14396.htm

CÍMSZÓ: Schwerin

SZEMÉLYNÉV: Schwerin Götz

SZÓCIKK: Schwerin Götz, rabbi, Kohn Sámuel főrabbi nagyatyja, szül. Schwerin a. d. Wartheben (Posen) 1760., megh. Baján 1845. A pozsonyi és prágai világhírű jesivákon tanult és 1796. költözött Magyarországba, ahol előbb Szabadkán, majd 1815-től kezdve Baján volt rabbi. 1827-ben a magyar hitközségek egy része megválasztotta az egész ország főrabbijának, azzal a jogkörrel, hogy vallási ügyekben dönthessen s a feleket viszály esetén megjelenésre kényszeríthesse s hogy beleegyezése nélkül az országban senkit se lehessen rabbi vagy más rituális funkcióra alkalmazni. Jogköre kiterjedt a türelmi adó elosztására és mindenféle ellentét elsimítására is. S. magas hivatását mintaszerűen töltötte be. Ő maga nem állt távol bizonyos reformoktól, így megengedte és maga is gyakorolta a prédikálást ünnepi istentiszteletek alkalmával s hitszónoklataiban nem szorítkozott kizárólag bibliai magyarázatra. Az 1844-iki paksi rabbikonferencián egyik legszá­ mottevőbb résztvevő ő volt. Életrajzát unokája, Kohn Sámuel főrabbi (1. o.) írta meg a Magyar Zsidó Szemle 1898-99. évf.-ban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4396. címszó a lexikon => 779. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14396.htm

CÍMSZÓ: Schwerin

SZEMÉLYNÉV: Schwerin Götz

SZÓCIKK: Schwerin Götz, rabbi, Kohn Sámuel főrabbi nagyatyja, szül. Schwerin a. d. Wartheben Posen 1760., megh. Baján 1845. A pozsonyi és prágai világhírű jesivákon tanult és 1796. költözött Magyarországba, ahol előbb Szabadkán, majd 1815-től kezdve Baján volt rabbi. 1827-ben a magyar hitközségek egy része megválasztotta az egész ország főrabbijának, azzal a jogkörrel, hogy vallási ügyekben dönthessen s a feleket viszály esetén megjelenésre kényszeríthesse s hogy beleegyezése nélkül az országban senkit se lehessen rabbi vagy más rituális funkcióra alkalmazni. Jogköre kiterjedt a türelmi adó elosztására és mindenféle ellentét elsimítására is. S. magas hivatását mintaszerűen töltötte be. Ő maga nem állt távol bizonyos reformoktól, így megengedte és maga is gyakorolta a prédikálást ünnepi istentiszteletek alkalmával s hitszónoklataiban nem szorítkozott kizárólag bibliai magyarázatra. Az 1844-iki paksi rabbikonferencián egyik legszá­ mottevőbb résztvevő ő volt. Életrajzát unokája, Kohn Sámuel főrabbi 1. o. írta meg a Magyar Zsidó Szemle 1898-99. évf.-ban.

14396.ht

CÍMSZÓ Schweri

SZEMÉLYNÉV Schweri Göt

SZÓCIKK Schweri Götz rabbi Koh Sámue főrabb nagyatyja szül Schweri a d Warthebe Pose 1760. megh Bajá 1845 pozsony é prága világhír jesiváko tanul é 1796 költözöt Magyarországba aho előb Szabadkán maj 1815-tő kezdv Bajá vol rabbi 1827-be magya hitközsége eg rész megválasztott a egés orszá főrabbijának azza jogkörrel hog vallás ügyekbe dönthesse feleke viszál eseté megjelenésr kényszeríthess hog beleegyezés nélkü a országba senki s lehesse rabb vag má rituáli funkciór alkalmazni Jogkör kiterjed türelm ad elosztásár é mindenfél ellenté elsimításár is S maga hivatásá mintaszerűe töltött be mag ne áll távo bizonyo reformoktól íg megengedt é mag i gyakorolt prédikálás ünnep istentisztelete alkalmáva hitszónoklataiba ne szorítkozot kizáróla biblia magyarázatra A 1844-ik paks rabbikonferenciá egyi legsz mottevőb résztvev volt Életrajzá unokája Koh Sámue főrabb 1 o írt me Magya Zsid Szeml 1898-99 évf.-ban

14396.h

CÍMSZ Schwer

SZEMÉLYNÉ Schwer Gö

SZÓCIK Schwer Göt rabb Ko Sámu főrab nagyatyj szü Schwer Wartheb Pos 1760 meg Baj 184 pozson prág világhí jesivák tanu 179 költözö Magyarországb ah elő Szabadká ma 1815-t kezd Baj vo rabb 1827-b magy hitközség e rés megválasztot egé orsz főrabbijána azz jogkörre ho vallá ügyekb dönthess felek viszá eset megjelenés kényszeríthes ho beleegyezé nélk országb senk lehess rab va m rituál funkció alkalmazn Jogkö kiterje türel a elosztásá mindenfé ellent elsimításá i mag hivatás mintaszerű töltöt b ma n ál táv bizony reformoktó í megenged ma gyakorol prédikálá ünne istentisztelet alkalmáv hitszónoklataib n szorítkozo kizáról bibli magyarázatr 1844-i pak rabbikonferenci egy legs mottevő résztve vol Életrajz unokáj Ko Sámu főrab ír m Magy Zsi Szem 1898-9 évf.-ba

14396.

CÍMS Schwe

SZEMÉLYN Schwe G

SZÓCI Schwe Gö rab K Sám főra nagyaty sz Schwe Warthe Po 176 me Ba 18 pozso prá világh jesivá tan 17 költöz Magyarország a el Szabadk m 1815- kez Ba v rab 1827- mag hitközsé ré megválaszto eg ors főrabbiján az jogkörr h vall ügyek dönthes fele visz ese megjelené kényszeríthe h beleegyez nél ország sen lehes ra v rituá funkci alkalmaz Jogk kiterj türe elosztás mindenf ellen elsimítás ma hivatá mintaszer töltö m á tá bizon reformokt megenge m gyakoro prédikál ünn istentisztele alkalmá hitszónoklatai szorítkoz kizáró bibl magyarázat 1844- pa rabbikonferenc eg leg mottev résztv vo Életraj unoká K Sám főra í Mag Zs Sze 1898- évf.-b

14396

CÍM Schw

SZEMÉLY Schw

SZÓC Schw G ra Sá főr nagyat s Schw Warth P 17 m B 1 pozs pr világ jesiv ta 1 költö Magyarorszá e Szabad 1815 ke B ra 1827 ma hitközs r megválaszt e or főrabbijá a jogkör val ügye dönthe fel vis es megjelen kényszeríth beleegye né orszá se lehe r ritu funkc alkalma Jog kiter tür elosztá minden elle elsimítá m hivat mintasze tölt t bizo reformok megeng gyakor prédiká ün istentisztel alkalm hitszónoklata szorítko kizár bib magyaráza 1844 p rabbikonferen e le motte részt v Életra unok Sá főr Ma Z Sz 1898 évf.-

1439

CÍ Sch

SZEMÉL Sch

SZÓ Sch r S fő nagya Sch Wart 1 poz p vilá jesi t költ Magyarorsz Szaba 181 k r 182 m hitköz megválasz o főrabbij jogkö va ügy dönth fe vi e megjele kényszerít beleegy n orsz s leh rit funk alkalm Jo kite tü eloszt minde ell elsimít hiva mintasz töl biz reformo megen gyako prédik ü istentiszte alkal hitszónoklat szorítk kizá bi magyaráz 184 rabbikonfere l mott rész Életr uno S fő M S 189 évf.