14398.htm

CÍMSZÓ: Sebeők

SZEMÉLYNÉV: Sebeők Dezső

SZÓCIKK: "Sebeők Dezső, ügyvéd, jogi író, szül. Budapesten 1891 jan. 8. Egyetemi tanulmányait u. o. végezte s miután jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett, gyakorló ügyvéd lett. Közben 1916-18 közt törvényszéki bíró volt s mint ilyent az igazságügyminisztérium kodifikáló osztályába rendelték a háborús gazdasági rendeletek megalkotása végett. 1916 óta tagja a Pesti Izraelita Hitközség képviselőtestületének és választmányának, egyszersmind pedig a kulturális osztály helyettes elöljárója is. Az ügyosztályban ő vetette fel a könyvkiadás és a zsidó könyv propagálásának eszméjét. 1919-27 közt ötvenkét allegorikus cikket írt Tamás fiamhoz c. a numerus clausus ellen, a bécsi Jüdische Zeitungnak pedig a magyar zsidóság jogi helyzetéről írt felvilágosító és objektív tanulmányokat. Ő szervezte a bécsi, prágai és berlini numerus-clausus bizottságokat a nélkülöző magyar diákok nyomorának enyhítésére. Élénk részt vesz a községkerület ügyeinek intézésében is. Szerkeszti a Budapesten megjelenő Wirtschaftliche Nachrichtent, állandó munkatársa a Jogtudományi Közlöny, a Kereskedelmi Jog, a Berliner Tageblatt és a Prager Tageblatt c. lapoknak. Számos tanulmányán kívül önállóan megjelent müvei: Az állam igénybevételi joga (1917, Grill); A zsákokról szóló jogszabályok (7. kiad. 1923); Az anyasági biztosításról (1916) s ezenkívül számos háborús rendelet."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4398. címszó a lexikon => 779. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14398.htm

CÍMSZÓ: Sebeők

SZEMÉLYNÉV: Sebeők Dezső

SZÓCIKK: Sebeők Dezső, ügyvéd, jogi író, szül. Budapesten 1891 jan. 8. Egyetemi tanulmányait u. o. végezte s miután jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett, gyakorló ügyvéd lett. Közben 1916-18 közt törvényszéki bíró volt s mint ilyent az igazságügyminisztérium kodifikáló osztályába rendelték a háborús gazdasági rendeletek megalkotása végett. 1916 óta tagja a Pesti Izraelita Hitközség képviselőtestületének és választmányának, egyszersmind pedig a kulturális osztály helyettes elöljárója is. Az ügyosztályban ő vetette fel a könyvkiadás és a zsidó könyv propagálásának eszméjét. 1919-27 közt ötvenkét allegorikus cikket írt Tamás fiamhoz c. a numerus clausus ellen, a bécsi Jüdische Zeitungnak pedig a magyar zsidóság jogi helyzetéről írt felvilágosító és objektív tanulmányokat. Ő szervezte a bécsi, prágai és berlini numerus-clausus bizottságokat a nélkülöző magyar diákok nyomorának enyhítésére. Élénk részt vesz a községkerület ügyeinek intézésében is. Szerkeszti a Budapesten megjelenő Wirtschaftliche Nachrichtent, állandó munkatársa a Jogtudományi Közlöny, a Kereskedelmi Jog, a Berliner Tageblatt és a Prager Tageblatt c. lapoknak. Számos tanulmányán kívül önállóan megjelent müvei: Az állam igénybevételi joga 1917, Grill ; A zsákokról szóló jogszabályok 7. kiad. 1923 ; Az anyasági biztosításról 1916 s ezenkívül számos háborús rendelet.

14398.ht

CÍMSZÓ Sebeő

SZEMÉLYNÉV Sebeő Dezs

SZÓCIKK Sebeő Dezső ügyvéd jog író szül Budapeste 189 jan 8 Egyetem tanulmányai u o végezt miutá jog doktorátus é ügyvéd oklevele szerzett gyakorl ügyvé lett Közbe 1916-1 köz törvényszék bír vol min ilyen a igazságügyminisztériu kodifikál osztályáb rendelté háború gazdaság rendelete megalkotás végett 191 ót tagj Pest Izraelit Hitközsé képviselőtestületéne é választmányának egyszersmin pedi kulturáli osztál helyette elöljárój is A ügyosztályba vetett fe könyvkiadá é zsid köny propagálásána eszméjét 1919-2 köz ötvenké allegoriku cikke ír Tamá fiamho c numeru clausu ellen bécs Jüdisch Zeitungna pedi magya zsidósá jog helyzetérő ír felvilágosít é objektí tanulmányokat szervezt bécsi prága é berlin numerus-clausu bizottságoka nélkülöz magya diáko nyomorána enyhítésére Élén rész ves községkerüle ügyeine intézésébe is Szerkeszt Budapeste megjelen Wirtschaftlich Nachrichtent álland munkatárs Jogtudomány Közlöny Kereskedelm Jog Berline Tageblat é Prage Tageblat c lapoknak Számo tanulmányá kívü önállóa megjelen müvei A álla igénybevétel jog 1917 Gril zsákokró szól jogszabályo 7 kiad 192 A anyaság biztosításró 191 ezenkívü számo háború rendelet

14398.h

CÍMSZ Sebe

SZEMÉLYNÉ Sebe Dez

SZÓCIK Sebe Dezs ügyvé jo ír szü Budapest 18 ja Egyete tanulmánya végez miut jo doktorátu ügyvé oklevel szerzet gyakor ügyv let Közb 1916- kö törvényszé bí vo mi ilye igazságügyminisztéri kodifiká osztályá rendelt hábor gazdasá rendelet megalkotá véget 19 ó tag Pes Izraeli Hitközs képviselőtestületén választmányána egyszersmi ped kulturál osztá helyett elöljáró i ügyosztályb vetet f könyvkiad zsi kön propagálásán eszméjé 1919- kö ötvenk allegorik cikk í Tam fiamh numer claus elle béc Jüdisc Zeitungn ped magy zsidós jo helyzetér í felvilágosí objekt tanulmányoka szervez bécs prág berli numerus-claus bizottságok nélkülö magy diák nyomorán enyhítésér Élé rés ve községkerül ügyein intézéséb i Szerkesz Budapest megjele Wirtschaftlic Nachrichten állan munkatár Jogtudomán Közlön Kereskedel Jo Berlin Tagebla Prag Tagebla lapokna Szám tanulmány kív önálló megjele müve áll igénybevéte jo 191 Gri zsákokr szó jogszabály kia 19 anyasá biztosításr 19 ezenkív szám hábor rendele

14398.

CÍMS Seb

SZEMÉLYN Seb De

SZÓCI Seb Dez ügyv j í sz Budapes 1 j Egyet tanulmány vége miu j doktorát ügyv okleve szerze gyako ügy le Köz 1916 k törvénysz b v m ily igazságügyminisztér kodifik osztály rendel hábo gazdas rendele megalkot vége 1 ta Pe Izrael Hitköz képviselőtestületé választmányán egyszersm pe kulturá oszt helyet elöljár ügyosztály vete könyvkia zs kö propagálásá eszméj 1919 k ötven allegori cik Ta fiam nume clau ell bé Jüdis Zeitung pe mag zsidó j helyzeté felvilágos objek tanulmányok szerve béc prá berl numerus-clau bizottságo nélkül mag diá nyomorá enyhítésé Él ré v községkerü ügyei intézésé Szerkes Budapes megjel Wirtschaftli Nachrichte álla munkatá Jogtudomá Közlö Kereskede J Berli Tagebl Pra Tagebl lapokn Szá tanulmán kí önáll megjel müv ál igénybevét j 19 Gr zsákok sz jogszabál ki 1 anyas biztosítás 1 ezenkí szá hábo rendel

14398

CÍM Se

SZEMÉLY Se D

SZÓC Se De ügy s Budape Egye tanulmán vég mi doktorá ügy oklev szerz gyak üg l Kö 191 törvénys il igazságügyminiszté kodifi osztál rende háb gazda rendel megalko vég t P Izrae Hitkö képviselőtestület választmányá egyszers p kultur osz helye elöljá ügyosztál vet könyvki z k propagálás eszmé 191 ötve allegor ci T fia num cla el b Jüdi Zeitun p ma zsid helyzet felvilágo obje tanulmányo szerv bé pr ber numerus-cla bizottság nélkü ma di nyomor enyhítés É r községker ügye intézés Szerke Budape megje Wirtschaftl Nachricht áll munkat Jogtudom Közl Keresked Berl Tageb Pr Tageb lapok Sz tanulmá k önál megje mü á igénybevé 1 G zsáko s jogszabá k anya biztosítá ezenk sz háb rende

1439

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S D üg Budap Egy tanulmá vé m doktor üg okle szer gya ü K 19 törvény i igazságügyminiszt kodif osztá rend há gazd rende megalk vé Izra Hitk képviselőtestüle választmány egyszer kultu os hely elölj ügyosztá ve könyvk propagálá eszm 19 ötv allego c fi nu cl e Jüd Zeitu m zsi helyze felvilág obj tanulmány szer b p be numerus-cl bizottsá nélk m d nyomo enyhíté községke ügy intézé Szerk Budap megj Wirtschaft Nachrich ál munka Jogtudo Köz Kereske Ber Tage P Tage lapo S tanulm öná megj m igénybev zsák jogszab any biztosít ezen s há rend