14381.htm

CÍMSZÓ: Stauber

SZÓCIKK: "Stauber József(nagydoroghi), lapszerkesztő, szül. Nagy doroghon 1871 febr. 1. A budapesti tudományegyetemen jogot végzett. Előbb a Sza bad Szó, majd a Pesti Napló belső munkatársa lett. 1897 óta felelős szerkesztője az Aradi Köz lönynek. Néhány év alatt az újságot a vidék egyik legnagyobb napilapjává fejlesztette. S. alelnöke volt aVidéki HirlapírókOrsz. Szövetségének, majd elnöke az Újságírók Országos Szervezetének. Később az Aradi Nyomda r.-t. vezetője és az Aradi Közlöny tulajdonos főszerkesztője lett. 1910-ben nagydoroghi előnévvel magyar nemességet ka pott. Húsz éven át, a háború végóig, választott tagja volt Arad város törvényhatósági bizottsá gának és ugyancsak választott tagja a román impérium alatt megalakult első városi tanácsnak. Lapjában lelkesen támogatja az erdélyi Magyar Párt törekvéseit."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4381. címszó a lexikon => 777. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14381.htm

CÍMSZÓ: Stauber

SZÓCIKK: Stauber József nagydoroghi , lapszerkesztő, szül. Nagy doroghon 1871 febr. 1. A budapesti tudományegyetemen jogot végzett. Előbb a Sza bad Szó, majd a Pesti Napló belső munkatársa lett. 1897 óta felelős szerkesztője az Aradi Köz lönynek. Néhány év alatt az újságot a vidék egyik legnagyobb napilapjává fejlesztette. S. alelnöke volt aVidéki HirlapírókOrsz. Szövetségének, majd elnöke az Újságírók Országos Szervezetének. Később az Aradi Nyomda r.-t. vezetője és az Aradi Közlöny tulajdonos főszerkesztője lett. 1910-ben nagydoroghi előnévvel magyar nemességet ka pott. Húsz éven át, a háború végóig, választott tagja volt Arad város törvényhatósági bizottsá gának és ugyancsak választott tagja a román impérium alatt megalakult első városi tanácsnak. Lapjában lelkesen támogatja az erdélyi Magyar Párt törekvéseit.

14381.ht

CÍMSZÓ Staube

SZÓCIKK Staube Józse nagydorogh lapszerkesztő szül Nag dorogho 187 febr 1 budapest tudományegyeteme jogo végzett Előb Sz ba Szó maj Pest Napl bels munkatárs lett 189 ót felelő szerkesztőj a Arad Kö lönynek Néhán é alat a újságo vidé egyi legnagyob napilapjáv fejlesztette S alelnök vol aVidék HirlapírókOrsz Szövetségének maj elnök a Újságíró Országo Szervezetének Későb a Arad Nyomd r.-t vezetőj é a Arad Közlön tulajdono főszerkesztőj lett 1910-be nagydorogh előnévve magya nemessége k pott Hús éve át hábor végóig választot tagj vol Ara váro törvényhatóság bizotts gána é ugyancsa választot tagj romá impériu alat megalakul els város tanácsnak Lapjába lelkese támogatj a erdély Magya Pár törekvéseit

14381.h

CÍMSZ Staub

SZÓCIK Staub Józs nagydorog lapszerkeszt szü Na dorogh 18 feb budapes tudományegyetem jog végzet Elő S b Sz ma Pes Nap bel munkatár let 18 ó felel szerkesztő Ara K lönyne Néhá ala újság vid egy legnagyo napilapjá fejlesztett alelnö vo aVidé HirlapírókOrs Szövetségéne ma elnö Újságír Ország Szervezeténe Késő Ara Nyom r.- vezető Ara Közlö tulajdon főszerkesztő let 1910-b nagydorog előnévv magy nemesség pot Hú év á hábo végói választo tag vo Ar vár törvényhatósá bizott gán ugyancs választo tag rom impéri ala megalaku el váro tanácsna Lapjáb lelkes támogat erdél Magy Pá törekvései

14381.

CÍMS Stau

SZÓCI Stau Józ nagydoro lapszerkesz sz N dorog 1 fe budape tudományegyete jo végze El S m Pe Na be munkatá le 1 fele szerkeszt Ar lönyn Néh al újsá vi eg legnagy napilapj fejlesztet aleln v aVid HirlapírókOr Szövetségén m eln Újságí Orszá Szervezetén Kés Ar Nyo r. vezet Ar Közl tulajdo főszerkeszt le 1910- nagydoro előnév mag nemessé po H é háb végó választ ta v A vá törvényhatós bizot gá ugyanc választ ta ro impér al megalak e vár tanácsn Lapjá lelke támoga erdé Mag P törekvése

14381

CÍM Sta

SZÓC Sta Jó nagydor lapszerkes s doro f budap tudományegyet j végz E P N b munkat l fel szerkesz A löny Né a újs v e legnag napilap fejleszte alel aVi HirlapírókO Szövetségé el Újság Orsz Szervezeté Ké A Ny r veze A Köz tulajd főszerkesz l 1910 nagydor előné ma nemess p há vég válasz t v törvényható bizo g ugyan válasz t r impé a megala vá tanács Lapj lelk támog erd Ma törekvés

1438

CÍ St

SZÓ St J nagydo lapszerke dor buda tudományegye vég munka fe szerkes lön N új legna napila fejleszt ale aV Hirlapírók Szövetség e Újsá Ors Szervezet K N vez Kö tulaj főszerkes 191 nagydo előn m nemes h vé válas törvényhat biz ugya válas imp megal v tanác Lap lel támo er M törekvé