé kiál nőiparkiál álta kiál And emlék Erz kir hal ké K plake os v ko a ezüstpén F J mint ér dombo meste i szo elj elevení Külf kész pénz felemlíte ezüs Ferd b feje képmás ötper ezüs N k képmás k képmás A plake Bil orvos emlék jubi iparkiál S éremgyűjtemén Eitelb műv tört D poz szo képvi Műcs kiállí szob áll K Indá Her N ing