14393.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Vilmos

SZÓCIKK: Schwarz Vilmos, újságíró és szabadságharcos, szül. Sátoraljaújhelyen 1815., megh. Budapesten 1908. Fiatal korában gróf Andrássy Manó tanítója volt, Kossuth Lajosnak pedig már a szabadságharc előtt baráti köréhez tartozott. A szabadságharcot mint honvédfőhadnagy küzdötte végig, számos ütközetben vett részt és egy alkalommal Irányi Dániel életét is megmentette. Később a Pester Lloyd tudósítója volt. Sátoraljaújhely városa a közügyek terén szerzett érdemeiért díszpolgárának választotta meg. Az erre vonata kozó jegyzőkönyvet fia, S. Gyula fővárosi ügyvéd (1858-1926) a Zsidó Múzeumnak adományozta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4393. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14393.htm

CÍMSZÓ: Schwarz

SZEMÉLYNÉV: Schwarz Vilmos

SZÓCIKK: Schwarz Vilmos, újságíró és szabadságharcos, szül. Sátoraljaújhelyen 1815., megh. Budapesten 1908. Fiatal korában gróf Andrássy Manó tanítója volt, Kossuth Lajosnak pedig már a szabadságharc előtt baráti köréhez tartozott. A szabadságharcot mint honvédfőhadnagy küzdötte végig, számos ütközetben vett részt és egy alkalommal Irányi Dániel életét is megmentette. Később a Pester Lloyd tudósítója volt. Sátoraljaújhely városa a közügyek terén szerzett érdemeiért díszpolgárának választotta meg. Az erre vonata kozó jegyzőkönyvet fia, S. Gyula fővárosi ügyvéd 1858-1926 a Zsidó Múzeumnak adományozta.

14393.ht

CÍMSZÓ Schwar

SZEMÉLYNÉV Schwar Vilmo

SZÓCIKK Schwar Vilmos újságír é szabadságharcos szül Sátoraljaújhelye 1815. megh Budapeste 1908 Fiata korába gró Andráss Man tanítój volt Kossut Lajosna pedi má szabadsághar előt barát köréhe tartozott szabadságharco min honvédfőhadnag küzdött végig számo ütközetbe vet rész é eg alkalomma Irány Dánie életé i megmentette Későb Peste Lloy tudósítój volt Sátoraljaújhel város közügye teré szerzet érdemeiér díszpolgárána választott meg A err vonat koz jegyzőkönyve fia S Gyul főváros ügyvé 1858-192 Zsid Múzeumna adományozta

14393.h

CÍMSZ Schwa

SZEMÉLYNÉ Schwa Vilm

SZÓCIK Schwa Vilmo újságí szabadságharco szü Sátoraljaújhely 1815 meg Budapest 190 Fiat koráb gr András Ma tanító vol Kossu Lajosn ped m szabadságha elő bará köréh tartozot szabadságharc mi honvédfőhadna küzdöt végi szám ütközetb ve rés e alkalomm Irán Dáni élet megmentett Késő Pest Llo tudósító vol Sátoraljaújhe váro közügy ter szerze érdemeié díszpolgárán választot me er vona ko jegyzőkönyv fi Gyu főváro ügyv 1858-19 Zsi Múzeumn adományozt

14393.

CÍMS Schw

SZEMÉLYN Schw Vil

SZÓCI Schw Vilm újság szabadságharc sz Sátoraljaújhel 181 me Budapes 19 Fia korá g Andrá M tanít vo Koss Lajos pe szabadságh el bar köré tartozo szabadsághar m honvédfőhadn küzdö vég szá ütközet v ré alkalom Irá Dán éle megmentet Kés Pes Ll tudósít vo Sátoraljaújh vár közüg te szerz érdemei díszpolgárá választo m e von k jegyzőköny f Gy fővár ügy 1858-1 Zs Múzeum adományoz

14393

CÍM Sch

SZEMÉLY Sch Vi

SZÓC Sch Vil újsá szabadsághar s Sátoraljaújhe 18 m Budape 1 Fi kor Andr taní v Kos Lajo p szabadság e ba kör tartoz szabadságha honvédfőhad küzd vé sz ütköze r alkalo Ir Dá él megmente Ké Pe L tudósí v Sátoraljaúj vá közü t szer érdeme díszpolgár választ vo jegyzőkön G fővá üg 1858- Z Múzeu adományo

1439

CÍ Sc

SZEMÉL Sc V

SZÓ Sc Vi újs szabadságha Sátoraljaújh 1 Budap F ko And tan Ko Laj szabadsá b kö tarto szabadságh honvédfőha küz v s ütköz alkal I D é megment K P tudós Sátoraljaú v köz sze érdem díszpolgá válasz v jegyzőkö főv ü 1858 Múze adomány