14378.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Adolf

SZÓCIKK: "Schwarz, l. Adolf, a bécsi rabbiszeminárium rektora, szül Pápa mellett, Adász-Tevelen 1846 júl. Pápán járt gimnáziumba s egyidejűleg aty­jától, aki rabbi volt, Talmudot tanult. Az egyetemet Bécsben végezte, ahol filozófiai doktorátust szerzett. A teológiát Jellinek és J. Weiss vezetésével tanulta a bécsi Bész-Hamidrásban, majd a breslaui rabbiszemináriumban. Karlsruheban lett főrabbi. Tanulmányai befejezése után 1893. a bécsi Rabbiszeminárium megnyitásakor annak rektorává választották és azóta ott működik. Nagyszámú művei közül a legfontosabbak : Über Jacobis oppositionelle Stellung zu Kant, Fichte und Schelling (1870); Über das jüdische Ka-lendenvesen (1872); Sabbatpredigten zu den Wochenabschnitten der Fünf Bücher Moses (I-V. 1879-1883); Festpredigten für alle Haupt-feiertage des Jahres (1884); Predigten. Neue Folge (1892); Die Tosifta der Ordnung Moed. I. Der Tradat Sabbath (1879); II. Der Tractat Erubin (1882); Tosifta juxta Mischnarum Ordinum Recomposita et üommentario instructa. I. Seraim. II. Chulin (1890-1902); Die Kontro-versender Schammaiten und Hilleliten.Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte derHülelschule (1893); Die hermeneutische Analogie in der talmudischen Litteratur. Ein Beitrag zur Geschichte der Logik im Morgenlande (1901); Die Frauen der Bibel Drei Vortrage (1903); Die Erzahlungskunst der Bibel. Zwei Vortrage (1904); Die Mischneh Tora (1905); Die hermeneutische Indulaton in der talmudischen Litteratur (1909). Ezenkívül még számos jelentékeny tanulmányt írt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4378. címszó a lexikon => 777. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14378.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Adolf

SZÓCIKK: Schwarz, l. Adolf, a bécsi rabbiszeminárium rektora, szül Pápa mellett, Adász-Tevelen 1846 júl. Pápán járt gimnáziumba s egyidejűleg aty­jától, aki rabbi volt, Talmudot tanult. Az egyetemet Bécsben végezte, ahol filozófiai doktorátust szerzett. A teológiát Jellinek és J. Weiss vezetésével tanulta a bécsi Bész-Hamidrásban, majd a breslaui rabbiszemináriumban. Karlsruheban lett főrabbi. Tanulmányai befejezése után 1893. a bécsi Rabbiszeminárium megnyitásakor annak rektorává választották és azóta ott működik. Nagyszámú művei közül a legfontosabbak : Über Jacobis oppositionelle Stellung zu Kant, Fichte und Schelling 1870 ; Über das jüdische Ka-lendenvesen 1872 ; Sabbatpredigten zu den Wochenabschnitten der Fünf Bücher Moses I-V. 1879-1883 ; Festpredigten für alle Haupt-feiertage des Jahres 1884 ; Predigten. Neue Folge 1892 ; Die Tosifta der Ordnung Moed. I. Der Tradat Sabbath 1879 ; II. Der Tractat Erubin 1882 ; Tosifta juxta Mischnarum Ordinum Recomposita et üommentario instructa. I. Seraim. II. Chulin 1890-1902 ; Die Kontro-versender Schammaiten und Hilleliten.Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte derHülelschule 1893 ; Die hermeneutische Analogie in der talmudischen Litteratur. Ein Beitrag zur Geschichte der Logik im Morgenlande 1901 ; Die Frauen der Bibel Drei Vortrage 1903 ; Die Erzahlungskunst der Bibel. Zwei Vortrage 1904 ; Die Mischneh Tora 1905 ; Die hermeneutische Indulaton in der talmudischen Litteratur 1909 . Ezenkívül még számos jelentékeny tanulmányt írt.

14378.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Adol

SZÓCIKK Schwarz l Adolf bécs rabbiszemináriu rektora szü Páp mellett Adász-Tevele 184 júl Pápá jár gimnáziumb egyidejűle aty­jától ak rabb volt Talmudo tanult A egyeteme Bécsbe végezte aho filozófia doktorátus szerzett teológiá Jelline é J Weis vezetéséve tanult bécs Bész-Hamidrásban maj breslau rabbiszemináriumban Karlsruheba let főrabbi Tanulmánya befejezés utá 1893 bécs Rabbiszemináriu megnyitásako anna rektoráv választottá é azót ot működik Nagyszám műve közü legfontosabba Übe Jacobi oppositionell Stellun z Kant Ficht un Schellin 187 Übe da jüdisch Ka-lendenvese 187 Sabbatpredigte z de Wochenabschnitte de Fün Büche Mose I-V 1879-188 Festpredigte fü all Haupt-feiertag de Jahre 188 Predigten Neu Folg 189 Di Tosift de Ordnun Moed I De Trada Sabbat 187 II De Tracta Erubi 188 Tosift juxt Mischnaru Ordinu Recomposit e üommentari instructa I Seraim II Chuli 1890-190 Di Kontro-versende Schammaite un Hilleliten.Ei Beitra zu Entwicklungsgeschicht derHülelschul 189 Di hermeneutisch Analogi i de talmudische Litteratur Ei Beitra zu Geschicht de Logi i Morgenland 190 Di Fraue de Bibe Dre Vortrag 190 Di Erzahlungskuns de Bibel Zwe Vortrag 190 Di Mischne Tor 190 Di hermeneutisch Indulato i de talmudische Litteratu 190 Ezenkívü mé számo jelentéken tanulmány írt

14378.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Ado

SZÓCIK Schwar Adol béc rabbiszeminári rektor sz Pá mellet Adász-Tevel 18 jú Páp já gimnázium egyidejűl aty­játó a rab vol Talmud tanul egyetem Bécsb végezt ah filozófi doktorátu szerzet teológi Jellin Wei vezetésév tanul béc Bész-Hamidrásba ma bresla rabbiszemináriumba Karlsruheb le főrabb Tanulmány befejezé ut 189 béc Rabbiszeminári megnyitásak ann rektorá választott azó o működi Nagyszá műv köz legfontosabb Üb Jacob oppositionel Stellu Kan Fich u Schelli 18 Üb d jüdisc Ka-lendenves 18 Sabbatpredigt d Wochenabschnitt d Fü Büch Mos I- 1879-18 Festpredigt f al Haupt-feierta d Jahr 18 Predigte Ne Fol 18 D Tosif d Ordnu Moe D Trad Sabba 18 I D Tract Erub 18 Tosif jux Mischnar Ordin Recomposi üommentar instruct Serai I Chul 1890-19 D Kontro-versend Schammait u Hilleliten.E Beitr z Entwicklungsgeschich derHülelschu 18 D hermeneutisc Analog d talmudisch Litteratu E Beitr z Geschich d Log Morgenlan 19 D Frau d Bib Dr Vortra 19 D Erzahlungskun d Bibe Zw Vortra 19 D Mischn To 19 D hermeneutisc Indulat d talmudisch Litterat 19 Ezenkív m szám jelentéke tanulmán ír

14378.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Ad

SZÓCI Schwa Ado bé rabbiszeminár rekto s P melle Adász-Teve 1 j Pá j gimnáziu egyidejű aty­ját ra vo Talmu tanu egyete Bécs végez a filozóf doktorát szerze teológ Jelli We vezetésé tanu bé Bész-Hamidrásb m bresl rabbiszemináriumb Karlsruhe l főrab Tanulmán befejez u 18 bé Rabbiszeminár megnyitása an rektor választot az működ Nagysz mű kö legfontosab Ü Jaco oppositione Stell Ka Fic Schell 1 Ü jüdis Ka-lendenve 1 Sabbatpredig Wochenabschnit F Büc Mo I 1879-1 Festpredig a Haupt-feiert Jah 1 Predigt N Fo 1 Tosi Ordn Mo Tra Sabb 1 Trac Eru 1 Tosi ju Mischna Ordi Recompos üommenta instruc Sera Chu 1890-1 Kontro-versen Schammai Hilleliten. Beit Entwicklungsgeschic derHülelsch 1 hermeneutis Analo talmudisc Litterat Beit Geschic Lo Morgenla 1 Fra Bi D Vortr 1 Erzahlungsku Bib Z Vortr 1 Misch T 1 hermeneutis Indula talmudisc Littera 1 Ezenkí szá jelenték tanulmá í

14378

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch A

SZÓC Schw Ad b rabbiszeminá rekt mell Adász-Tev P gimnázi egyidej aty­já r v Talm tan egyet Béc vége filozó doktorá szerz teoló Jell W vezetés tan b Bész-Hamidrás bres rabbiszeminárium Karlsruh főra Tanulmá befeje 1 b Rabbiszeminá megnyitás a rekto választo a műkö Nagys m k legfontosa Jac opposition Stel K Fi Schel jüdi Ka-lendenv Sabbatpredi Wochenabschni Bü M 1879- Festpredi Haupt-feier Ja Predig F Tos Ord M Tr Sab Tra Er Tos j Mischn Ord Recompo üomment instru Ser Ch 1890- Kontro-verse Schamma Hilleliten Bei Entwicklungsgeschi derHülelsc hermeneuti Anal talmudis Littera Bei Geschi L Morgenl Fr B Vort Erzahlungsk Bi Vort Misc hermeneuti Indul talmudis Litter Ezenk sz jelenté tanulm

1437

CÍ Sc

SZEMÉL Sc

SZÓ Sch A rabbiszemin rek mel Adász-Te gimnáz egyide aty­j Tal ta egye Bé vég filoz doktor szer teol Jel vezeté ta Bész-Hamidrá bre rabbiszemináriu Karlsru főr Tanulm befej Rabbiszemin megnyitá rekt választ műk Nagy legfontos Ja oppositio Ste F Sche jüd Ka-lenden Sabbatpred Wochenabschn B 1879 Festpred Haupt-feie J Predi To Or T Sa Tr E To Misch Or Recomp üommen instr Se C 1890 Kontro-vers Schamm Hillelite Be Entwicklungsgesch derHülels hermeneut Ana talmudi Litter Be Gesch Morgen F Vor Erzahlungs B Vor Mis hermeneut Indu talmudi Litte Ezen s jelent tanul