14394.htm

CÍMSZÓ: Schweiger

SZEMÉLYNÉV: Schweiger Lázár

SZÓCIKK: "Schweiger 1. Lázár, rabbi, etnológus, szül. Nagytapolcsányban 1872 aug. 2. Tanulmányait Frankfurtban és a berni egyetemen fejezte be, ahol filozófiai doktorátust tett. 1904 óta egri főrabbi s mint ilyen, sokat tett az ottani hitélet emelésén. Emellett azonban kiváló etnológus és néppszichológus, aki ezirányú tanulmányaival a külföld szakköreiben is ismertté tette nevét. Magyar nyelven írt tanulmányai régebben főleg a Magyar Nemzeti Múzeum kiadványában, azEtnographiában jelentek meg. Önállóan megjelent nagyobb tanulmányai: Philosophie der Geschichte, Völker psychologie und Sociologie in ihren gegenseiti-gen Beziehungen (1899); Das Gesefz der grossen Zahl (1904, magyarul is); Die logischen Metho-den der Ethnologie (1909, magyarul is); Die Anknüpfungspunkte der Kunst und Ethnographie (1910,magyarul is); Die Jubiláen der Deszen-denztheorie (1910); Die Religion im Lichte der Völker psychologie (1911); Utóhangok a Darwin-ünnepélyhez (1909); Moritz Lazarus (1911); A neodarwinizmus (1912, németül is)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4394. címszó a lexikon => 778. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14394.htm

CÍMSZÓ: Schweiger

SZEMÉLYNÉV: Schweiger Lázár

SZÓCIKK: Schweiger 1. Lázár, rabbi, etnológus, szül. Nagytapolcsányban 1872 aug. 2. Tanulmányait Frankfurtban és a berni egyetemen fejezte be, ahol filozófiai doktorátust tett. 1904 óta egri főrabbi s mint ilyen, sokat tett az ottani hitélet emelésén. Emellett azonban kiváló etnológus és néppszichológus, aki ezirányú tanulmányaival a külföld szakköreiben is ismertté tette nevét. Magyar nyelven írt tanulmányai régebben főleg a Magyar Nemzeti Múzeum kiadványában, azEtnographiában jelentek meg. Önállóan megjelent nagyobb tanulmányai: Philosophie der Geschichte, Völker psychologie und Sociologie in ihren gegenseiti-gen Beziehungen 1899 ; Das Gesefz der grossen Zahl 1904, magyarul is ; Die logischen Metho-den der Ethnologie 1909, magyarul is ; Die Anknüpfungspunkte der Kunst und Ethnographie 1910,magyarul is ; Die Jubiláen der Deszen-denztheorie 1910 ; Die Religion im Lichte der Völker psychologie 1911 ; Utóhangok a Darwin-ünnepélyhez 1909 ; Moritz Lazarus 1911 ; A neodarwinizmus 1912, németül is .

14394.ht

CÍMSZÓ Schweige

SZEMÉLYNÉV Schweige Lázá

SZÓCIKK Schweige 1 Lázár rabbi etnológus szül Nagytapolcsányba 187 aug 2 Tanulmányai Frankfurtba é bern egyeteme fejezt be aho filozófia doktorátus tett 190 ót egr főrabb min ilyen soka tet a ottan hitéle emelésén Emellet azonba kivál etnológu é néppszichológus ak ezirány tanulmányaiva külföl szakköreibe i ismertt tett nevét Magya nyelve ír tanulmánya régebbe főle Magya Nemzet Múzeu kiadványában azEtnographiába jelente meg Önállóa megjelen nagyob tanulmányai Philosophi de Geschichte Völke psychologi un Sociologi i ihre gegenseiti-ge Beziehunge 189 Da Gesef de grosse Zah 1904 magyaru i Di logische Metho-de de Ethnologi 1909 magyaru i Di Anknüpfungspunkt de Kuns un Ethnographi 1910,magyaru i Di Jubiláe de Deszen-denztheori 191 Di Religio i Licht de Völke psychologi 191 Utóhango Darwin-ünnepélyhe 190 Morit Lazaru 191 neodarwinizmu 1912 németü i

14394.h

CÍMSZ Schweig

SZEMÉLYNÉ Schweig Láz

SZÓCIK Schweig Lázá rabb etnológu szü Nagytapolcsányb 18 au Tanulmánya Frankfurtb ber egyetem fejez b ah filozófi doktorátu tet 19 ó eg főrab mi ilye sok te otta hitél emelésé Emelle azonb kivá etnológ néppszichológu a ezirán tanulmányaiv külfö szakköreib ismert tet nevé Magy nyelv í tanulmány régebb fől Magy Nemze Múze kiadványába azEtnographiáb jelent me Önálló megjele nagyo tanulmánya Philosoph d Geschicht Völk psycholog u Sociolog ihr gegenseiti-g Beziehung 18 D Gese d gross Za 190 magyar D logisch Metho-d d Ethnolog 190 magyar D Anknüpfungspunk d Kun u Ethnograph 1910,magyar D Jubilá d Deszen-denztheor 19 D Religi Lich d Völk psycholog 19 Utóhang Darwin-ünnepélyh 19 Mori Lazar 19 neodarwinizm 191 német

14394.

CÍMS Schwei

SZEMÉLYN Schwei Lá

SZÓCI Schwei Láz rab etnológ sz Nagytapolcsány 1 a Tanulmány Frankfurt be egyete feje a filozóf doktorát te 1 e főra m ily so t ott hité emelés Emell azon kiv etnoló néppszichológ ezirá tanulmányai külf szakkörei ismer te nev Mag nyel tanulmán régeb fő Mag Nemz Múz kiadványáb azEtnographiá jelen m Önáll megjel nagy tanulmány Philosop Geschich Völ psycholo Sociolo ih gegenseiti- Beziehun 1 Ges gros Z 19 magya logisc Metho- Ethnolo 19 magya Anknüpfungspun Ku Ethnograp 1910,magya Jubil Deszen-denztheo 1 Relig Lic Völ psycholo 1 Utóhan Darwin-ünnepély 1 Mor Laza 1 neodarwiniz 19 néme

14394

CÍM Schwe

SZEMÉLY Schwe L

SZÓC Schwe Lá ra etnoló s Nagytapolcsán Tanulmán Frankfur b egyet fej filozó doktorá t főr il s ot hit emelé Emel azo ki etnol néppszicholó ezir tanulmánya kül szakköre isme t ne Ma nye tanulmá rége f Ma Nem Mú kiadványá azEtnographi jele Önál megje nag tanulmán Philoso Geschic Vö psychol Sociol i gegenseiti Beziehu Ge gro 1 magy logis Metho Ethnol 1 magy Anknüpfungspu K Ethnogra 1910,magy Jubi Deszen-denzthe Reli Li Vö psychol Utóha Darwin-ünnepél Mo Laz neodarwini 1 ném

1439

CÍ Schw

SZEMÉL Schw

SZÓ Schw L r etnol Nagytapolcsá Tanulmá Frankfu egye fe filoz doktor fő i o hi emel Eme az k etno néppszichol ezi tanulmány kü szakkör ism n M ny tanulm rég M Ne M kiadvány azEtnograph jel Öná megj na tanulmá Philos Geschi V psycho Socio gegenseit Bezieh G gr mag logi Meth Ethno mag Anknüpfungsp Ethnogr 1910,mag Jub Deszen-denzth Rel L V psycho Utóh Darwin-ünnepé M La neodarwin né