14385.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Gábor

SZÓCIKK: "Schwarz Gábor, rabbi, szül. Nádudvaron 1872 dec. 13. 1886-96-ig a budapesti Rabbiképző egy évig a wieni Jüdisch-theologische Lehranstalt hallgatója volt. 1895-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1897. pedig rabbivá. Előbb károlyvárosi rabbi volt, 1900 óta zágrábi főrabbi. Művei: A Peschitó szír fordítás Jeremiás Könyvére (Budapest 1895); Az izr. vallás szertartásai horvát nyelven (Tankönyv); A zsidók története (I--II. horvát nyelven. Tankönyv); Az imakönyv fordítása horvát nyelvre. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Jew. Éncyclopediában, a horvát orsz. levéltár Értesítőjében, a horvát középiskolai tanárok Értesítőjében, az Allgemeine Zeitung des Judeutumsban jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4385. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14385.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Gábor

SZÓCIKK: Schwarz Gábor, rabbi, szül. Nádudvaron 1872 dec. 13. 1886-96-ig a budapesti Rabbiképző egy évig a wieni Jüdisch-theologische Lehranstalt hallgatója volt. 1895-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1897. pedig rabbivá. Előbb károlyvárosi rabbi volt, 1900 óta zágrábi főrabbi. Művei: A Peschitó szír fordítás Jeremiás Könyvére Budapest 1895 ; Az izr. vallás szertartásai horvát nyelven Tankönyv ; A zsidók története I--II. horvát nyelven. Tankönyv ; Az imakönyv fordítása horvát nyelvre. Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Jew. Éncyclopediában, a horvát orsz. levéltár Értesítőjében, a horvát középiskolai tanárok Értesítőjében, az Allgemeine Zeitung des Judeutumsban jelentek meg.

14385.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Gábo

SZÓCIKK Schwar Gábor rabbi szül Nádudvaro 187 dec 13 1886-96-i budapest Rabbiképz eg évi wien Jüdisch-theologisch Lehranstal hallgatój volt 1895-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1897 pedi rabbivá Előb károlyváros rabb volt 190 ót zágráb főrabbi Művei Peschit szí fordítá Jeremiá Könyvér Budapes 189 A izr vallá szertartása horvá nyelve Tanköny zsidó történet I--II horvá nyelven Tanköny A imaköny fordítás horvá nyelvre Cikke Magya Zsid Szemlében Jew Éncyclopediában horvá orsz levéltá Értesítőjében horvá középiskola tanáro Értesítőjében a Allgemein Zeitun de Judeutumsba jelente meg

14385.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Gáb

SZÓCIK Schwa Gábo rabb szü Nádudvar 18 de 1 1886-96- budapes Rabbikép e év wie Jüdisch-theologisc Lehransta hallgató vol 1895-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv Elő károlyváro rab vol 19 ó zágrá főrabb Műve Peschi sz fordít Jeremi Könyvé Budape 18 iz vall szertartás horv nyelv Tankön zsid történe I--I horv nyelve Tankön imakön fordítá horv nyelvr Cikk Magy Zsi Szemlébe Je Éncyclopediába horv ors levélt Értesítőjébe horv középiskol tanár Értesítőjébe Allgemei Zeitu d Judeutumsb jelent me

14385.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Gá

SZÓCI Schw Gáb rab sz Nádudva 1 d 1886-96 budape Rabbiké é wi Jüdisch-theologis Lehranst hallgat vo 1895- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi El károlyvár ra vo 1 zágr főrab Műv Pesch s fordí Jerem Könyv Budap 1 i val szertartá hor nyel Tankö zsi történ I-- hor nyelv Tankö imakö fordít hor nyelv Cik Mag Zs Szemléb J Éncyclopediáb hor or levél Értesítőjéb hor középisko taná Értesítőjéb Allgeme Zeit Judeutums jelen m

14385

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch G

SZÓC Sch Gá ra s Nádudv 1886-9 budap Rabbik w Jüdisch-theologi Lehrans hallga v 1895 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E károlyvá r v zág főra Mű Pesc ford Jere Köny Buda va szertart ho nye Tank zs törté I- ho nyel Tank imak fordí ho nyel Ci Ma Z Szemlé Éncyclopediá ho o levé Értesítőjé ho középisk tan Értesítőjé Allgem Zei Judeutum jele

1438

CÍ Sc

SZEMÉL Sc

SZÓ Sc G r Nádud 1886- buda Rabbi Jüdisch-theolog Lehran hallg 189 av bölcsészdok Budape rab károlyv zá főr M Pes for Jer Kön Bud v szertar h ny Tan z tört I h nye Tan ima ford h nye C M Szeml Éncyclopedi h lev Értesítőj h középis ta Értesítőj Allge Ze Judeutu jel