14400.htm

CÍMSZÓ: Sebesi

SZEMÉLYNÉV: Sebesi Ernő

SZÓCIKK: Sebesi Ernő, orvos és író, szül. Sebeskellemesen 189:-!. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen kezdte és a pozsonyi egyetemen nyert orvosi oklevelet. Az államfordulat után ő az első, aki önálló magyar verses könyvvel (A csönd arján, 1919) jelentkezik Szlovenszkón. Azóta Öklösfohász és A vihar elvonul c. verseskötetei: is megjelentek.Féleniberek c. drámájáta pozsonyi színházban, Karambol c. színdarabját Amerikában mutatták be. Haláljáték c. drámája pedig a budapesti. Kamaraszínházban várja a bemutatást. írásait a nyomorultakkal való igaz részvét és a bizarrságokra hajló fantázia jelernzi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4400. címszó a lexikon => 779. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14400.htm

CÍMSZÓ: Sebesi

SZEMÉLYNÉV: Sebesi Ernő

SZÓCIKK: Sebesi Ernő, orvos és író, szül. Sebeskellemesen 189:-!. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen kezdte és a pozsonyi egyetemen nyert orvosi oklevelet. Az államfordulat után ő az első, aki önálló magyar verses könyvvel A csönd arján, 1919 jelentkezik Szlovenszkón. Azóta Öklösfohász és A vihar elvonul c. verseskötetei: is megjelentek.Féleniberek c. drámájáta pozsonyi színházban, Karambol c. színdarabját Amerikában mutatták be. Haláljáték c. drámája pedig a budapesti. Kamaraszínházban várja a bemutatást. írásait a nyomorultakkal való igaz részvét és a bizarrságokra hajló fantázia jelernzi.

14400.ht

CÍMSZÓ Sebes

SZEMÉLYNÉV Sebes Ern

SZÓCIKK Sebes Ernő orvo é író szül Sebeskellemese 189:-! Orvos tanulmányai budapest egyeteme kezdt é pozsony egyeteme nyer orvos oklevelet A államfordula utá a első ak önáll magya verse könyvve csön arján 191 jelentkezi Szlovenszkón Azót Öklösfohás é viha elvonu c verseskötetei i megjelentek.Félenibere c drámáját pozsony színházban Karambo c színdarabjá Amerikába mutattá be Haláljáté c drámáj pedi budapesti Kamaraszínházba várj bemutatást írásai nyomorultakka val iga részvé é bizarrságokr hajl fantázi jelernzi

14400.h

CÍMSZ Sebe

SZEMÉLYNÉ Sebe Er

SZÓCIK Sebe Ern orv ír szü Sebeskellemes 189:- Orvo tanulmánya budapes egyetem kezd pozson egyetem nye orvo oklevele államfordul ut els a önál magy vers könyvv csö arjá 19 jelentkez Szlovenszkó Azó Öklösfohá vih elvon verseskötete megjelentek.Féleniber drámájá pozson színházba Karamb színdarabj Amerikáb mutatt b Halálját drámá ped budapest Kamaraszínházb vár bemutatás írása nyomorultakk va ig részv bizarrságok haj fantáz jelernz

14400.

CÍMS Seb

SZEMÉLYN Seb E

SZÓCI Seb Er or í sz Sebeskelleme 189: Orv tanulmány budape egyete kez pozso egyete ny orv oklevel államfordu u el öná mag ver könyv cs arj 1 jelentke Szlovenszk Az Öklösfoh vi elvo verseskötet megjelentek.Félenibe drámáj pozso színházb Karam színdarab Ameriká mutat Haláljá drám pe budapes Kamaraszínház vá bemutatá írás nyomorultak v i rész bizarrságo ha fantá jelern

14400

CÍM Se

SZEMÉLY Se

SZÓC Se E o s Sebeskellem 189 Or tanulmán budap egyet ke pozs egyet n or okleve államford e ön ma ve köny c ar jelentk Szlovensz A Öklösfo v elv versesköte megjelentek.Félenib drámá pozs színház Kara színdara Amerik muta Halálj drá p budape Kamaraszínhá v bemutat írá nyomorulta rés bizarrság h fant jeler

1440

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S Sebeskelle 18 O tanulmá buda egye k poz egye o oklev államfor ö m v kön a jelent Szlovens Öklösf el versesköt megjelentek.Féleni drám poz színhá Kar színdar Ameri mut Halál dr budap Kamaraszính bemuta ír nyomorult ré bizarrsá fan jele